Revisorn ska granska Bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen till årsstämman.

Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolaget ha en auktoriserad revisor. Bolagets oberoende revisor är KPMG AB, med Fredrik Sjölander som huvudansvarig revisor. Under 2023 uppgick den totala ersättningen till Bolagets oberoende revisor till 500 TSEK.