Titania Holding AB (publ) – information om behandling av personuppgifter

Allmänt

Nedan beskrivs hur Titania Holding AB (publ) (”Titania”, ”vi”, ”vår”, ”oss”) behandlar dina personuppgifter i samband med att du besöker vår webbplats, nyttjar våra tjänster eller när vi på annat sätt behandlar dina uppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Titania Holding AB (publ), org.nr: 556887-4274 är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter i samband med att vi tillhandahåller våra tjänster till dig. Du når oss enligt följande:

Titania Holding AB (publ)
Jakobsbergsgatan 22, 111 44 Stockholm
[email protected]

Behandling av personuppgifter

Webbplatsbesökare

Titania behandlar personuppgifter som lämnats ut i samband med intresseanmälan för ett projekt. Detta i syfte att erbjuda information om och möjlighet att i projektet (se nedan under rubriken ”Bostadsköpare”).

På vår webbplats använder vi formulär för att du ska kunna kontakta oss för allmänna frågor och felanmälan. Vi ber dig om uppgifter för att t ex kunna hantera din felanmälan eller ditt kundserviceärende. De uppgifter vi får behandlar vi enligt våra rutiner för respektive behandling. Vi sparar dem så länge ett ärende pågår eller så länge vår garanti gäller för utförda åtgärder.

Bostadsköpare

Vi hanterar personuppgifter som du lämnar antingen via intresseanmälan på vår hemsida eller vid kontakt med oss på försäljningsevenemang och visningar. Vi gör dessa behandlingar med berättigat intresse som rättslig grund. All information som vi samlar in om dig har en koppling till försäljningen av våra bostäder. Vi använder informationen för att:

  • Kommunicera med dig om projekt du anmält intresse för
  • Skicka nyhetsbrev till dig om projekt du anmält intresse för
  • Skicka inbjudningar till event och visningar av projekt som du anmält intresse för
  • Förmedla dina kontaktuppgifter till ansvarig mäklare så att denne kan ge relevant information om projektet

Personuppgifterna delas med ett antal samarbetspartners för att kunna tillhandahålla de tjänster som krävs vid anmälan av intresse. Exempelvis får aktuell mäklare dina personuppgifter för att kunna föra en dialog med dig gällande bostaden.

Hyresgäster

När du erbjuds bostad

När du blir erbjuden en bostad hos Titania behöver vi behandla uppgifter om dig. Då behöver vi t.ex. uppgifter om din ekonomi, din anställning och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Det innebär att vi inhämtar en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten, behandlar anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss. Om du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna. Vi sparar dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella. Kreditupplysning, uppgifter från inkassobolag och myndigheter som vi samlat in för att godkänna dig som hyresgäst sparar vi inte. Om du blir nekad en lägenhet hos oss på grund av att vi inte kan godta dig som hyresgäst kommer vi dock att bevara dina personuppgifter i tre månader efter avslagsbeslutet.

Under hyresförhållandet

När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi till exempel dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver.

Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Om du bor i en studentbostad kommer vi till exempel att kontrollera att du studerar. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god kundkontakt med dig. Dina personuppgifter kommer också att behandlas så att andra företag kan marknadsföra sina produkter som du kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet. Sådan marknadsföring kan avse bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag.

Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det till exempel förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten.

Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta. Ett borgensåtagande, beslut om förvaltare eller god man raderar vi två år efter åtagandet eller beslutet har upphört att gälla.

När hyresförhållandet har upphört

Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet eller lämnar din lokal, men vissa uppgifter måste vi spara i minst två år därefter som till exempel hyresavtalet, beslut från socialnämnd och studieintyg. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, till exempel betalningar, kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år.

Vid eventuell försäljning av fastigheten där du bor eller hyr lokal, eller i vissa fall också tidigare har bott kommer för lag och avtal relevanta uppgifter överföras till förvärvande bolag.

Leverantörer

Titania kan komma att behandla kontaktpersoners och andra anställdas personuppgifter hos leverantörer till oss. Sådana personuppgifter utgörs bland annat namn, adress, e-postadress, befattning, ansvarsområden och andra uppgifter som är nödvändiga för att t ex göra avrop, dela ut ärenden/uppdrag, hantera passerkort/behörigheter till fastigheter och system, för uppföljningen och säkerställande av era fullgoda leveranser, era olika ansvar och åtaganden gentemot oss samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer. Den rättsliga grunden för denna personuppgiftsbehandling är vårt berättigade intresse.

Med vem delar vi dina uppgifter?

Titania delar din information med ett antal samarbetspartners som t.ex. mäklare och bostadsförvaltare.

Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter eller när det annars krävs enligt lag eller myndighetsbeslut.

Titania tecknar alltid personuppgiftsbiträdesavtal där vi säkerställer en adekvat skyddsnivå för denna typ av behandlingar samt reglerar att våra personuppgiftsbiträden hanterar uppgifterna enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

Var behandlar vi dina uppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa situationer, såsom när vi delar din information med till exempel en IT-leverantör med verksamhet utanför EU/EES, kan dina personuppgifter dock komma att behandlas utanför EU/EES. Om och när dina uppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställer vi att det föreligger en adekvat skyddsnivå och att lämpliga skyddsåtgärder vidtas (till exempel genom användning av EU-kommissionens standardavtalsklausuler).

Dina rättigheter som registrerad

Som registrerad har du vissa rättigheter i förhållande till behandling av dina personuppgifter. Om du vill utöva någon av dem, vänligen kontakta oss via [email protected].

  • Rätt till tillgång: Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, inklusive ändamålet för behandlingen samt den rättsliga grunden för behandlingen.
  • Rätt till korrigering/rättelse: Om du anser att vi behandlar felaktiga personuppgifter om dig kan du be oss om att rätta till dem.
  • Rätt till begränsning av behandlingen: Du kan begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Det kan till exempel vara relevant om vi har felaktiga uppgifter om dig och du inte vill att behandlingen ska fortsätta förrän vi har rättat uppgifterna.
  • Rätt till radering / rätt att glömmas bort: Du kan begära att vi tar bort dina personuppgifter. Även om vi kommer att tillmötesgå en sådan begäran i den utsträckning som krävs enligt gällande lag, vänligen notera att vi trots din begäran kan komma att fortsätta behandlingen av vissa uppgifter (såsom uppgifter som vi behöver behålla för att skydda våra rättsliga intressen eller som vi enligt lag är skyldiga att bevara).
  • Rätt att invända: I samband med behandling av personuppgifter baserat på berättigat intresse har du rätt att invända mot användningen av dina personuppgifter. Om dina integritetsintressen uppväger våra intressen för att behandla vissa data, kommer vi att sluta behandla sådana uppgifter.
  • Rätt till dataportabilitet: Du kan även ha rätt att få tillgång till de personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt accepterat och maskinläsbart format, samt rätt att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen tveka inte att kontakta oss via [email protected].

Om du inte är nöjd med oss

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via [email protected]. Du kan också kontakta den svenska dataskyddsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se, [email protected]).

Denna information gäller från och med 2021-10-27.