Titanias detaljplan i Nynäshamn klar för samråd

Detaljplanen för Ösmo etapp 1 i Nynäshamns kommun har gått ut på samråd. Titania har, tillsammans med kommunen, drivit detaljplanen under tre års tid i egenskap av ankarbyggaktör.

Titania vann i maj 2020 sin första markanvisning i Nynäshamns kommun och tilldelades rollen som ankarbyggaktör i utvecklingen av centrala och södra Ösmo.
I kommunens markanvisningstävling har kommunstyrelsen utsett Titania till den första aktören som får utveckla i området. Titania har anvisats mark motsvarande cirka 10 000 kvadratmeter ljus BTA för bostäder inom etapp 1.
Den 28 februari 2023 förvärvade Titania kassaflödesfastigheten Hallängen 5 vilket möjliggör ytterligare cirka 4 500 kvadratmeter ljus BTA bostäder inom etapp 1.

Syftet med detaljplanen är att skapa en förtätning av centrala Ösmo med bostäder i flerbostadshus och radhus med en variation av upplåtelseformer och storlekar samt butikslokaler och lokaler för offentlig service.
Samråd för den första etappen pågår mellan 4 juli-17 september 2023 och är tänkt att bestå av flerbostadshus på 3–4 våningar, på vissa ställen med inredd vind. Planförslaget (etapp 1) omfattar cirka 700 bostäder.

– Att vara ankarbyggaktör, där man är med från detaljplanens början, är en viktig och betydelsefull roll som kräver mycket ansvar och engagemang. I rollen ser vi inte bara till nyttan med det vi själva skall producera utan även hur platsen som helhet skall förädlas och få en gynnsam värdetillväxt och utveckling på alla sätt. Som ankarbyggaktör är vi inte bara ansvariga för att producera byggnader, utan vi har också möjligheten att forma samhällen och åstadkomma en beständig effekt. Vad som driver oss är att tillsammans med kommuner arbeta fram en vision om hur stadsutveckling skall se ut på en viss plats och sedan förvandla den till verklighet. Det känns speciellt att arbeta med något som man vet, på sikt, kommer att ha en varaktig positiv påverkan på människors liv och samhällets utveckling. Men stadsutvecklingsprocesser tar lång tid och därför känner man stor tillfredställelse vid varje milstolpe som nås längs vägen. Samrådet är, förutom själva antagandet, den viktigaste milstolpen och vi är mycket glada över att detaljplanen för centrala Ösmo befinner sig där nu, säger Wojciech Wondell, COO på Titania.

Samrådet pågår fram till den 17 september 2023.