Integritetspolicy

Nya regler från den 25 maj 2018

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning för behandling av personuppgifter som gäller i hela EU från den 25 maj 2018.

GDPR ersätter den nuvarande Personuppgiftslagen (PuL). När det gäller behandling av personuppgifter skiljer sig GDPR från Personuppgiftslagen och kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps.

Vad innebär GDPR för dig som privatperson?

Enligt GDPR har du rätt att när som helst begära tillgång till de personuppgifter du lämnat ut till ett företag. Du har även rätt till rättelse, radering eller begränsning samt att när som helst återkalla ditt samtycke till att dina personuppgifter lagras.

Vad är en personuppgift och vad innebär behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vilka personuppgifter behandlar Titania?

Personuppgifter som behandlas av Titania kan bland annat vara namn, telefonnummer, e-post, postadress, personnummer och bostadspreferenser.

Hur behandlar Titania personuppgifter?

Titania behandlar personuppgifter som lämnats ut i samband med intresseanmälan för ett projekt. Detta i syfte att erbjuda information om och möjlighet att förvärva en lägenhet i projektet.

När Titania samlar in, behandlar och lagrar personuppgifter ska detta enligt vår integritetspolicy i varje fall ske på ett lagligt, korrekt, öppet och ändamålsenligt sätt och endast i den mån Titania bedömer det nödvändigt.

Titania ska genomgående behandla personuppgifter på ett sätt som undviker att kränka den registrerades personliga integritet. I samtliga fall av personuppgiftsbehandling är Titania mycket noga med att personuppgifterna skyddas av lämpliga säkerhetsåtgärder.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Titania lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Titania genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs efter det att kundrelationen upphört.

Titania kan dock behöva lagra personuppgifterna efter det att kundrelationen upphört, bland annat för att administrera eventuella garantier och reklamationsfrister, hantera rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Titania eller för att marknadsföra tjänster och skicka erbjudanden som Titania tror kan vara av intresse för våra f.d. kunder. Undantagsvis sparas därför personuppgifter viss tid efter kundförhållandets upphörande eller tills att personen invänt mot direktmarknadsföring.

Personuppgifter kan också mer generellt behöva lagras för att säkerställa uppfyllelse av legala skyldigheter, exempelvis avseende bokföring. Om sådan skyldighet föreligger kan personuppgifterna sparas i upp till 10 år.

Nyhetsutskick från Titania 

Titania använder sig av tjänsten MailChimp för att distribuera nyhetsbrev till kunder som anmält sitt intresse till våra bostadsprojekt på någon av våra webbplatser. Läs mer om hur MailChimp arbetar med GDPR här.

Ny integritetspolicy från den 25 maj 2018

Med anledning av GDPR har vi tagit fram en ny integritetspolicy som mer utförligt beskriver hur vi behandlar din personliga information.  

Vid frågor eller andra önskemål avseende personuppgifter, vänligen kontakta Titania via följande kontaktuppgifter: personuppgiftsansvarig@titania.se