Titanias detaljplan för 70 000 kvm BTA i Hallunda gård vinner laga kraft

Detaljplanen för Hallunda gård i Botkyrka kommun i södra Stockholm omfattande ca 20 hektar detaljplanerad mark för i första hand bostäder har efter domslut i mark- och miljööverdomstolen vunnit laga kraft.

Titania har under åtta års tid, sedan 2016, arbetat tillsammans med Botkyrka kommun med detaljplanen för Hallunda gård. Projektet är det största och mest utmanande Titania någonsin tagit sig an. Projektet kännetecknas av att ha alldeles särskilt goda förutsättningar för byggnation av bostäder rent attraktivitetsmässigt. Det ligger nära spårbunden trafik med tunnelbanan i ena änden av projektet och naturskönt vid Mälaren i den andra. Centralt i projektet ligger själva gårdskärnan med den historiskt viktiga herrgården omgiven av en vacker parkmiljö. Gårdsmiljön ingår i detaljplanen och kommer med projektet att tillgängliggöras för allmänheten. Förutsättningarna för att detaljplanera marken har varit de svårast tänkbara med allt ifrån fornminnen, hotade arter och ett riksintresse att anpassa projektet till.
Detaljplanen omfattar 70 000 kvm BTA byggrätter totalt och utgörs i huvudsak av bostäder i varierande utformning – allt ifrån flerbostadshus till radhus och villor. Projektet innehåller även byggrätter för ett äldreboende, förskola samt restaurang och andra typer av kommersiella lokaler. Titania äger en viss del av marken som omfattas av detaljplanen idag och har i övrigt markanvisningsavtal av optionstyp med Botkyrka kommun samt privata markägare för förvärv av övriga byggrätter inom projektet.
Detaljplanen antogs av Botkyrka kommun den 28 september 2023. Antagandet av detaljplanen överklagades därefter till mark- och miljödomstolen som avslog alla överklaganden i dom den 4 mars 2024. Mark- och miljödomstolens dom överklagades därpå genom begäran av prövningstillstånd hos mark- och miljööverdomstolen. Mark- och miljööverdomstolen meddelade den 28 maj 2024 att prövningstillstånd inte beviljats vilket innebär att detaljplanen vinner laga kraft då det inte finns någon ytterligare instans att överklaga till.

Einar Janson, VD, Titania:
– Det känns nästan overkligt att vi efter så lång tid till slut har en laga kraft-vunnen detaljplan på den här fantastiska platsen. Vi har gång på gång under dessa åtta år blivit avrådda att fortsätta lägga pengar i projektet med tanke alla risker som finns att man som byggaktör aldrig går i mål med detaljplaner som innehåller så höga kultur- och naturvärden. Vi vill tacka alla som trott på att det är möjligt. Det kommer att bli en unik plats att bo på.

Wojciech Wondell, COO, Titania:
– Jag har personligen varit involverad i projektet sedan starten och sett det växa fram till ett av de mest fascinerande enskilda projekt som utvecklats i Stockholmsregionen. Samarbetet med Botkyrka kommun och alla involverade parter har varit avgörande för att vi skulle kunna ta detta komplexa och utmanande projekt i mål. Vi har redan börjat diskussioner med flera finansiärer för att säkra produktionen och vår ambition är att byggstarta så snart som möjligt. Hallunda gård kommer att bli en unik och attraktiv plats att bo på, med en perfekt blandning av modernitet och historisk charm. Jag vill rikta ett stort tack till alla som har bidragit till att förverkliga denna vision.