Titania är ett svenskt publikt aktiebolag. Före noteringen på Nasdaq First North Growth Market grundades bolagsstyrningen i Bolaget på svensk lag, interna regler och föreskrifter
och Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Bolaget följer också Nasdaq First North Growth Markets rulebook.

Koden gäller för alla svenska bolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad i Sverige. Svenska bolag vars aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market är dock inte skyldiga att tillämpa Koden. Bolaget tillämpar Koden på frivillig basis.

Bolag som tillämpar Koden behöver inte följa alla regler i Koden då Koden i sig själv medger möjlighet till avvikelse från reglerna, under förutsättning att sådana eventuella avvikelser och den valda alternativa lösningen beskrivs och orsakerna härför förklaras i bolagsstyrningsrapporten (enligt den så kallade ”följ eller förklara-principen”). Eventuella avvikelser från Koden kommer att redovisas i Bolagets bolagsstyrningsrapport. Förutom att Bolaget inte har tillsatt någon valberedning förväntar sig Bolaget för närvarande inte att rapportera någon avvikelse från Koden i bolagsstyrningsrapporten.