Revisorn ska granska Bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen till årsstämman.

Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolaget ha en auktoriserad revisor. Bolagets oberoende revisor är KPMG AB, med Fredrik Sjölander som huvudansvarig revisor. Bolagets oberoende revisor presenteras närmare i avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer”. Under 2021 uppgick den totala ersättningen till Bolagets oberoende revisor till 2 226 TSEK, 1 777 TSEK för övriga tjänster utförda av KPMG och 1 459 TSEK för övriga tjänster utförda av PwC.