Prästviken

Botkyrka

Strax söder om Stockholm i Botkyrka kommun planläggs för ett nytt bostadsområde, Prästviken. Kulturmiljön med Botkyrka kyrka, den gamla arrendatorsbostaden och Asptunavägen har varit tongivande för områdets utformning. Den nya bebyggelsen harmonierar med den omkringliggande kulturmiljön genom färgsättning och utformning. Skalan varierar mellan 2-5 våningar.

  • Gammal kulturmiljö
  • Nära till naturen
  • Goda kommunikationer
Planillustration-190322-01-scaled
Prastviken_1
Prastviken_2
prästviken_översikt_utkast_06-scaled

Projektbeskrivning

Bostadstyp
Blandat
Boendeform
Ej fastställt
Antal bostäder
Ej fastställt
Byggstart
Ej fastställt
Färdigställande
Ej fastställt
  • Planering
  • Produktion
  • Färdigställt

Om Prästviken

I en växande region ser Botkyrka kommun inom det aktuella planområdet möjlighet att skapa en ny relativt tät och kollektivtrafiknära bostadsbebyggelse. Detaljplanens syfte är att skapa en attraktiv och varierad boendemiljö i samklang med det öppna landskapet.

Området

En tät, väl sammanhållen och kollektivtrafikanpassad bebyggelsestruktur är en förutsättning för en hållbar utveckling i regionen. En ny översiktsplan har i maj 2014 antagits av kommunfullmäktige i Botkyrka kommun. I denna är aktuellt planområde utpekat som gles stadsbygd och storstadsnära natur/grönt aktivitetsrum.

Detaljplanen ligger inom riksintresse för kulturmiljövården Bornsjön. En god anpassning till det omgivande landskapet och dess kulturmiljövärden har varit en central del i planarbetet och detaljplanens utformning. Anpassning till kulturmiljön säkerställs genom utförlig reglering av byggnadernas placering, volym, nyttjandegrad och höjdsättning. Husens utformning regleras med detaljerade utformningsbestämmelser som styr färgsättning, fasad- och takutformning.

Bostäderna

Planområdet ger möjlighet till utbyggnad av ca 59 000 kvm BTA. Flerbostadshusens ca 530 lägenheter koncentreras i huvudsak till områdets västra del medan den östra delen och områdets ytterkanter utgörs av småhus/parhus och radhus. Inom området möjliggörs en byggnation av ca 80 stycken småhus/parhus och radhus.

Husens höjd varierar mellan två våningar med inslag av tre- och fyravåningshus samt något enstaka femvåningshus. Detaljplanens syfte är att skapa en attraktiv och varierad boendemiljö utformad med utgångspunkt från det omgivande landskapet och dess kulturmiljövärden. Den nya stadsdelen ordnas i småskaliga och varierade kvarter kring ett gatunät som följer viktiga siktlinjer samt områdets topografi. Bebyggelsens höjd är låg, högst två våningar i mötet med det öppna åkerlandskapet, medan bebyggelsen tillåts gå upp i höjd i områdets centrala delar och S:t Botvids väg.

Mer information kring hur arbetet med detaljplanen fortskrider kan du hitta på Botkyrka kommuns hemsida.

Karta

Botkyrka

Restider

I närheten