Titania publicerar delårsrapport för Q3

Delårsrapport januari-september 2021

Kvartalet juli–september 2021
· Nettomsättningen uppgick till 13 430 tkr (15 299)
· Hyresintäkterna var 7 020 tkr (6 924)
· Driftnettot blev 4 845 tkr (4 372)
· Resultat efter finansiella poster uppgick till 64 480 tkr (51 919)
· Resultat per aktie före och efter utspädning var 0,94 kr (1,06)
Perioden januari–september 2021
· Nettomsättningen uppgick till 53 610 tkr (48 074)
· Hyresintäkterna var 21 078 tkr (19 640)
· Driftnettot blev 15 986 tkr (12 491)
· Resultat efter finansiella poster uppgick till 97 788 tkr (66 664)
· Resultat per aktie före och efter utspädning var 1,35 kr (1,10)
· Totalt antal förvaltade lägenheter uppgick vid periodens slut till 246 (246)
Nyckeltal Jul-sep Jan-sep Helår
2021 2020 2021 2020 2020
Nettoomsättning, tkr 13 430 15 299 53 610 48 074 64 502
Resultat per aktie före och efter utspädning, kr 0,94 1,06 1,35 1,10 1,97
Driftnetto, tkr 4 845 4 372 15 986 12 491 22 169
Resultat före skatt, tkr 64 480 51 919 97 788 66 664 92 708
Balansomslutning, tkr 1 407 761 1 072 587 1 407 761 1 072 587 1 128 192
Avkastning på eget kapital, % 11,9% 18,5% 17,6% 19,2% 32,5%
Soliditet, % 29,8% 29,1% 29,8% 29,1% 30,8%
Belåningsgrad, % 55,2% 54,1% 55,2% 54,1% 51,9%
Räntetäckningsgrad, ggr neg neg neg neg neg
Substansvärde 9,2 7,0 9,2 7,0 7,4

 

VD HAR ORDET

1 000 adderade byggrätter för bostäder i Stockholmsområdet under Q2 och Q3
Under det tredje kvartalet fortsatte vi vår snabba tillväxt av byggrätter för hyresfastigheter med att addera vårt första projekt i Nacka till projektportföljen. Vi ser att många kommuner i Stockholmsregionen har upptäckt hur våra nybyggnationer stärker trygghet och ökar attraktion, vilket även bekräftas av en undersökning som nyligen utförts av företaget Evidens. Bara under det andra och tredje kvartalet adderades cirka 1 000 byggrätter för bostäder till portföljen och totalt hittills under året har projektportföljen utökats med drygt 75 000 kvm BTA i Stockholmsregionen. Utöver de projekt som redan kontrakterats pågår kontinuerligt arbeten med nya möjliga projekt.
 
Mot börsen med nya strategiska mål fastlagda
Vi har under kvartalet intensifierat arbetet med att förbereda bolaget för börsen och i linje med det antagit nya operativa och finansiella mål, bland annat relaterat till hur vi avser bygga värden genom att konvertera vår projektportfölj av byggrätter till framtida förvaltningsfastigheter. Målen innefattar bland annat att 70 procent av våra byggrätter ska byggas som hyresrätter och behållas under förvaltning. Beslutet medför att de byggrätter som ingår i den del som avses byggas som förvaltningsfastigheter ska tas upp till verkligt värde, vilket får till följd en positiv orealiserad värdeförändring.

För att ligga i framkant avseende omställning till ett grönt byggande har vi även under kvartalet fattat beslut om att en majoritet av bostäderna vi bygger ska utföras i trä samt att de bostäder vi avser behålla som egna förvaltningsfastigheter ska uppnå nivå för Svanen-märkning eller likvärdig miljöcertifiering. Utöver att det är ett steg mot ett mer hållbart samhälle bedöms beslutet möjliggöra för fördelaktigare finansiering framöver.

Framåtblick
Vi bedömer att vi följer vår uppsatta plan och att framtiden för oss som förvaltare och producent av bostäder i den större Stockholmsregionen ser mycket god ut. Vi har under kvartalet noterat en ytterligare uppvärdering av bolag med en egen projektportfölj för att producera nya hyresbostäder, bland annat till följd av den höga prissättningen på bostäder i affären mellan Heimstaden och Akelius. Dessutom känns det mycket glädjande att vi har fått positiva reaktioner på vår plan att gå till börsen.

Einar Janson, VD