Det finns stor potential för mer återvinning av avfallet från byggsektorn enligt en rapport från Svenska miljöinstitutet och KTH, men det krävs statlig incitament.

Ny rapport: Mer byggmaterial kan återvinnas

Byggsektorn genererar cirka 9 miljoner ton avfall per år och borde kunna bli bättre på att återvinna material. Det framkommer av en ny rapport.

IVL Svenska miljöinstitutet och KTH har kartlagt potentialen för att öka återvinningen av material i Sverige. Slutsatsen är att möjligheterna för förbättring är goda, men det krävs statliga styrmedel.

I dagsläget visar statistiken att avfallet i Sverige ökar. Enligt scenarioberäkningar riskerar avfallsmängderna att fördubblas till år 2030.

En stor del av avfallet som förbränns i dagsläget skulle kunna återvinnas och utnyttjas igen, vilket skulle ge en ökad miljönytta, enligt rapporten.

Byggsektorn pekas ut som ett område där materialåtervinningen kan förbättras. Det är den samhällssektor som näst efter gruvindustrin ger upphov till mest avfall. 9,4 miljoner ton blev det år 2010, vilket motsvarar cirka 39 procent av det totala avfallsflödet (gruvavfall borträknat).

I dagsläget sorteras inte stora delar av byggavfallet, enligt rapportförfattarna, som pekar på möjligheter att återvinna bland annat trä, metall, papper och glas.

Byggavfallet är också en av de avfallsgrupper som har störst utsläpp av växthusgaser, räknat på samlade utsläpp från produktion, utvinning och avfallshantering.

I rapporten beskrivs tio olika styrmedel som skulle kunna öka materialåtervinningen i Sverige. Det handlar till exempel om att införa krav på materialåtervinning för bygg- och rivningsprojekt, och att införa krav på utsortering och materialåtervinning av avfall från verksamheter och hushåll.

Källa: Nyteknik.se

Hela rapporten här! 

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält