De flesta av våra projekt innehåller flerbostadshus i någon form. De kan se mycket olika ut, vara olika stora, ha olika fasadmaterial osv men det är några saker som är genomgående i alla Titanias projekt: ett stort fokus på god arkitektur, smarta detaljlösningar och en förståelse för helheten.

Exempel från våra projekt

GOD ARKITEKTUR

Våra projekt ska kännetecknas av arkitektur som håller högsta klass. Vi samarbetar endast med de bästa arkitektkontoren i landet: Sandellsandberg ArkitekterWingårdhsArkitemaBrunnberg & Forshed osv och vi nöjer oss inte med medelmåttig arkitektur. Våra hus ska stå kvar i decennier och vi vill vara stolta över det vi bygger.

Modellvillan, Enskede

Mellan år 2008 och år 2016 ägde och förvaltade Titania fastigheten Modellvillan 21 i Enskede. 2016 byggdes elva nya bostäder, samtidigt som de fyra befintliga bostäderna rustades upp till toppmodern standard med bevarade originaldetaljer. Den nya byggnaden ersatte en nedgången industribyggnad och har en fasad helt i trä, genombruten av stora fönster av glas och metall. Den nya byggnaden vann priset Årets Stockholmsbyggnad år 2017 med motiveringen:
”Ett modigt materialval. I byggnaden finns en tydlig koppling mellan såväl det gamla och det nya, som skalorna i omgivningen. Den är till synes enkel men med finess, den tar plats utan att dominera.”

Modellvillan sedd från nordväst.

Vill du läsa mer om projektet Modellvillan, klicka här.

SMARTA DETALJLÖSNINGAR

På Titania menar vi att det är fullt möjligt att bygga både industriellt, effektivt och relativt billigt med bibehållen hög kvalitet. Nyckeln till detta stavas genomarbetad projektering, tydliga krav på leverantörer och smarta detaljlösningar.

Tingstorget, Botkyrka

Tingstorget är ett projekt i Botkyrka med över 740 st lägenheter. I grunden består projektet egentligen bara av två hustyper – ett punkthus och ett lamellhus – men med hjälp av skiftande kulörer, varierande hushöjder, sadeltak med takkupor, huskroppar som står vridna i förhållande till varandra, varierad balkongsättning osv har området fått variation och liv. Husens fasader består av prefabricerade fasadelement i betong. Det är en mycket effektiv byggteknik som dock – inte är helt oförtjänt – har ett skamfilat rykte när det kommer till estetiken. Elementen ligger sällan helt i liv med varandra, fogarna mellan dem ser ofta smutsiga och fula ut, fasaderna präglas av likformighet och helhetsintrycket är ofta att husen har något ofärdigt och billigt över sig. På Tingstorget har vi ansträngt oss för att komma runt dessa problem genom diverse smarta detaljlösningar. T ex har elementen utformats med en tredelning av ytan för att upphäva intrycket av att fasaden består av likformiga element och i husens hörn är elementen staplade omlott vilket gör att vi inte fått en lång och sammanhängande ful fog som direkt drar ögonen till sig.

Så här kan ett typiskt hörn på ett hus med prefabricerade fasadelement se ut. Elementen och fogarna är mycket framträdande.
Genom att dela upp ytorna på fasadelementen har upplevelsen av staplade likformiga byggklossar försvunnit på husen vid Tingstorget. Fogarna mellan elementen blir mycket svårare för ögat att detektera än när elementen är helt släta.
I hörnen har fasadelementen lagts omlott för att undvika en ful och iögonfallande fog, vilket är ett mycket vanligt problem när man bygger med prefabricerade fasadelement (se exempel ovan).

Vill du läsa mer om projektet Tingstorget, klicka här.

Skogskvarteren, Ullna Strand

Skogskvarteren i Ullna Strand (Täby) är ett projekt bestående av 109 st bostäder fördelade på townhouse, radhus och flerbostadshus. Flerbostadshusen är, i likhet med Tingstorget i Botkyrka, byggda med prefabricerade betongelement. För att upphäva de problem med denna byggteknik som beskrivits ovan använde vi oss i detta projekt av två metoder: formgjutna ränder i samma bredd som fogarna för att göra elementen mindre urskiljningsbara och partier med oljade träribbor för att bryta upp fasadernas likformighet och göra dem mer tilltalande.

I projektet Skogskvarteren har fasadelementen ränder för att göra fogarna mellan elementen mindre iögonfallande. Fogen har också vit fyllnadsmassa för att gömmas.
De platsspikade oljade träribborna tar bort känslan av prefabricering.

Vill du läsa mer om projektet Skogskvarteren, klicka här.

FÖRSTÅELSE FÖR HELHETEN

Något vi anser vara extremt viktigt när man sysslar med stora fastighetsutvecklingsprojekt är att ha en förståelse för helheten i de områden man utvecklar. Detta är sammankopplat med förståelsen för att besparingar ska göras på ett sådant sätt att de inte inverkar menligt på projektet som helhet.

Tingstorget, Botkyrka

I projektet Tingstorget har vi lagt ner mycket möda, tid och pengar på att skapa en plats som på längre sikt gagnar hela samhället. Området klassades innan projektet startade som ett av de mest otrygga i landet och utmaningen att vända utvecklingen var mycket stor. En central idé i projektet har varit att skapa sk aktivitetsbaserade bottenplan för att skapa liv och rörelse i området. Marknadsundersökningar gjorda i ett tidigt skede av projektet gav en dyster bild av de kommersiella förutsättningarna för restauranger och caféer och andra verksamheter området. Enligt prognosen fanns kundunderlag endast för en mindre caféverksamhet i den nya bebyggelsen.
När projektet nu står klart finns där tre restauranger, ett gym, en frisörsalong, en bilskola och en närlivsbutik. Detta har möjliggjorts genom anpassade lokalinvesteringar för restaurangverksamhet (fettavskiljare, ventilationsanläggningar, större fönster etc) samt anpassade hyresnivåer för att verksamheterna ska gå ihop. Istället för att bara låta de bostadsrättsföreningar som nu förvaltar husen hyra ut till vem som helst har Titania gjort investeringar och aktiva val för att skapa ett område som ur alla synvinklar gagnar samhället.

Aktivitetsbaserade bottenplan kan höja ett område mycket. Vid Tingstorget finns tre restauranger och ett gym. Sådana verksamheter skapar liv och rörelse i ett flerbostadshusområde.

Förståelse för helheten kommer också till uttryck i hur man förhåller sig till utförandet av olika detaljer i ett projekt. På projektet Tingstorget har vi spenderat miljoner kronor på sådant som man vid första anblicken kanske inte tänker på, men som utfört på ett slarvigare eller billigare sätt dragit ned intrycket av hela området avsevärt. Ett exempel på detta är att vi lagt ner stora resurser på att göra husen helt monokroma: ventilationsaggregat, stuprör, huvar till luftintag, undersidorna på balkongplattor osv har målats i samma färg som husens fasader. Hade detta inte gjorts hade intrycket av husen definitivt varit mer spretigt.

På Tingstorget har husen gjorts helt monokroma: balkongernas undersidor, stuprören, huvarna till luftintagen har samma färg som fasaden.

Vill du läsa mer om projektet Tingstorget, klicka här.