Titania vinner markanvisning för unik samhällsfastighet på Lidingö

Titania vinner markanvisning för unik samhällsfastighet på Lidingö.

Kommunstyrelsen i Lidingö stad har godkänt ett markanvisningsavtal med Titania Holding AB (publ) avseende en fastighet på ca 5 400 kvm BTA vårdverksamhet och 2200 kvm BTA garage. Den nya byggnaden, som benämns Hälsans hus, ligger i Högsätra centrum och marken kommer att upplåtas med tomträtt

Titania vinner markanvisning för unik samhällsfastighet på Lidingö

Kommunstyrelsen i Lidingö stad har godkänt ett markanvisningsavtal med Titania Holding AB (publ) avseende en fastighet på ca 5 400 kvm BTA vårdverksamhet och 2200 kvm BTA garage. Den nya byggnaden, som benämns Hälsans hus, ligger i Högsätra centrum och marken kommer att upplåtas med tomträtt. Vårdverksamheter som idag är inhysta i det befintliga Högsätrahuset, som planeras att rivas i samband med nybyggnationen, kommer att erbjudas lokaler i Titanias framtida fastighet. Kvalitetsprogrammet som ligger till grund för markanvisningstävlingen har ett tydligt fokus på klassisk arkitektur och är en av de första i Sverige i denna typ av område.

Einar Janson, VD, Titania:
– Vi är oerhört glada över att ha fått förtroendet från Lidingö stad att skapa något som för vår tid, än så länge, är unikt. Det har under de senaste 15 åren visserligen byggts enstaka bostadshus, äldreboenden och även småskaliga bostadsområden i klassisk stil runt om i Sverige. Vissa kommersiella byggnader har också genomförts i klassisk stil. Men oftast har utgångspunkten för dessa varit att byggnaderna skall smälta in i befintlig bebyggelse som redan var utförd i förmodernistisk stil.
Vad som gör Högsätraprojektet till det första i sitt slag är dels att det för första gången under senare tid i Sverige byggs i klassisk stil i ett befintligt miljonprogramsområde och dels att beslutsfattare haft modet att till och med riva befintliga byggnader och strukturer från 70-talet av lågt estetiskt värde för att ge plats för något annat. Det brukar annars finnas en försiktighet kring rivning av befintliga byggnader och en ibland överdriven respekt för att varje epok har adderat en årsring till stadsstrukturen som är värd att bevara oavsett nivå på den arkitektoniska kvaliteten hos dessa byggnader.
Titanias byggnad, Hälsans hus, specifikt är dessutom unik i det att den kommer att innehålla landstingsfinansierad vård. Det är första gången på över ett sekel som en byggnad med den funktionen får en sådan här utformning med både klassisk komposition i proportioner, materialval, utsmyckning och val av byggnadstekniskt utförande.

– Den stora utmaningen för oss ligger givetvis i att skapa en byggnad som ser ut som renderingarna. För vissa delar finns inga genvägar för att uppnå den kvalitet som krävs. Titania kommer att lägga extra resurser för att få till helhet och detaljer, främst de utvändiga delarna, för att byggnaden skall uppfattas som att den är byggd med omsorg och inte bara hämtar element från det klassiska. Rent konkret görs detta med att använda hantverksmässiga metoder och påkostade materialval. Vi kommer t ex att putsa fasaden för hand, utföra valven i handslaget tegel och använda individuellt utförda smidesräcken för balkonger.
Nyckeln till att få ekonomisk genomförbarhet trots de delar som kommer att kosta väsentligt mer än en standardbyggnad ligger i att det finns en genomtänkt rationalitet i grundstommen – byggnadsvolymen, fönstersättning, installationer och utnyttjandet av invändiga ytor. På de stora kostnadsdrivande posterna och ur produktionseffektivitetssynpunkt är det en smart byggnad. Titania har också erfarenhet från att i tidigare genomförda prisvinnande projekt kombinera arkitektoniska kvaliteter med sänkning av stora kostnadsdrivande poster genom att i tidiga skeden lägga stora resurser på mycket detaljerade konstruktionsritningar och tekniska lösningar för att sedan kunna genomföra själva produktionen effektivt och industriellt enligt förutbestämd plan.

– Utöver detta ligger det förstås också ett marknadsmässigt mervärde i att skapa speciella och attraktiva byggnader och miljöer som motiverar att lägga kostnader för att höja kvaliteten. Platser behöver inte ha något kommersiellt värde i sig men skapas, självklart, av karaktären på byggnader och offentlig miljö. Dagens Högsätrahus med omkringliggande struktur är inte en plats som inbjuder folk till att stanna kvar och ta en extra kopp kaffe men Titania har sett i tidigare utförda projekt hur det kommersiella läget kan förändras drastiskt till det bättre när den fysiska miljön förändras. Titanias plan är att äga och förvalta Hälsans hus långsiktigt och vi ser fram emot att det vi investerar i byggnaden resulterar i en plats som blir attraktiv för affärsidkare att driva rörelse vid, attraktivt för anställda att jobba vid och attraktiv för alla övriga att komma till, nyttja och stanna kvar en stund vid.

Högsätrahuset
Befintlig byggnad som skall rivas

Hälsans hus, Lidingö Stad
Hälsans hus (Illustration av Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB)