Titania är ett snabbt växande fastighetsbolag med fokus på Stockholmsregionen. Verksamheten består av projektutveckling, produktion och förvaltning. Titania är med i hela värdekedjan, från tidiga stads- och projektutvecklingsskeden till förvärv av mark, produktion och uthyrning och slutligen även långsiktig förvaltning av fastigheterna. Titania besitter kompetens i alla delarna i värdekedjan och har kapacitet att genomföra stora stadsutvecklingsprojekt som adderar värde i form av ökad social och ekonomisk hållbarhet.

Projektutveckling

Projektutveckling av hyresbostäder och bostadsrätter utgör den centrala delen av Titanias verksamhet. Bolagets strategi är att tillskapa nya byggrätter genom aktivt planarbete och nära samarbete med kommuner. För varje projekt sätts den lokala kommunens vision först och används som ramverk vid utformningen av Titanias produkt.

Tomtmark till ett bostadsutvecklingsprojekt kan erhållas på tre olika sätt – markanvisningstävling, direktanvisning eller förvärv av mark. Merparten av Bolagets tomtmark har erhållits via markanvisningstävlingar.

  • Markanvisningstävlingar innebär att kommunen bjuder in ett antal aktörer att i anbudsprocess lämna förslag på bebyggelse utifrån kommunens önskemål. Förslagen utvärderas av en jury som utser en vinnare som erhåller ensamrätt att förhandla med kommunen om förutsättningar för exploatering.
  • Vid en direktanvisning tilldelas kommunal mark till en exploatör utan konkurrensutsättning. Direktanvisningar kan tilldelas när en exploatör är initiativtagare till ett projekt eller på initiativ av kommunen utifrån ett särskilt önskemål om upplåtelseform eller mångfald.
  • Mark som kan förvärvas från privata aktörer identifieras via Titanias nätverk bland fastighetsägare och transaktionsrådgivare.

För att möjliggöra bostadsbyggnation på en fastighet krävs en lagakraftvunnen detaljplan och bygglov. All bostadsproduktion i större skala i Sverige föregås av en lång period bestående av bland annat tidig planering och projektering, detaljplaneprocesser och bygglovsprocesser. Det tar i regel flera år från det att idén till ett nytt projekt föds till det första spadtaget. Att bygga nya bostadsområden är komplext och det är mängder av frågeställningar som måste beaktas, val som måste göras och beslut som måste fattas innan byggnation kan påbörjas. Finns inte en detaljplan antagen för området behöver en sådan tas fram, vilket kan vara en komplicerad och lång process där det är av stor vikt att utvecklaren är drivande, kompetent och innovativ för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt.

Titania jobbar även kontinuerligt med stadsutveckling genom att samordna och utveckla helhetsgrepp i de områden vilka Titania driver projekt i. Titania har erfarenhet av att arbeta i områden där markpriser tenderar att vara relativt låga, däribland så kallade miljonprogramsområden med utvecklingspotential där tillskapade värden får stor hävstångseffekt. Titania bedömer att värde kan adderas i stadsutvecklingen genom till exempel hög arkitektonisk nivå, stadsmässiga kvaliteter med intressant utbud, skapande av förutsättningar för arbetstillfällen, trygghetsskapande stadsplanering, aktivitetsbaserat utbud med parker och tillgängliggörande av tidigare stängda miljöer.

Produktion

Verksamhetsområdet Produktion kännetecknas av kostnadseffektivitet, korta och effektiva byggtider samt långsiktig och hållbar kvalitet. Titania har bakgrund som totalentreprenör och kan därför driva projekt i egen regi med helhetsansvar i byggprocessens alla steg från tidig projektering till funktionsfärdiga byggnader. Produktion innefattar aktiviteter såsom projektledning, upphandling av underentreprenader, uppföljning av byggnationen och löpande dialog med underleverantörer. Med Titanias mångåriga erfarenhet från storskaliga entreprenader åt externa beställare finns god insikt i att säkerställa en kostnadseffektiv process och samtidigt uppföra en slutprodukt som håller hög kvalitet såväl arkitektoniskt, hållbarhetsmässigt
och nyttjandemässigt. Titania är anpassningsbara i byggandet och är inte beroende av något enskilt byggsystem, utan har erfarenhet av platsbyggnation i trä, betong, stål och glas, samt byggnation med prefabricerade byggelement.

Under produktionsfasen läggs även stor vikt vid hållbarhetsaspekter såsom arbetsmiljöfrågor, säker produktion, hållbara och säkra materialval för de boende, låg energiförbrukning och nolltolerans mot korruption.

Förvaltning

Inom verksamhetsområdet Förvaltning förvaltas de fastigheter som Titania har utvecklat eller förvärvat. Titanias strategi är att behålla cirka 70 procent av de färdigställda projekten för egen långsiktig förvaltning. Koncernens förvaltningsfastigheter erbjuder en stabil intäktskälla, som komplement till intäkter från projektutvecklingsverksamheten, och Titanias strategi är att bibehålla och vidareutveckla detta intäktsflöde.
Titania har ett långsiktigt perspektiv gällande förvaltning och strävar efter en trygg och kostnadseffektiv förvaltning med hög servicegrad. Titanias förvaltningsverksamhet innefattar aktiviteter såsom fastighetsskötsel, teknisk förvaltning, ekonomisk förvaltning, uthyrning och hantering av felanmälningar. Från tid till annan anlitas externa leverantörer för förvaltningsrelaterade
tjänster.