Flera av Titanias projekt är belägna i kulturmiljöområden, platser som bär spår av vår historia med tydliga avtryck i landskapet. Det krävs, av naturliga skäl, stor varsamhet när man bygger i dessa områden. När vi på Titania utvecklar projekt av den här typen tillämpar vi tre ledord i arbetet: BevaraTillgängliggöra och Tillföra. Nedan kan du läsa om hur vi tillämpar dessa ledord på några av våra projekt.

Exempel från våra projekt

BEVARA

Ledordet Bevara handlar om att respektera platsen och att tillvarata kulturhistoriska värden på ett varsamt sätt.

Hallunda Gårdspark, Botkyrka

Hallunda Gårdspark är en ny stadsdel i kommundelen Hallunda/Norsborg i Botkyrka kommun. Hallunda Gårdspark bygger vidare på platsens historia och hur områdets struktur utvecklats över tid. Ambitionen är att på flera olika sätt förstärka kulturmiljön på platsen. Dels har strukturen anpassats efter kulturhistoriska värden och fornminnen samtidigt som historiska platser återställs. All befintlig bebyggelse på gården bevaras och återupplivas.
Den gamla herrgården, placerad på en höjd, kommer fortsätta att vara den högsta punkten i området så att ny bebyggelse inte skymmer den äldre bebyggelsen. De viktiga siktlinjer som går mellan den historiska gårdstomten, ett bronsåldersröse och ett järnåldersgravfält bevaras och vyer från gården söderut säkerställs när området utvecklas.

Nya Hallunda Gårdspark
Den samlade kulturmiljön kring Hallunda Gård har ett mycket stort tidsdjup med lämningar från såväl förhistorisk som historisk tid.

 

Den nya bebyggelsen anpassas så att den gamla herrgården fortfarande är den högsta punkten i landskapet.

Vill du läsa mer om projektet Hallunda Gårdspark, klicka här.

TILLGÄNGLIGGÖRA

Ledordet Tillgängliggöra handlar om att göra kulturmiljöer tillgängliga för människor med hjälp av ny bebyggelse och genom att placera t ex promenadstråk och informativa skyltar på ett genomtänkt sätt och att skapa nya kopplingar och målpunkter i ett område.

Prästviken, Botkyrka

Prästviken är ett bostadsprojekt beläget i området vid Botkyrka kyrka i södra Stockholm. Prästviken präglas i hög grad av det kulturhistoriska arvet och den gamla kyrkan har anor från 1100- talet. Även andra gamla byggnader, som Hammarby prästgård, sätter prägel på området. Längst med Sankt Botvids väg skymmer vegetationen stora delar av landskapet och det är först vid kyrkogården som kyrkan framträder tydligt om man färdas i östlig riktning. Likaså Hammarby prästgård är dold bakom en skogsbeklädd kulle så av denna är det enbart gårdens ekonomibyggnader som är synliga från vägen. Det visuella sambandet mellan kyrka och prästgård är i dagsläget svårt att se. Ambitionen är att bevara så mycket som möjligt av det befintliga landskapets karaktär och förstärka sambandet mellan ovannämnda byggnader genom att skapa tydliga siktlinjer och stråk.

D. Entré in i området från väst
E. Bebyggelse inne i området
F. Vy mot kyrkan

Siktlinjer genom området är viktigt för att visa hur bebyggelsen förhåller sig till befintliga målpunkter och relaterar till sin omgivning. Viktiga målpunkter för siktlinjerna är kyrkan i öst, skogspartiet i norr och skogskullen med gravfält i söder (A). De befintliga ekarna vid Asptunavägen bevaras och nya träd planteras för att anspela på det historiska stråket ner till arrendatorsbostaden (B). Längs med det befintliga åkerdiket anordnas ett parkstråk tvärs genom området i öst-västlig riktning (C). I stråkets ändar skapas gemensamma samlingsytor för lek och rekreation. Befintlig vegetation i form av en större ek och träd vid arrendatorbostaden sparas.

Vill du läsa mer om projektet Prästviken, klicka här.

TILLFÖRA

Ledordet Tillföra handlar om att addera ny bebyggelse till ett kulturmiljöområde på ett sätt som både stärker platsen och skapar nya värden. Detta måste göras med stor varsamhet och med respekt och förståelse för områdets historia och karaktär.

Hallunda Gårdspark, Botkyrka

De nya boendemiljöerna omkring Hallunda Gård planeras med stor respekt och omsorg för platsens historia. Varje bostadsområde får sin egen karaktär, starkt präglad av historien och naturen runt omkring. Den nya arkitekturen hämtar inspiration från den existerande gårdsbebyggelsen och är en tolkning av densamma. Hallunda Gårdspark tillför ett segment av bostäder som det råder brist på i området idag. Det skall finnas bostäder som blir attraktiva för de som växer upp i Botkyrka men som idag flyttar ifrån området på grund av det ensidiga bostadsutbudet.

Situationsplan över den nya Hallunda Gårdspark.

Utvecklingen av Hallunda Gårdspark sker både genom aktivering och utveckling av befintliga byggnader, park- och naturmarker och gator men också genom tillägg av nya byggnader, gator, offentliga rum och kvartersmarker.

Den nya bebyggelsen ska i sin placering stärka historiska kopplingar in till gården, upprätthålla viktiga visuella siktlinjer och skapa nya angöringsvägar för att göra gårdskärnan tillgänglig.

Områdets nya bebyggelse ska erbjuda mångfald i skala och identitet. Hallunda Gårdspark delas in i olika bostadsområden som får en anpassad karaktär och skala som förhåller sig till den närliggande bebyggelsen och naturmiljön. Villor, radhus och flerbostadshus planeras i miljö som spänner från stadsmässig gata till böljande äng.

Vill du läsa mer om projektet Hallunda Gårdspark, klicka här.