Operativa mål

  • Från och med år 2022 ska Titania-koncernen (”Koncernen”) över tid genomföra byggstart av minst 500 bostäder per år.
  • Koncernen ska via avtal med markägare eller egna markförvärv i kombination med kommunala markanvisningar eller planbesked säkerställa start av framtagande av minst 500 nya byggrätter för bostäder årligen.
  • Hyresintäkter från bostäder ska långsiktigt utgöra minst 70 procent av Koncernens totala hyresintäkter.
  • År 2027 ska fastighetsvärdet uppgå till minst 8 miljarder SEK.

Finansiella mål

  • Hänförligt till stamaktieägare ska substansvärdet per aktie långsiktigt öka med minst 20 procent per år över en konjunkturcykel.
  • Belåningsgraden ska långsiktigt inte överstiga 70 procent relativt marknadsvärdet på Koncernens tillgångar.
  • Soliditeten på koncernnivå ska långsiktigt inte understiga 25 procent.
  • Räntetäckningsgraden på koncernnivå ska långsiktigt överstiga 1,5 ggr.
  • Bolagets förvaltningsresultat för 2027 ska uppgå till 200 miljoner SEK.