Titanias Holding AB delårsrapport Q2

Januari-juni 2021

Kvartalet april–juni 2021 Perioden januari–juni 2021
– Nettomsättningen uppgick till 22 424 tkr (16 650)
– Hyresintäkterna var 8 653 tkr (6 774)
– Driftnettot blev 7 955 tkr (5 542)
– Förvaltningsresultatet uppgick till 4 778 tkr (2 409)
– Resultat efter finansiella poster uppgick till 25 976 tkr 
(7 480)
– Resultat per aktie före och efter utspädning var 382 kr (22)
– Nettomsättningen uppgick till 40 180 tkr (32 776)
– Hyresintäkterna var 15 658 tkr (12 717)
– Driftnettot blev 13 368 tkr (10 689)
– Förvaltningsresultatet uppgick till 7 322 tkr (3 522)
– Resultat efter finansiella poster uppgick till 33 307 tkr (14 746)
– Resultat per aktie före och efter utspädning var 407 kr (39)
– Totalt antal förvaltade lägenheter uppgick vid periodens slut till 246 (246)
Väsentliga händelser under och efter kvartalet
– Titania erhöll, tillsammans med Huge Bostäder, planbesked av Huddinge kommun för att utveckla bostäder i anslutning till Masmo t-banestation om totalt cirka 500 bostäder varav Titanias del beräknas bli cirka 400 bostäder.
– Titania tilldelades en markanvisning av Järfälla kommun för ett kvarter mittemot Barkarbystadens t-banestation innehållande drygt 400 bostäder och 2 000 kvm kommersiella lokaler.
– Titania startade tillsammans med SBB ett joint venture-bolag, Samtitania Fastighetsutveckling AB. Det innehåller cirka 25 000 kvm BTA byggrätter varav Titania bidragit med 10 000 kvm BTA från ett av sina projekt.
– Fastigheten Lärpojken 3 såldes genom bolagsöverlåtelse för 120 mkr, vilket var över bokfört värde och gav en positiv resultateffekt om drygt 11 mkr.
Nyckeltal Apr-jun Jan-jun Helår
2021 2020 2021 2020 2020
Nettoomsättning, tkr 22 424 16 650 40 180 32 776 64 502
Driftnetto, tkr 7 955 5 542 13 368 10 689 22 169
Förvaltningsresultat, tkr 4 778 2 409 7 322 3 522 9 637
Resultat efter finansiella poster, tkr 25 976 7 480 33 307 14 746 92 708
Resultat per aktie före och efter utspädning, kr 382 22 407 39 1 965
Balansomslutning, tkr 1 354 047 985 525 1 354 047 985 525 1 128 192
Avkastning på eget kapital, % 5,7 0,4 6,1 0,4 26,5
Soliditet, % 27,3 26,4 27,3 26,4 30,8
Belåningsgrad, % 61,4 44,0 61,4 44,0 54,4
”Med de två nya utvecklingsprojekten under andra kvartalet adderar vi cirka 800 bostadsbyggrätter till portföljen och har därmed redan överskridit det strategiska målet för 2021.”
Einar Janson, VD och grundare

VD HAR ORDET

Strategiskt mål för 2021 redan uppfyllt
Under det andra kvartalet gick Titania in i två nya utvecklingsprojekt och adderar i och med detta cirka 800 bostadsbyggrätter till portföljen. Därmed har vi redan överskridit det strategiska målet om 500 nya bostadsbyggrätter för 2021. Projekten ligger mycket nära tunnelbanestationerna i Barkarbystaden i Järfälla respektive Masmo i Huddinge. Baserat på detaljplanernas framåtskridande och kommunala projekttidsplaner bedömer vi att Titanias målsättning om att byggstarta minst 500 bostäder per år kommer att uppfyllas också 2022.

Realiserade och orealiserade värdeförändringar i fastigheter
Titania sålde under juni månad fastigheten Lärpojken 3, en egenproducerad fritids- och industrifastighet, till ett pris över det bokförda värdet. Med tanke på att större delen av koncernens prognosticerade framtida vinster kommer att komma från just orealiserade värdeförändringar i det fastighetsbestånd som vi planerar att bygga och behålla känns det bra att också med detta kunna visa att de värdeförändringar vi tar upp kan motsvaras av faktiska försäljningar som i detta fall, på högre nivåer än värdet i våra böcker.

Detta kvartal präglades i övrigt, liksom tidigare kvartal, av ökade priser på bostadsrätter och villor från konsumenthåll och ytterligare ökad efterfrågan på hyresrätter från investerare. Det avspeglas i en värdestegring på bolagets hyresbestånd i Botkyrka verifierad av externa värderingar. I kvartalsrapporten har Titania inte inkluderat övervärden i byggrätter där beslut om slutlig upplåtelseform ännu ej har fattats.

JV-samarbeten
Titania ingick under kvartalet i ett JV-bolagssamarbete tillsammans med SBB där syftet är att kombinera Titanias styrka inom projektutveckling med SBBs finansiella styrka och stora mängd oexploaterade byggrätter. Titania ser möjligheter att ingå liknande samarbeten framöver.

Framåtblick
Vi bedömer att vi som helhet följer vår uppsatta plan och att framtiden för oss som förvaltare och producent av bostäder i den större stockholmsregionen ser mycket god ut. I linje med det ökande intresset för bostadsprojekt noterar vi också en uppvärdering av bolag med en egen projektportfölj för att producera nya förvaltningsfastigheter. Vi planerar att inom det närmaste året ta in ytterligare kapital för att genomföra vår tillväxtstrategi i samband med en ansökan om börsintroduktion på First North Growth Market.

Einar Janson, VD