Alltid viktigt med skriftliga avtal vid badrumsrenoveringar!

Viktigt med skriftlig offert och avtal vid badrumsrenovering

Många privatpersoner som anlitar hantverkare för att genomföra en badrumsrenovering i sin bostad, utan att ha ett skriftligt avtal, upptäcker ofta att man hamnar i tidskrävande och jobbiga diskussioner där man tvingas argumentera med hantverkarna på grund av oklarheter i vad man egentligen kommit överens om. För att undvika detta lämnar Titania alltid fasta priser samt tydligt skrivna skriftliga offerter och avtal på alla badrumsrenoveringar som vi utför. Detta är en stor säkerhet för Dig som kund, att ha allting skriftligt.

En huvudregel man som privatperson alltid skall följa, är att se till att skriftligen få alla offerter, avtal, prisuppgifter, överenskommelser, ändringar, tillägg osv som har med badrumsrenoveringen att göra. Muntliga överenskommelser leder ofta till diskussioner och problem vid ett senare tillfälle med hantverkarna som skall utföra själva renoveringen. De vanligaste diskussionerna handlar om hur mycket badrumsrenoveringen egentligen skulle kosta, vad som egentligen ingår i det överenskomna priset, hur lång tid det skall ta att göra klart renoveringen osv.

Att dessa konflikter uppstår behöver inte bero på att ena parten medvetet försöker vilseleda eller lura den andre. Det kan helt enkelt vara så att man missförstått varandra, man har pratat om olika saker, inte använt samma termer eller använt olika beskrivningar som gjort att man helt enkelt missförstått eller pratat förbi varandra. Det är dock olyckligt när det gäller en så pass stor investering som en badrumsrenovering att dessa missförstånd uppstår. Som kund bör man därför vara noga förberedd och noga ha studerat de offerter och det avtal man får, innan man skriver under det.

Titania har nedan tagit fram ett antal punkter som en bra offert skall innehålla, för att du som kund skall få all den inforamtion som behövs för att fatta ett väl genomtänkt beslut om vilken entreprenör som skall utföra badrumsrenoveringen. 

Komplett och lättläst

En bra offert skall i första hand vara komplett med vad och vilka arbetsmoment som ingår i offerten och det offererade priset. Offerten skall också vara skriven på ett sådant sätt att kunden förstår allt som står skrivet, vilket är en förutsättning för att undvika missförstånd längre fram under renoveringsprocessen. Om det är något som kunden inte förstår eller vill få förklarat så skall det finnas kontaktuppgifter till den som skickat offerten, så att man som kund snabbt och enkelt kan få svar på sina frågor.

För Titania är det en självklarhet att skriva ut alla arbetsmoment som ingår i offerten så att det blir lätt för kunden att jämföra Titanias offert mot konkurrerande offerter avseende badrumsrenoveringen. Vi tycker även att det är en självklarhet att offerten skall vara skriven på ett sådant sätt att svårförstådda byggtermer i största möjliga mån undviks, så att det blir så lätt som möjligt för kunden att ta till sig informationen i offerten.

Kunden måste även få möjlighet att kontrollera att allt det man kommit överens om med Titanias representant, faktiskt står med i offerten. Om något saknas eller är felaktigt, skall man be om att få en ny uppdaterad offert och därför står alltid email och telefonnummer med i offerten, till Titanias representant.   

Fast pris

Priset skall naturligtvis alltid vara tydligt angivet i offerten. Priset kan vara fast, på löpande timme eller utifrån någon annan prismodell, men det skall alltid anges tydligt vad som gäller. Man skall dock vara medveten om att om man som kund accepterar en offert där priset sätts utifrån hur många timmar badrumsrenoveringen tagit för hantverkaren att utföra, så kallat löpande pris, så riskerar man att betala onödigt mycket för badrumsrenoveringen. Det finns nämligen en stor risk att badrumsrenoveringen tar betydligt längre tid än nödvändigt om hantverkaren får betalt för hur många timmar han lägger på renoveringen, än om denne går på fast pris, då det ligger i hantverkarens intresse att inte dra ut på renoveringen i onödan.

Titania anser att priset för badrumsrenoveringar till privatpersoner alltid skall anges som fast, för att kunden skall veta vad renoveringen kommer att kosta, redan innan renoveringen påbörjats. I Titanias fasta pris ingår allt material och alla arbetsmoment som avser den rent byggtekniska delen av en badrumsrenovering. Man kan säga att det byggtekniska innefattar allt det som krävs för att bygga upp själva badrummet, men som sedan inte syns när badrummet är klart. 

Alla ytskikt och sådant som kräver att kunden gör ett aktivt val utifrån smak och tycke, t ex av kakel, klinker, toalettstolar, spotlights osv, ingår inte i det fasta priset som Titania lämnar, eftersom kunden ofta vill välja och köpa dessa varor själv. Om man som kund vill att Titania köper in dessa, så kan vi naturligtvis även göra detta, om kunden vet exakt vad det är man vill ha.

För att se exakt vad som ingår i det fasta priset som Titania lämnar, se här.

I Titanias offerter skrivs även ut vad extraarbeten (dvs arbeten utöver de arbetsmoment som ingår i det fasta priset i offerten), kostar per timme för elinstallationer, rörarbeten och övriga arbeten. Detta gör att kunden redan vid offertstadiet vet vad det kommer att kosta per timme, om man vill göra extrabeställningar av någon typ under tiden som badrumsrenoveringen pågår.

Tidsåtgång för renoveringen

Redan i offertstadiet skall en seriös hantverkare kunna redogöra för ungefär hur lång badrumsrenoveringen bör ta, så att kunden får en indikation på tidsåtgången. Det kan naturligtvis sedan alltid uppstå förseningar under en badrumsrenovering, t ex om man upptäcker vattenskador eller andra oförutsedda händelser sker, som varken kunden eller entreprenören vetat om när offerten skrevs.

Att hantverkaren kommer och tittar på badrummet på plats, är en förutsättning för att kunna göra en korrekt tidsbedömning när man skriver offerten. Var därför extra uppmärksam/misstänksam om hantverkaren skickar offerten med uppskattad tidsåtgång, utan att ens ha sett badrummet på plats.

Eftersom Titanias representant alltid besöker kunden och tittar på det aktuella badrummet som skall renoveras innan en offert skickas, så kan vi alltid ange en uppskattad tidsåtgång för badrumsrenoveringen, utifrån det aktuella badrummets förutsättningar och vad kunden vill göra i just sitt badrum. Vid detta besök får kunden även möjlighet att ställa frågor och diskutera sina idéer och tankar om hur det nya badrummet skall se ut, vilka är till stor hjälp, då Titanias representant tidigt kan berätta vad som är byggtekniskt möjligt att göra i badrummet.

Byggstart

Det är viktigt att man som kund får reda på när entreprenören har möjlighet att påbörja badrumsrenoveringen, så att man kan se om det passar ens egen planering. Om man har bråttom och vill påbörja badrumsrenoveringen så snabbt som möjligt, är det viktigt att veta när de olika entreprenörerna kan påbörja renoveringen, innan man väljer en entreprenör och skriver avtal.

Titanias representant som skriver offerten har alltid en nära dialog med den potentiella kunden angående när Titania kan påbörja renoveringen och när kunden vill att badrumsrenoveringen i så fall skall genomföras. Efterfrågan på badrumsrenoveringar kan under vissa delar av året vara extra stor, vilket gör att man som kund bör vara ute i god tid med att ta in offerter på sin renovering, om det är så att man vill genomföra renoveringen under en speciell tidsperiod. 

Offertens giltighetstid

Att ta in offerter avseende sin badrumsrenovering och sedan jämföra dessa mot varandra för att hitta den bästa entreprenören tar alltid tid. En bra offert skall därför alltid innehålla information om hur lång giltighetstid offerten har, dvs hur lång tid från det att offerten skrivits till dess att kunden måste bestämma sig för att vara garanterad det angivna priset. På detta sätt blir det enkelt för kunden veta exakt hur lång tid man har på sig att bestämma sig för vilken entreprenör som man vill anlita för badrumsrenoveringen.

Titania vet att man som privatperson inte vill stressa fram ett så viktigt beslut om vilken entreprenör som skall utföra badrumsrenoveringen, därför har våra offerter alltid hela två månaders giltighetstid, om inte annat står specificerat i offerten. Tack vare detta så kan du som kund i lugn och ro analysera de inkomna offerterna och få chansen att göra ett väl genomtänkt beslut om vilken entreprenör som skall utföra badrumsrenoveringen i just din bostad.

Kvalitetskontroll

I offerten bör entreprenören alltid ange hur kvalitetskontroll eller besiktning av den slutförda badrumsrenoveringen skall genomföras. Detta är en säkerhet för dig som kund att veta att hantverkarens utförda arbete under badrumsrenoveringen är korrekt utfört, genom att det görs en kvalitetskontroll.

