Hallunda Gårdspark

Hallunda

Ända sedan bronsåldern har Hallunda Gård varit en viktig boplats för både människor och djur. Nu planeras en ny stadsdel ta form på denna vackra historiska plats – Hallunda Gårdspark. Ambitionen är att skapa en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar stadsdel med en attraktiv stadsmiljö genom varierad och intressant arkitektur som utgår från områdets specifika förutsättningar. Projektets hjärta ligger i mötet mellan gammalt och nytt och kommer att präglas av den tid då Hallunda Gård var en viktig jordbruksbygd.

  • Rik kulturmiljö
  • Ny hållbar stadsdel
  • Naturnära boende
Restaurant Hallunda Gårdspark
Gårdskvarteret_Beskuren
Trädgårdskvarteren
Torgkvarteren
Skogshusen
Sjöängen
"Hallunda; Hallunda gard fran soder.; 1967date QS:P571,+1967-00-00T00:00:00Z/9; Lars Bergstrom / Kulturmiljobild, Riksantikvarieambetet This file was provided to Wikimedia Commons by the Swedish National Heritage Board as part of the cooperation proj
byggnader2
hallunda3
historiskväg4
Lada
Orangeriet
Orangeriet_2
Äppelträdgården
gården2
Axo Samlat

Projektbeskrivning

Bostadstyp
Blandat
Boendeform
Blandat
Antal bostäder
ca 350-400
Projektstart
2015
Byggstart
Ej fastställt
Färdigställande
Ej fastställt
  • Planering
  • Produktion
  • Färdigställt

Om Hallunda Gårdspark

Hallunda Gårdspark kommer bli en ny, modern stadsdel som lägger grundstenarna för det framtida Hallunda.
Samtidigt är det av stor vikt att de nya tilläggen hänger ihop med omgivningen och tar tillvara på de stora kvaliteterna som finns här idag. Den övergripande gestaltningsidén – bevara, tillgängliggöra och tillföra – lägger grunden för hur Hallunda gårdspark tar form.

Vision

Ända sedan bronsåldern har Hallunda Gård varit en viktig boplats för både människor och djur. Nu planeras en ny stadsdel ta form och skapa en unik boendemiljö präglad av platsen rika kulturhistoria och vackra natur.

I Hallunda Gårdspark finns en rik blandning av bostäder som kan efterfrågas av många. Oavsett om man väljer att bo i villa, radhus eller lägenhet är kontakten till natur, historia och ett urbant liv nära och det som knyter ihop området. I Hallunda Gårdspark är det bara en kort promenad till tunnelbanan och centrum såväl som till ett dopp i Mälaren. Boendemiljöerna främjar ett socialt liv, ett aktivt liv och ett liv nära jordens resurser – det ska vara lätt att leva hållbart i Hallunda Gårdspark.

I Hallunda Gårdspark planeras en ny handelsträdgård. Den välbevarade äppelträdgården blir tillsammans med det befintliga orangeriet centrum för nya odlingsparker. En restaurang samt butik med närodlade växter och grönsaker kommer finnas i anslutning till gårdskärnan och den äldre bebyggelsen som rustas upp aktiverar gårdskärnan året runt och välkomnar besökare från hela Stockholmsområdet.

I Hallunda Gårdspark träffas människor. Här bor man i en rik kulturmiljö i naturen, nära vattnet och följer årstidernas skiften. Här bor man – här lever man.

Ny bebyggelse

Varje bostadsområde får sin egen karaktär, starkt präglad av historien och naturen runt omkring. Hallunda Gårdspark kommer innehålla en variation av bostadsmiljöer så alla kan hitta något som passar deras behov. Föredrar man att bo i lägenhet kan man bosätta sig i Torgkvarteren eller Gårdskvarteret. Olika typer av radhus hittar man i Trädgårdskvarteren och Skogshusen. Letar man däremot efter en egen villa så är det till Sjöängen man får rikta blicken.

