Titania vinner sin första markanvisning i Sigtuna kommun

Titania har vunnit en markanvisning med laga kraft-vunnen detaljplan i Sigtuna kommun om drygt 7 000 kvm ljus BTA. Markanvisningsområdet ligger invid Märsta centrum och pendeltågstationen.

Projektet består av cirka 91 bostadsrättslägenheter i varierande storlekar och ett parkeringsgarage placerat under jord på fastigheten som angränsar till nya Centralskolan som invigdes i januari 2018.

Enligt avtal köper Titania byggrätterna för 9 500 kr/kvm ljus BTA. Tillträde till fastigheten sker senast 8 månader efter att beviljat bygglov vunnit laga kraft.
Kommunfullmäktige i Sigtuna förväntas fatta beslut om avtalet 19 maj. Preliminär byggstart beräknas ske under Q2 2023.

Titania har samarbetat med Utopia Arkitekter AB för att ta fram det vinnande bidraget. I förslaget för kvarteret har fokus legat på att addera social hållbarhet och genom den fysiska utformningen öka trygghet och trivsel.

Projektet som fått namnet Sambygget har hämtat inspiration dels från Centralskolans äldsta byggnader liksom närliggande bostadshus, dels från den omgivande naturen. Kvarterets bebyggelse är uppbruten i tre byggnader där två hus möter och ramar in Skolgatan och en ny lokalgata samt ett tredje hus som möter naturmarken och gångstråket mellan centrum och Sätunaparken. Byggnaderna följer kvarterets ytterkant och form vilket ger intressanta vinklar som tecknar sig i husens kortsidor och ger formstarka gavlar. Mellan de tre byggnaderna bildas släpp som ger siktlinjer och möjliggör rörelse in till gården som är tydligt inramad av de tre byggnaderna och öppnar upp sig mot söder. Släppen mellan husen är intima och ger gården en privat karaktär.

 – Vi är väldigt glada över att vinna vår första markanvisning i Sigtuna kommun då vi ser stor potential för att skapa attraktiva och kvalitativa bostäder i centrala Märsta. Vi ser det som ett kvitto på att kommuner tror på Titania och de kvaliteter som adderas med de attraktiva bostäder som vi skapar. Vi ser fram emot att byggstarta projektet då det inte byggts mycket i centrala Märsta sedan 1950-talet. Dessa fastigheter kommer att bli ett extra lyft för hela området, säger Nikan Ghahremani, vice VD Titania.

Vi välkomnar Titania till kommunen som med sitt vinnande bidrag i upphandlingen möter våra höga krav på såväl gestaltning som fördelning av olika lägenhetsstorlekar och att husen ska bidra till att öka tryggheten på platsen. Titanias höga ambitionsnivå passar väl in i kommunens inriktning att nya bostadshus ska bidra till att göra Sigtuna kommun både snyggare och tryggare, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande.