Titania har låtit analysföretaget Evidens ta fram en rapport om effekterna av nyproduktionsprojektet Tingstorget i Alby. Rapporten visar bland annat på en mätbar höjning av förvärvsgrad, ekonomisk standard och trygghet.

Alby klassas som ett av Sveriges särskilt utsatta områden och studien har syftat dels till att svara på frågan om det, ur ett socialt och ekonomiskt hållbarhetsmässigt perspektiv, är möjligt att bygga bort problem i utsatta områden samt dels att studera de investeringsrelaterade förutsättningarna för att bygga inom denna typ av område. Byggnationen som omfattade nyproduktion av 741 lägenheter och ca 1 000 kvm kommersiella lokaler genomfördes mellan 2016 och 2019. 495 st av lägenheterna har sålts som bostadsrätter och 246 st har Titania behållit under egen förvaltning. Studien har mätt utfall inom en mängd parametrar och visat på mätbara förbättringar av de socioekonomiska förutsättningarna i flera avseenden för området som helhet. Studien har bland annat visat hur den upplevda tryggheten hos boende i det kringliggande befintliga beståndet har ökat med bebyggelsen på Tingstorget och bekräftar därmed antagandet att stadsutveckling i större skala med medvetet fokus på social hållbarhet kan bidra till att lösa problemen i utsatta områden.
Studien har också undersökt investeringspotentialen i området och har bland annat kommit fram till att en överraskande hög andel av de boende i närmiljön klarar förvärvsinkomstkravet för en nyproducerad hyresrätt på Tingstorget. Studien visar dessutom att vakansrisk i Titanias bestånd uppstår först vid en genomsnittshyra på 3 100 kr/kvm (givet sammansättningen av lägenhetsstorlekar). Som jämförelse ligger de kontrakterade genomsnittshyrorna i Titanias bestånd idag på 2 700 kr/kvm.

Ladda ned hela rapporten på svenska eller engelska nedan.