Bolagsordning för Titania Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556887-4274

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Titania Holding AB (publ).

§ 2 Säte
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall bedriva näringsverksamhet genom att tillhandahålla management- och ledningstjänster åt dess dotterbolag.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kr. Antalet aktier skall vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.

§ 5 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter med högst fem suppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

§ 6 Revisor
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en auktoriserad revisor med mandattid enligt aktiebolagslagens huvudregel. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering på Bolagets webbplats och i Post- och Inrikes Tidningar. Bolaget skall även annonsera i Dagens Industri att kallelse skett.

§ 8 Årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller flera justeringsmän
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkänna förslag till dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevision
berättelse
7. Beslut angående:
a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den
fastställda koncernbalansräkningen
c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelse samt i förekommande fall revisor
9. Val av:
a. Styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
b. Revisorer och eventuella revisorssuppleanter
10. Annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 9 Insamling av fullmakter och poströstning
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 10 Rätt att delta i stämma
Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämma endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.

§ 11 Olika aktieslag
Aktier av två slag får ges ut, serie A och serie B. Antalet aktier av respektive slag får motsvara högst hela antalet aktier i bolaget. Vid röstning på bolagsstämma medför aktie av serie A tio röster och aktie av serie B en röst. Aktie av serie A och serie B berättigar till samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Vid nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler som inte sker mot betalning med apportegendom ska ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån det inte kan ske, genom lottning.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

§ 12 Omvandlingsförbehåll
Aktie av serie A skall kunna omvandlas till aktie av serie B. Ägare till aktie av serie A äger rätt att påfordra att hela eller del av aktieägarens innehav av aktier av serie A omvandlas till aktie av serie B. En majoritet representerande mer än hälften av samtliga aktier av serie A har därtill rätt att påfordra att samtliga utgivna aktier av serie A omvandlas till aktier av serie B, eller att en viss andel av samtliga aktier av serie A omvandlas till aktier av serie B. Vid omvandling som avser en viss andel av samtliga aktier av serie A ska omvandling ske pro rata i förhållande till aktieägarnas innehav av aktier av serie A. Begäran om omvandling skall göras skriftligen till bolagets styrelse. Därvid skall anges det antal aktier av serie A som önskas omvandlas. Bolaget skall utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

§ 13 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

§ 14 Avstämningsbolag
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsordningen är antagen på extra bolagsstämma 2021-11-18.