Gårdskärnan

Hjärtat i Hallunda Gårdspark är herrgården och dess omgärdande trädgård och parkmiljö som tillsammans bildar Gårdskärnan. Nya verksamheter ska bidra till att öppna upp och fylla gårdskärnan med nya funktioner och aktiviteter för såväl grannar som långväga besökare.

Gårdskärnans mittpunkt blir en ny restaurangbyggnad som anknyter både till platsens historia och dess befintliga gårdsbebyggelse. I direkt anslutning till restaurangbyggnaden anläggs odlingar som möjliggör produktion av maten som säljs i byggnaden. Det befintliga orangeriet rustas upp och ett nytt växthus adderas till den befintliga byggnaden.

Befintliga ekonomibyggnader som idag inte används kommer tas i bruk på nytt. Magasinet kopplas till verksamheten som bedriver odling och gårdsverksamhet. Stallbyggnaden och Vagnslidret kommer att ges en flexibel användning kopplat till verksamheten som kommer bedrivas på gården.

Förutom restaurangen kommer inga nya byggnader uppföras inom Gårdskärnan. Omkringliggande ny bebyggelse i de övriga områdena öppnar sig mot Gårdskärnan och skapar en tydlig inramning av gårdsmiljön.
Omkringliggande ny bebyggelse bidrar till en trygg parkmiljö i och med att parken aktiveras och lyses upp även under kvällstid.

Gårdskärnan kommer vara tillgänglig för allmänheten och innehålla en blandning av både kommersiella och ickekommersiella aktiviteter. Några av de befintliga byggnaderna som idag är bostäder kommer fortsätta vara bostäder. Några av gårdsbyggnaderna som idag står utan verksamhet får nya funktioner som stöttar gårdens ambition att bli en levande stadsdelspark.

Torgkvarteren

I planområdets södra del intill Tomtbergavägen planeras Torgkvarteren som kommer utgöra Hallunda Gårdsparks centrum. Tomtbergavägen byggs om till en stadsgata som kantas av en allé och flerbostadshus.

I mötet mellan den historiska Gårdsparken och Tomtbergavägen skapas ett mindre torg, en entréplats till parken. Entréplatsen utgör Torgkvarterens centrum där parken och det urbana livet möts.

Flerbostadshusen varierar mellan två till tre våningar och placeras för att skapa en stadsmässig inramning av Tomtbergavägen. I norr kliver bebyggelsen varsamt ner i våningshöjd och kvarteren öppnas upp för att mjukt möta den historiska parkmiljön. Bostadsgårdarna får unika miljöer, en lugn oas som kontrast till Tomtbergavägen mer stadsmässiga rum.

Torgkvarteren kommer bebyggas med tre olika byggnadstyper – lamellhus, stadsradhus, och parkhus. Bebyggelsen gestaltas med inspiration från befintlig bebyggelse i området med referenser till de klassiska landshövdingehusen som byggdes runt om i Sverige för närmare 100 år sedan.

Gårdskvarteret

Väster om Hallunda gård planeras Gårdskvarteret med flerbostadshus som varierar mellan två och tre våningar med vindsvåning. Byggnaderna placeras parvis med mellanrum emellan. Strax intill finns äldre ekonomibyggnader i form av stall och vagnslider – vackra lador som berättar mycket om gårdens historia.

Tillsammans med de äldre ekonomibyggnaderna skapar den nya bebyggelsen ett kvarter med en rymlig gemensam bostadsgård i mitten.

Med avstamp i den närliggande äldre bebyggelsen uppförs flerbostadshusen som röda trähus med tak som inspireras i både form och färg av de äldre ladubyggnaderna. Gårdskvarteret präglas till stor del av platsens historia och även utemiljön tar avstamp i det befintliga med slingrande grusvägar, äppelträd och gräsmattor.

Gårdskvarteret består av lägenheter i flerbostadshus. Många av bostäderna i entréplan får sin egna entré på framsidan och en egen uteplats mot den gemensamma trädgården som vetter mot Gårdskärnan.

