Två som hälsar på varandra genom att skaka hand

Alla välkomna till Titania

I tidningen Byggindustrin publicerades 2012-09-27 en intervju med fackförbundet Byggnads kommunikationschef Matz Larsson, ansvarig för HBT-frågor inom förbundet. Artikeln tar bland annat upp viktiga frågor kring jämställdhet, allas lika värde och byggbranschens svårigheter att i vissa fall acceptera t ex kvinnor, invandrare och homo- och bisexuella. Titania håller med om att byggbranschen måste bli mer öppen i dessa frågor och har tagit tydlig ställning för vad som gäller på Titania.

Byggbranschen måste bli bättre på diskriminerings- och jämställdhetsfrågor

Enligt Matz Larsson är öppenhet och mångfald en överlevnadsfråga för byggbranschen, för att kunna tillgodose de stora behoven av utbildade och kompetenta medarbetare, både på kort och på lång sikt. Det borde med andra ord ligga i byggföretagens och branschens eget intresse att utvecklas inom dessa frågor och göra det enklare för alla olika typer av människor att intressera sig för byggbranschen.

Den utbredda bristen på t ex kvinnor och invandrare i byggbranschen är ett annat välkänt och stort problem som tas upp i artikeln. Trots att man inom t ex Byggnads vidtagit aktiva åtgärder för att locka fler kvinnor och invandrare, så menar Matz Larsson att det idag, till och med kan vara färre kvinnor och invandrare i byggbranschen än tidigare, trots alla olika åtgärder.

På senare år har Byggnads arbete i HBT frågor ökat i vikt, eftersom det enligt Matz Larsson är svårare att komma ut i byggbranschen än i andra branscher, även om attityderna sakta håller på att förändras till det bättre. Målet för Byggnads arbete i dessa frågor är bland annat att få "....hbt-personer – homo- och bisexuella och transpersoner – både att lockas till byggbranschen och att trivas i den." 

Avslutningsvis konstateras att det finns låga förväntningar på att byggbranschen skall ta tag i dessa frågor. 

"Kvinnobrist slår mot byggbolag"

I artikeln "Kvinnobrist slår mot byggbolag" som publicerats på www.svd.se konstateras att kvinnor uppfattar arbetsmiljön i byggbranschen som tuff och att rådande "grabbig jargong" är en av orsakerna till att det är så få kvinnor aktiva inom branschen. Lars Bergqvist, ordförande för Byggcheferna, konstaterar även han, att om byggbranschen skall klara den stora generationsväxlingen som pågår, så måste fler kvinnor in i branschen. 

Titanias inställning i dessa frågor

Titania är övertygade om att koncernens framgångar, snabba tillväxt och goda lönsamhet är beroende av att vi har mångfald inom företaget och accepterar alla människor oavsett kön, etnisk tillhörighet, ursprung, sexuell läggning, ålder, fysiska förutsättningar, religion, trosuppfattning eller liknande. Inom Titania-koncernen skall alla människor behandlas med respekt och värdighet i enlighet med våra affärsprinciper och grundläggande värderingar. 

Följande gäller för alla medarbetare och Titania-koncernen som helhet enligt framtagen Diskriminerings- och jämställdhetspolicy:    

Aktivt verka för att såväl fysisk som psykosocial arbetsmiljö lämpar sig för alla medarbetare

• Med det menar vi att ta hänsyn till att alla medarbetare, ska beredas lika möjligheter/förutsättningar avseende arbetstider, bekvämlighetsinrättningar, språkbruk, tunga/finmotoriska arbetsuppgifter oavsett kön, etnisk tillhörighet, ursprung, sexuell läggning, ålder, fysiska förutsättningar, religion, annan trosuppfattning eller av annan anledning.

Förebygga och förhindra trakasserier

• Med det menar vi att aktivt motverka handlingar som avser ovälkommet uppträdande och som kan uppfattas kränkande av våra medarbetares person eller integritet.

Utreda alla fall av diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen och vidta lämpliga åtgärder

• Det ligger på personalansvariges ansvar att på allvar och utan dröjsmål utreda alla anmälningar eller antydningar till diskriminering eller trakasserier av medarbetare inom Titania-koncernen och om det visar sig finnas grund för dessa, genast vidta lämpliga åtgärder för att dessa handlingar omedelbart upphör. 

Ge alla medarbetare möjligheter till utveckling och utbildning

• Med det menar vi att alla medarbetare, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning etc ska beredas lika möjlighet till utveckling inom ramen för sin kunskap, vilja och förmåga. 

Aktivt verka för en jämnare könsfördelning inom våra verksamheter

• Med det menar vi att åstadkomma en jämnare fördelning av kvinnor och män i skilda typer av arbeten och positioner samt att alltid verka för att lediga arbeten i så stor ut sträckning som möjligt söks av och erbjuds både kvinnor och män. Byggbranschen så väl som Titania-koncernen är idag dominerad av män, vilket Titania aktivt skall arbeta för att förändra för att få en mer könsneutral arbetsplats. 

Ge alla medarbetare lika lön och villkor för lika prestation då arbetet som utförs är lika eller likvärdigt och har jämförbar svårighetsgrad

• Med det menar vi att säkerställa att ingen medarbetare lönediskrimineras eller på något sätt behandlas annorlunda än sina kollegor med samma förutsättningar och arbetsuppgifter.

Underlätta för alla medarbetare att förena arbete och föräldraskap

• Med det menar vi att underlätta för våra medarbetare som även är föräldrar genom att t ex möjliggöra nyttjande av flexibla arbetstider, förlägga möten under ordinarie arbetstid, tekniska hjälpmedel för att möjliggöra arbete på distans.

Denna policy skall omvärderas varje år enligt Titanias rutiner. 

Titania som arbetsplats

Titania har som självklar och grundläggande princip att endast anställa medarbetare utifrån deras kompetens, erfarenhet och andra för tjänsten relevanta kriterier. Detta har resulterat i att Titania idag är ett av Stockholms snabbast växande byggföretag, med en medelålder bland medarbetarna på ca 35 år, med ungefär 10 olika nationaliteter representerade i företaget, en högre andel kvinnor än branschgenomsnittet etc.

Ovanstående i kombination med Titanias stora verksamhetsbredd inom badrumsrenoveringar, stambyten, totalrenoveringar av hela fastigheter,ombyggnationer av råvindar till vindslägenheternyproduktion av hela bostadsområden  osv,  gör att våra medarbetare får goda möjligheter till konstant utveckling och chanser att ständigt lära sig nya saker i sin yrkesroll.

Allt detta sammantaget gör Titania till en mycket attraktiv och spännande arbetsplats i en samhällsbärande bransch med mycket goda framtidsutsikter.  

Söka arbete på Titania

Är Du intresserad av att arbeta på Titania? Vi söker ständigt kompetenta medarbetare och de lediga tjänster vi har för tillfället finns under rubriken Lediga tjänster hos Titania

Varmt välkommen till oss på Titania! 

 

Läs mer om hur det är att arbeta på Titania, under rubriken "Jobba hos oss" 

Vill Du veta vad våra medarbetare tycker om att arbeta på Titania? Se rubriken "Vi trivs på Titania" 

Länk till Titanias Diskriminerings- och jämställdhetspolicy

Länk till artikeln "Branschen måste samla sig i HBT-frågan" i Byggindustrin. 

Artikeln "Kvinnobrist slår mot byggbolag" i Svenska Dagbladet. 

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält