Hallängen

Ösmo

Titania har vunnit sin första markanvisning i Nynäshamn kommun och tar rollen som ankarbyggaktör i utvecklingen av centrala och södra Ösmo. Ösmos södra och centrala delar ska förtätas och ge plats för cirka 700-1400 nya bostäder, butiker, restauranger och andra verksamheter. I kommunens markanvisningstävling har kommunstyrelsen utsett Titania till den första aktören som får utveckla i området.

  • Nära till naturen
  • Trädgårdsstad
  • Nytt område med butiker och restauranter

Projektbeskrivning

Bostadstyp
Lägenheter Radhus
Boendeform
Blandat
Antal bostäder
270
Inflyttning
Ej fastställt
Byggstart
Ej fastställt
Färdigställande
Prel. 2027
  • Planering
  • Produktion
  • Färdigställt

Om Hallängen

Kommunen har en tydlig vision för hur området ska utvecklas och har i markanvisningsprocessen efterfrågat byggaktörernas tolkning av visionen.
Titania har i samarbete med Arkitema Architects utarbetat en idé om det nya Ösmo som en trädgård/parkstad med flerbostadshus i 3-5 våningar mot de större stråken och stadsradhus mellan ny bebyggelse och befintliga enplansvillor.

Trädgårdsstad med blandad bebyggelse och parkstråk

I förslaget blir Nyblevägen en stadsgata med många entréer mot gatan för att skapa ett intimt och tryggt gaturum. En av de bärande idéerna är ett parkstråk i nord-sydlig riktning som en grön pulsåder genom området.

”Vi ser fram emot att arbeta med utformandet av detaljplanen av Ösmo centrum tillsammans med kommunen. Upplägget att ta rollen som ankarbyggaktör och ansvara för samordning passar vårt arbetssätt. Vi har arbetat på samma sätt med andra stora projekt och vi stimuleras av att vara med från allra första början och vara med och sätta ramarna för nya områden. Vi ser också fram emot att tillsammans med kommunen involvera befintliga boende och näringsidkare i processen för att tillsammans få till en samsyn kring områdets utveckling. Vi är tacksamma mot Nynäshamns kommun för att få det förtroendet” säger Titanias VD Einar Janson.

”Vi fick in sex mycket bra förslag av hög kvalitet, så det var en svår men angenäm uppgift att välja mellan dem. Titania lever upp till alla kriterier vi har ställt och visar tydligt att de har förstått kommunens vision med området”, säger kommunstyrelsens ordförande Harry Bouveng.

”I ett utvecklingsprojekt av den här storleken finns väldigt många olika saker att ta hänsyn till, som markförhållanden, behov av skolor, hur trafiken kan lösas, fornlämningar, underlag för service, och möjligheter till rekreation”, säger Sandra Zachrisson, ansvarig projektledare på mark- och exploateringsenheten på Nynäshamns kommun.

Hon fortsätter:

”En av de viktigaste sakerna är naturligtvis invånarnas önskemål om hur området ska utvecklas, men vi måste också säkerställa att projektet blir tekniskt och ekonomiskt genomförbart. Det är där Titania ska fungera som bollplank. Vi vill utbyta idéer om hela området och därför får de inte veta förrän i granskningsskedet var i området de kommer att få bygga.”

Du kan läsa mer om planerna för utvecklingen av centrala och södra Ösmo på Nynäshamns kommuns hemsida.

Karta

Ösmo

Restider

I närheten