Trädgårdskvarteren

På ängen väster om Hallunda Gård planeras området Trädgårdskvarteren med urbana radhus. Radhusen placeras utefter lokalgatan som leder upp till den nya förskolan. På baksidan, med bästa solläge, finns stora gröna gräsytor för odling, lek och social interaktion med grannarna.

Trädgårdskvarteren gränsar mot befintliga kvarteret Bronsgjutaren med friliggande enplansvillor. De nya husen förhåller sig till den befintliga bebyggelsen genom volym och skala. Radhusen är i två till tre våningar och deras platta tak skapar härliga terrasser med sol hela dagen.

Radhusen har ett enhetligt uttryck men gestaltas för att skapa en varierad och intressant miljö. Varje radhus har en privat plats både framför entrén och på husets baksida. Bebyggelsen planeras så att en gemensam gård skapas mellan radhusen och ger möjlighet att skapa grönskande kvarter.

Trädgårdskvarteren kommer innehålla 52 radhus. De radhus som vetter mot lokalgatan möter gatan med begränsad förgårdsmark. Dessa radhus har tillgång till en gemensam parkering i mitten av området. Resterande radhus kommer ha tillgång till parkering på den egna förgårdsmarken.

Skogshusen

I planområdets nordvästra del planeras Skogshusen som är ett bostadsområde bestående av radhus som är varsamt utplacerade och anpassade efter naturens förutsättningar. Radhusen placeras utefter lokalgatan i väster och den mindre lokalgatan in mot gården.

Radhusens bakgårdar vetter mot det historiska odlingslandskapet norr om herrgårdsbyggnaden. Denna äng kommer vara en viktig plats för rekreation och naturupplevelse. För att skapa fortsatt goda livsmiljöer för fladdermöss planteras nya skogsbryn som även fungerar som en naturlig avgränsning till Skogshusen och skapar intima gårdar med naturen alldeles intill.

Radhusen är i två plan och placeras i vinkel från gatan och förskjutna i förhållande till varandra. Detta ger ett uppbrutet och nätt intryck samtidigt som egna privata uteplatser skapas. Bebyggelsen gestaltas med mörka färger och naturliga material för att smälta in i den natursköna miljön. Det kommer finnas 13 skogshus och samtliga kommer ha en privat parkering under en pergola I anslutning till entrén.

Sjöängen

Sjöängen planeras på en plats som tidigare var åkermark för Hallunda gård, en svagt sluttande äng ner mot Mälaren och befintliga äldre sjövillor. Ängen ramas in av den storartade allén som kantar den historiska vägen från Hallunda gård ner till bryggorna.

Här planeras generösa villor med plats för den stora familjen. Villorna är i sin form och arkitektur moderna men hämtar material och färgsättning i den historiska närmiljön. Villorna planeras med stora sociala ytor, många rum och ljusinsläpp som tar in den fantastiska omkringliggande naturen. Byggnaderna placeras parvis med förråd mellan varandra och tillsammans bildar villorna ett intimt område. En grön gårdsgata framför husen skapar en samlande gårdsmiljö mellan villorna där boende möta varandra för lek och umgänge. På Sjöängen planeras 27 villor där man parkerar sin bil på den egna uppfarten. Det finns även en gästparkering vid entrén till området.

Förskola

I mötet mellan skogen och den nya och befintliga småhusbebyggelsen planeras en förskola för 135 barn uppdelade i tre avdelningar.
Förskolans gestaltning formas av mötet mellan småhusen från 60-talet med svagt sluttande tak och skogens böljande landskap.

Vårdboende

Vård- och omsorgsboendet med 60 boendeplatser planeras på huvudgatan i området där en viktig nod uppstår av gator, gångstråk och siktlinjer möts. Byggnaden ska smälta in i övrig bostadsbebyggelse men möjliggör en öppen och inbjudande bottenvåning.

Mer information om detaljplaneprocessen för Hallunda Gårdspark finns på Botkyrka kommuns hemsida.

Karta

Hallunda Gård

Restider

I närheten