Regeringen säger nej till det överklagande som funnits när det gäller Förbifart Stockholm och därmed kan projektet för att bygga en motorväg mellan Kungens Kurva och Häggvik fortsätta.

Förbifart Stockholm kan börja byggas

Regeringen har beslutat att avslå överklagandena av arbetsplanen för Förbifart Stockholm. Det innebär att arbetsplanen nu vunnit laga kraft och att förbifarten kan byggstartas. Detta gäller de delar av vägbygget som inte kräver tillstånd enligt annan lagstiftning än väglagen.

Förbifart Stockholm är en ny sträckning för E4 väster om Stockholm, mellan Kungens kurva och Häggvik, som kommer att förenkla vardagen och skapa möjligheter för fortsatt utveckling i en starkt växande region. Leden binder samman de norra och södra länsdelarna, avlastar Essingeleden och innerstaden, minskar känsligheten för störningar i Stockholms trafiksystem och skapar förutsättningar för en utveckling av kollektivtrafiken.

Projektet omfattar en drygt 21 kilometer lång ny väg varav drygt 18 kilometer går i tunnel för att skona viktiga natur- och kulturvärden. Anslutningar till ytvägnätet kommer att ske via sex trafikplatser. Restiden för hela sträckan beräknas till knappt 15 minuter.

Trafikprognosen för vägförslaget anger den dimensionerade trafikmängden till cirka 140 000 fordon per årsmedeldygn år 2035, vilket motsvaras av en årsdygnstrafik på ca 125 000 fordon. För att möta efterfrågan utformas E4 Förbifart Stockholm med tre genomgående körfält i vardera riktningen. Tunneldelen består av två separata tunnelrör, ett för sydgående och ett för norrgående trafik.

Hur ser det ut i dag?

Stockholmsregionen är en attraktiv region som beräknas växa från dagens två miljoner invånare till 2,4 miljoner år 2030, något som ställer höga krav på vidareutveckling av regionens infrastruktur. Den tudelning av Stockholm som är ett resultat av brister i infrastrukturen hämmar såväl regionens som landets tillväxt. I den norra delen av länet finns många jobb och arbetspendlingen mellan den södra och norra delen av länet ökar.

Vägkapaciteten över det så kallade Saltsjö–Mälarsnittet i Stockholm har i stort sett inte byggts ut sedan Essingeleden öppnade 1967. Den dimensionerades för 80 000 fordon i sex körfält. I dag är belastningen 160 000 fordon i åtta körfält en vanlig vardag och trafiken ökar. Detta gör Essingeleden känslig för störningar samtidigt som belastningen gör att leden slits hårt, vilket leder till stora underhållsbehov.

En förbindelse över Mälaren behövs för att hålla ihop länets norra och södra delar och minska den sårbarhet det innebär med få alternativa genomfartsleder i en stad av Stockholms storlek.

Källa: Nationellaplanen.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält