Titanias detaljplan för Hallunda gård till granskning

Stadsbyggnadsnämnden i Botkyrka kommun beslutade den 13 december 2022 att sända ut detaljplanen för Hallunda gård för granskning.

Titania har, tillsammans men Botkyrka kommun och Arkitema Architects, arbetat med detaljplanen för Hallunda gård sedan 2016. Hela detaljplanen omfattar ett område på ca 20 hektar där Titania är ensam byggaktör. Detaljplanearbetet har fokuserat på att varsamt utarbeta förutsättningarna för ny bebyggelse på en plats som varit bebyggd sedan bronsåldern. Området utgör en del av riksintresset och kräver därför särskild hänsyn. Förutom platsens kulturhistoria innehåller området även en unik flora och fauna. Med utgångspunkt i ledorden bevara, tillgängliggöra och tillföra skapas nu ett nytt tidslager genom att öppna upp denna historiska plats för allmänheten med parker, verksamheter och bostäder.
 
– Hallunda Gård kommer att bli en ny, modern stadsdel med historisk omgivning som tar tillvara de stora kvaliteter som finns på platsen idag. Vi skapar en sammanhängande helhet som blir unik för platsen och hela Botkyrka. Den nya bebyggelsens utformning och placering tar stor hänsyn till kulturvärden, naturvärden och befintligt djurliv säger Wojciech Wondell, COO på Titania.
 
Själva Hallunda gård med sin park kommer att bevaras, rustas upp och kompletteras för att kunna hysa olika verksamheter och bli ett utflyktsmål. Områdets centralpunkt med herrgårdsbyggnaden kommer att fortsätta vara den högsta punkten i området och bostäderna byggs i sex olika områden i periferin kring gården. Dessa har olika karaktär för att passa in i den småskaliga mångfalden i området, och består av lägenheter, villor och radhus. Ett äldreboende och en förskola är också planerat i området.
Projektet tar stor hänsyn till områdets befintliga värden, i allt från att välja utebelysning som inte stör de fridlysta fladdermössen som förekommer inom området till att återuppliva platsen genom att ta övergivna ekonomibyggnader i bruk på nytt.
 
– Det är en stor ynnest att få ta hand om alla dessa historiska lager. Ett projekt blir alltid bättre om det är djupt rotat i sitt sammanhang, och den här platsen har många rötter som vi kan ta vara på, säger Elin Skagerling, landskapsarkitekt på Arkitema.