Titania genomför alltid slutbesiktning av alla slutförda badrumsrenoveringar och under besiktningen noteras eventuella fel, så kallade besiktningsanmärkningar, i ett besiktningsprotokoll. Det ligger sedan på Titanias ansvar att åtgärda dessa anmärkningar, innan badrumsrenoveringen kan anses vara slutförd och godkänd. Först när badrumsrenoveringen är godkänd, skickar Titania slutfakturan.

Referenser

En seriös entreprenör har alltid möjlighet att redan i offerten skriva ut sina referenser, dvs tidigare kunder där entreprenören utfört badrumsrenovering. Om man som privatperson skall upphandla en så stor affär som en badrumsrenovering, så vill man naturligtvis ha möjligheten att ta kontakt med entreprenörens tidigare kunder, för att höra vad de har att säga om entreprenören och det arbetet som denne utfört. Som kund skall du därför alltid kräva att entreprenören kan presentera minst 2-3 referenser som du sedan får möjlighet att kontakta.  

För Titania är det en självklarhet att redan i offerten både skriva ut namn och vilken typ av arbete som vi utfört hos den aktuella kundreferensen. Om du som fått en offert från Titania sedan vill kontakta dessa referenspersoner kan du antingen be Titanias representant om referenspersonernas kontaktuppgifter alternativt slå upp deras telefonnummer på t ex www.hitta.se 

Betalningsvillkor

Hur badrumsrenoveringen sedan skall betalas är också av stor vikt för en potentiell kund. Man skall som privatperson aldrig acceptera offerter eller skriva under avtal där man måste betala delar eller hela priset för badrumsrenoveringen i förskott till entreprenören! Att behöva betala förskott för ännu ej utfört arbete, gynnar endast entreprenören och gör att du som kund måste agera bank åt entreprenören.

Att en entreprenör kräver betalt i förskott skall alltid fungera som en varningsklocka för en kund. En förskottsbegäran beror ofta på att entreprenören har ekonomiska problem och måste få in pengar i företaget för att t ex kunna köpa materialet till badrumsrenoveringen eller betala av andra skulder. Att anlita ett företag med dålig ekonomi för att genomföra badrumsrenoveringen, innebär alltid en stor risk för dig som kund. Om entreprenören går i konkurs så får du som kund till största sannolikhet inte tillbaka en krona av det betalda förskottet och entreprenören kommer inte heller kunna slutföra badrumsrenoveringen.

Titania vill att våra kunder alltid skall känna sig helt säkra med att anlita oss för att utföra badrumsrenoveringen och därför begär vi aldrig några förskottsbetalningar. 30 % av överenskommet pris, skall dock betalas 10 dagar efter påbörjat arbete och de sista 70 % av offerten betalas sedan först när badrumsrenoveringen blivit besiktad och slutgodkänd. På detta sätt behöver du som kund aldrig ligga ute med pengar för ej redan utfört arbete.

Titania har väldigt god och stabil ekonomi och har högsta kreditvärdighet, AAA-klassning av kreditupplysningsföretaget Soliditet och vår starka ekonomi, är naturligtvis en stor säkerhet för dig när du anlitar Titania för badrumsrenoveringen.

Dokumentation om entreprenören

Som kund skall man alltid begära kopior på de försäkringar, intyg, behörigheter, certifieringar osv som badrumsentreprenören säger sig ha. Acceptera aldrig muntliga löften om vilka dokumentationer som finns, utan begär alltid skriftliga underlag!  

Om man som kund vill vara extra säker, kan man sedan kontrollera dokumentens äkthet med den organisation som ställt ut dem. Kontrollera gärna att företaget har en gällande ansvarsförsäkring, fortfarande är behörigt att utföra de olika arbetsmomenten, om det finns några anmärkningar eller anmälningar mot entreprenören osv, innan man som kund skriver under något avtal.

Kom också ihåg att felaktigt utförda badrumsrenoveringar kan leda till fukt-, mögel- och vattenskador som kan bli svåra att få åtgärdande på hemförsäkringen, om renoveringen inte utförts av en behörig entreprenör. En behörig entreprenör skall även kunna lämna långtgående garantivillkor för de utförda arbetena.

Titania har alla behörigheter, certifieringar, försäkringar, intyg etc som krävs för alla de typer av arbeten som vi utför och alla dokument är också upplagda på vår hemsida. På detta sätt är det väldigt enkelt för dig som kund att se, skriva ut och sedan kontrollera dokumenten med respektive organisation som ställt ut dem. För att se dessa dokument, se sidan ”Dokumentation om Titania”

För att se våra långtgående garantivillkor, se rubriken ”Garanti på arbeten utförda av Titania”.

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält