Flera av våra bostadsprojekt präglas av ett naturnära boende. När vi utvecklar dessa brukar vi, i likhet med när vi bygger i kulturmiljöer, använda oss av tre ledord: Bevara, Tillgängliggöra och Tillföra. Vi vill bevara så mycket av den omgivande naturen som möjligt samtidigt som vi tillgängliggör den och med ny bebyggelse tillför något nytt. Nedan kan du se några konkreta exempel på hur vi arbetar med dessa ledord på våra projekt.

Exempel från våra projekt

BEVARA

Ledordet Bevara handlar om att placera och utforma den nya bebyggelsen med hänsyn till naturvärden och det befintliga djurlivet. Genom att bevara naturen i så hög utsträckning som möjligt och integrera bebyggelsen i miljön kan livsmiljöområden sparas, vilket bl a underlättar spridningen av arter mellan olika områden.

Skogskvarteren, Ullna Strand

Arkitekten Thomas Sandells grundtanke med utformningen av Skogskvarteren vid Ullna Strand (Täby) var först och främst att utgå från platsens naturliga förutsättningar. Den stilrena skandinaviska arkitekturen följer naturens nivåskillnader och skog har bevarats i en bred kil mellan de olika huslängorna. Vinsten är dubbel: ett tilltalande bostadsområde och oförstörd natur på en och samma gång.

Istället för att planspränga området och hugga ner alla träd har skogen bevarats och nivåskillnaderna behållits.
Den bevarade skogen, sedd från öst.

Vill du läsa mer om projektet Skogskvarteren, klicka här.

TILLGÄNGLIGGÖRA

Ledordet Tillgängliggöra handlar om att på ett varsamt sätt tillgängliggöra den omkringliggande naturen i de områden vi utvecklar. Ofta kan det handla om ganska små grepp för att t ex ge människor tillgång till en badplats eller en äng där barn och hundar kan leka, men det måste göras på ett genomtänkt och varsamt sätt, annars kan resultatet lätt bli dåligt och skadan svår att reparera.

Hallunda Gårdspark, Botkyrka

Ända sedan bronsåldern har Hallunda Gård varit en viktig boplats för både människor och djur. Tillgängliggörandet av platsen måste ske med största omsorg. I detta projekt skapas nät av promenadstråk för att tillgängliggöra den omkringliggande naturen. Befintliga rörelser tas upp och gatustrukturen riktar flödet in i parkmiljön. Genom området går redan tre viktiga och etablerade stråk som tas tillvara på och kompletteras med nya gångstråk. Dessa gångstråk skapar tillsammans med de nya bostadsmiljöerna ett tryggt och tillgängligt rekreationslandskap.

Gatuhierarki i projektet Hallunda Gårdspark. Gatunätet kopplar till befintlig gatustruktur och målpunkter samtidigt som nya gator anläggs som skapar ett finmaskigt nät av både bil- och gångvägar.
Ända sedan bronsåldern har Hallunda Gård varit en viktig boplats för både människor och djur. Tillgängliggörandet av platsen måste ske med största omsorg.

Vill du läsa mer om projektet Hallunda Gårdspark, klicka här.

TILLFÖRA

Ledordet Tillföra handlar om hur man adderar värden till den omkringliggande naturen, hur man berikar platsen genom olika lösningar och val.

Kristineberg, Vallentuna

I projektet Kristineberg i Vallentuna har husen sk sedumtak (kallas ibland också ”gröna tak”) och Savaq-regnvattensystem. Sedumtak är tak som är täckta av levande växter. De är miljövänliga på många sätt: de tar upp och binder luftens föroreningar, de isolerar byggnaden vilket ger en jämnare inomhustemperatur och de dämpar buller, bland annat. Savaq är den nya generationens system för omhändertagande och fördröjning av regnvatten. Du kan läsa mer om Savaq här. Insektshotell placeras också i området för att skapa hem för pollinatörer och öka den biologiska mångfalden.

Grönska och växter tillförs i form av sedumtak i projektet Kristineberg i Vallentuna.
Savaq-regnvattensystem: Jordens egen kapillärkraft ger en optimal växtmiljö genom att absorbera och fördela fukt efter den egna jordens fukthållande kapacitet.
Insektshotell placeras i området.

Vill du läsa mer om projektet Kristineberg, klicka här.

Hallunda Gårdspark, Botkyrka

I projektet Hallunda Gårdspark i Botkyrka tillförs till den befintliga gården en ny restaurangbyggnad. I direkt anslutning till denna anläggs odlingar som möjliggör att producera maten som säljs i byggnaden. Ett befintligt orangeri rustas upp och ett nytt växthus adderas till den befintliga byggnaden.

En ny restaurangbyggnad möter odlingspark i söder och herrgårdsbyggnaden i norr.

Vill du läsa mer om projektet Hallunda Gårdspark, klicka här.