När man nämner ordet ”hållbarhet” tänker nog många främst på klimat och miljö. Sanningen är att begreppet även omfattar sociala och ekonomiska aspekter, vilket gör det till något alla företag och verksamheter ständigt måste förhålla sig till och arbeta aktivt med. Nedan kan du läsa om hur vi på Titania ser på hållbarhet och hur vi arbetar med dessa frågor.

FN:s globala mål

Titanias hållbarhetsarbete utgår från FN:s globala mål för hållbar utveckling. Följande mål har identifierats som kopplade till Titanias verksamhet.

Mål 7: Hållbar energi för alla

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Mål 17: Genomförande och partnerskap

 

Så arbetar Titania med hållbarhet

Nedan listas hur Titania arbetar med hållbarhetsfrågor inom olika områden.

Övergripande

 • Vi ska skapa goda och hållbara levnadsmiljöer för alla.
 • Vi ska ha ett helhetsgrepp med fokus på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
 • Vi ser vårt ansvar som samhällsbyggare och ska arbeta aktivt med bland annat att minska på miljöbelastningen, öka det sociala värdet och skapa ekonomiskt hållbara lösningar i våra projekt.
 • Vi ska alltid söka samverkan med andra inblandade parter i våra projekt för att skapa de bästa och mest hållbara lösningarna.
 • Vi ska ha utvecklade arbetsmetoder för att säkerställa att prioriterade hållbarhetsmål verkställs genom hela utvecklingsprocessen. Genom vårt långsiktiga engagemang som förvaltare ska vi säkerställa att hållbarhetsmålen förs vidare även i detta skede.
 • Som förvaltare ska vi bli kvar i områdena vi utvecklat och ta ansvar för fastigheterna och för utvecklingen av trygga och trivsamma områden för boende och brukare.
 • Vi ska arbeta med att skapa olika typer av naturliga mötesplatser i områdena vi utvecklar och arbeta med olika typer av bostäder.

 

Socialt

 • Vi strävar efter att skapa förutsättningar som förbättrar social inkludering och mångfald i de samhällen där vi bedriver våra projekt.
 • Vi strävar efter att ha en långsiktig relation i våra projekt och bidra till framtida utveckling i de samhällen där vi är verksamma.
 • Vi ska främja mångfald och inkludering på vår egen arbetsplats och arbeta mot alla former av diskriminerande beteende.
 • Vi ska alltid följa nationella eller lokala arbetsmiljöbestämmelser för att undvika olyckor i arbetet och säkerställa att arbetsplatsolyckor minimeras.
 • Vi ska främja och stödja internationella konventioner om mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter i förhållande till vår egen verksamhet och vår leverantörskedja.

Här kan du läsa om  Titanias hållbarhetsarbete i miljonprogramsområden och utsatta områden.

 

Miljömässigt

 • Vi strävar efter att minimera miljöpåverkan från vår egen verksamhet och leveranskedja utifrån de specifika förutsättningarna för varje projekt.
 • Vi ska i linje med Klimatarena Stockholms Klimatlöfte arbeta mot klimatneutrala bygg- och anläggningsprojekt år 2030.
 • Vi ska långsiktigt sträva mot att majoriteten av bolagets bostäder produceras med trästommar.
 • Vi ska långsiktigt sträva mot att erhålla Svanenmärkning eller motsvarande miljöcertifiering för de fastigheter som behålls för egen förvaltning.

Här kan du läsa om Titanias hållbarhetsarbete i naturnära projekt.

 

Finansiellt

 • Vi strävar efter att ha finansiell stabilitet och långsiktig lönsam tillväxt.
 • Vi ska ha nolltolerans mot korruption, mutor och andra olagliga metoder.

Här kan du läsa om Titanias ramverk för social och grön finansiering.
Här kan du läsa om Titanias finansiella mål.