Vårt arbetssätt bygger på övertygelsen att nyckeln till framgångsrik fastighetsutveckling ligger i att kontrollera hela värdekedjan, från de tidiga projektutvecklingsskedena via byggandet till förvaltningen av de färdiga bostäderna. Titanias styrka ligger i kunnandet inom vilka moment i denna process vi skall lägga fokus på och att vi genom hela processen agerar aktivt drivande som beslutsfattare. Konkret gör vi detta genom att:
– Styra specialistkonsulter och leverantörer mot ett optimalt genomförande ur helhetsperspektiv för oss som fastighetsutvecklare. I komplexa fastighetsutvecklingsprojekt med svag styrning finns det annars en risk att slutprodukten blir resultatet av en kompromiss av olika experters åsikter.
– Lägga stora resurser på detaljerad projektering redan i tidiga skeden av ett projekt för att optimera projekten värdemässigt och undvika irreparabla fel senare i processen.
– Låta ansvaret för ett projekt ligga hos samma personer både i planeringsfasen och genomförandefasen istället för att projektet delas mellan olika inblandade som saknar överblick över helheten.

Titanias verksamhet är huvudsakligen inriktad på stadsutvecklingsprojekt med bostadsproduktion i fokus. Beroende på geografisk placering och andra styrande faktorer skiljer sig projekten sinsemellan ifråga om utformning och tillvägagångssätt. Om du klickar på länkarna nedan kan du läsa mer om våra olika typer av projekt och hur vi arbetar och tänker.

Naturnära boende
Boende i kulturmiljö
Radhus och villor
Flerbostadshus
Omvandling av miljonprogramsområden