Arvode till styrelsen under räkenskapsåret 2020

Tabellen nedan visar de arvoden som styrelseledamöterna valda av bolagsstämman erhållit under räkenskapsåret 2020.

Namn Befattning Styrelsearvode (SEK)
Einar Janson Styrelseordförande
Nikan Ghahremani Styrelseledamot
Mats Janson Styrelseledamot
Summa

Tabellen nedan visar annan ersättning som styrelseledamöterna har erhållit under räkenskapsåret 2020, i egenskap av anställda i Bolaget.

Namn Grundlön Rörlig lön Övriga förmåner1 Pensions-kostnader
Einar Janson 654 178
Nikan Ghahremani 630
Mats Janson 173 36
Summa 1457 214

1 Övriga förmåner avser bilförmån och förmån för drivmedel.

Styrelsens ledamöter har inte rätt till några förmåner efter att deras uppdrag som styrelseledamöter har upphört.

Nuvarande anställningsavtal för verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare

Beslut om nuvarande ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare har fattats av styrelsen.

För ledande befattningshavare bosatta i Sverige gäller för den anställde och arbetsgivaren en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. De ledande befattningshavarna har inte rätt till avgångsvederlag vid uppsägning. De ledande befattningshavarna har tjänstepension enligt ITP1.

Tabellen nedan visar arvoden till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2020.

Namn Grundlön Rörlig lön Övriga förmåner1 Pensions-kostnader
Einar Janson, VD 654 178
Anders Söderlund, CFO 891 204
Summa 1545 178 204

1 Övriga förmåner avser bilförmån.