Titania initierar ett skriftligt förfarande under sitt utestående obligationslån

Titania Holding AB (publ) (“Bolaget” eller “Titania”) meddelar att Bolaget idag har initierat ett skriftligt förfarande (det ”Skriftliga Förfarandet”) under sitt utestående obligationslån 2021/2024 med ISIN SE0015530530 (”Obligationerna”) i syfte att få godkännande från innehavarna av Obligationerna (”Innehavarna”) att genomföra vissa ändringar av villkoren för Obligationerna för att möjliggöra släppandet av den del av emissionslikviden som fördes över till ett pantsatt bankkonto när Obligationerna emitterades.

Titania har idag begärt att Nordic Trustee & Agency AB (”Agenten”), i egenskap av agent under Obligationerna, ska skicka en kallelse till det Skriftliga Förfarandet, inklusive röstningsinstruktioner, (”Kallelsen”) till direktregistrerade ägare och registrerade förvaltare av Obligationer i skuldboken förd av Euroclear Sweden per den 27 april 2022. Om Bolaget får Innehavarnas godkännande i det Skriftliga Förfarandet kommer Bolaget betala ut en ersättning (en s.k. consent fee) motsvarande 0,25 procent av det nominella beloppet under Obligationerna till Innehavarna.
 
Titania har mottagit indikationer från Innehavare representerandes över 662/3 procent av det totala justerade utestående nominella beloppet under Obligationerna om att de kommer rösta ja till förslaget i det Skriftliga Förfarandet.
 
Resultatet av det Skriftliga Förfarandet kommer att offentliggöras genom pressmeddelande vid utgången av det Skriftliga Förfarandet. Avstämningsdagen för röstning i det Skriftliga Förfarandet är den 3 maj 2022 och deadline för att rösta i det Skriftliga Förfarandet är kl. 15:00 den 17 maj 2022.
 
För ytterligare information kring det Skriftliga Förfarandet hänvisas till Kallelsen, som finns tillgänglig på Titanias hemsida (www.titania.se) och på Agentens hemsida (www.stamdata.com).

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2022 12:00 CEST.