Titania publicerar delårsrapport för Q2 2022

Kvartalet april–juni 2022
· Nettoomsättningen uppgick till 17 410 tkr (22 424)
· Hyresintäkterna var 7 216 tkr (8 653)
· Driftnettot blev 6 152 tkr (7 867)
· Resultat före skatt uppgick till 9 448 tkr (25 976)
· Periodens resultat uppgick till 2 517 tkr (19 116)
· Resultat per aktie före och efter utspädning var 0,04 kr (0,37)
Perioden januari–juni 2022
· Nettoomsättningen uppgick till 39 234 tkr (40 180)
· Hyresintäkterna var 14 415 tkr (15 658)
· Driftnettot blev 11 888 tkr (13 233)
· Resultat före skatt uppgick till 16 067 tkr (33 307)
· Periodens resultat uppgick till 8 762 tkr (20 375)
· Resultat per aktie före och efter utspädning var 0,12 kr (0,40)
· Antal förvaltade lägenheter uppgick vid periodens slut till 261 (246)
Nyckeltal Apr-jun Jan-jun Helår
2022 2021 2022 2021 2021
Nettoomsättning, tkr 17 410 22 424 39 234 40 180 173 363
Driftnetto, tkr 6 152 7 867 11 888 13 233 23 094
Resultat före skatt, tkr 9 448 25 976 16 067 33 307 147 211
Resultat per aktie före och efter utspädning, kr 0,04 0,37 0,12 0,40 2,03
Balansomslutning, tkr 1 848 657 1 354 047 1 848 657 1 354 047 1 750 304
Avkastning på eget kapital, % 0,3 5,3 1,0 5,7 16,9
Soliditet, % 48,5 27,3 48,5 27,3 50,3
Belåningsgrad, % 29,7 56,9 29,7 56,9 24,9
Räntetäckningsgrad, ggr neg neg neg neg neg
Substansvärde per stamaktie, kr 13,38 7,84 13,38 7,84 13,03

 

VD HAR ORDET

Årets andra kvartal har, på makroekonomisk nivå, inneburit fortsatt högre inflation och oro kring utvecklingen av kriget i Ukraina. Det råder osäkerhet för framtida ränteökningar, kostnadsökningar, tillgång på råvaror och fungerande leveranser. Som konsekvens av detta har aktier i fastighetsbolag rasat i värde. För första gången på längre tid har man dessutom sett en signifikant nedgång i priset på bostäder. Vi bevakar utvecklingen av kostnader och priser löpande men vi har hittills inte sett något som innebär att vi skulle ändra vår affärsstrategi eller plan för de kommande åren.

Styrkan i vår affär ligger i att vi bygger bostäder i en region med inneboende attraktivitet parat med ett konstant underutbud under lång tid. I Storstockholmsregionen har den långsiktiga trenden under tre decennier har varit ett ökat underskott på bostäder och samtidigt en ökad efterfrågan och köpkraft. Detta, i kombination med att den reglerade hyresmarknaden för bostäder har bromsat en hyresutveckling mot faktisk marknadshyra, har skapat unika möjligheter för utveckling av bostäder inom regionen. Den affärsmässiga bärkraften i att ta fram byggrätter och producera bostäder i Storstockholm är inte kopplad till tillfälliga övergående fenomen som ökad migration som gett många mindre avfolkningsorter i Sverige en befolkningsökning. Affären i den region vi i huvudsak är verksamma i är heller inte beroende av tillfälliga subventioner som investeringsbidraget eller av enskilda satsningar för att skapa arbetstillfällen. Köpkraften, som betalar för bostadsköp och hyror, kommer i Storstockholmsregionen heller inte från bidrag, subventioner eller tillfälliga projekt utan från faktiskt förvärvsarbete i en av Europas starkaste regionala ekonomier. I Storstockholm är också den långsiktiga efterfrågetrenden kopplad till relativt konstanta parametrar som attraktiviteten i den varierade utbudet av service, nöjen och arbetstillfällen.

Utbudsunderskott i Storstockholm är i likhet med andra attraktiva regioner i världen egentligen kopplat till samma fenomen som efterfrågan. I avfolkningsregioner kan nybyggnation av bostäder och kommersiella fastigheter ses som något positivt som adderar arbetstillfällen och nya invånare men regioner som redan är attraktiva gäller detta sällan. I regioner som redan har attraktivitet som Storstockholm, tenderar de befintliga invånarna att rösta fram lokala folkvalda som är mindre benägna att acceptera tillskott till stadsbebyggelsen som skulle leda till mer trängsel och större utbud av bostäder vilket skulle sänka priserna på befintliga bostäder. Fenomenet brukar kallas NIMBY (Not In My BackYard).

En illustration av dessa mekanismer är det projekt i som Titania gjort i Malibu, ett kustsamhälle norr om Los Angeles i delstaten Kalifornien i USA. Malibu har, liksom Storstockholmsområdet, sedan decennier präglats av ett ständigt ökande underskott på bostäder relativt efterfrågan och inga konjunktursvackor eller kreditregleringar har i längden kunnat ändra den trenden. I Malibu, liksom i Storstockholmsområdet, handlar det om att Titania skapar vinster genom att använda vår kompetens till att så effektivt som möjligt ta oss över de trösklar och hinder, mestadels regulatoriska men även NIMBY-faktorn, som har skapat utbudsunderskottet. Att få fram byggrätter som medger bra slutprodukter på sådana platser är krångligare och kräver mer erfarenhet, tid och resurser men med en stor uppsida och säkerhet i tillgångens värde när man väl är igenom processen. Har man dessutom kunnandet i hur man genomför produktionen kostnadseffektivt kan man vara rätt säker på att förutsättningar för att sälja eller hyra med god lönsamhet när det är klart kommer att vara relativt stabila oavsett konjunktur.

Projektet i Malibu såldes efter kvartalets utgång med god lönsamhet. Försäljningen gjordes linje med tidigare kommunicerad intention att avyttra kvarvarande udda projekt i portföljen och satsa på kärnfokusområdet Storstockholm. Titanias kostnader för projektet i Malibu, före mäklararvoden och lokala skatter, var ca 80 miljoner kr och fastigheten såldes för motsvarande dryga 143 miljoner kr.

Projektet i Malibu som inleddes med en tillståndsprocess som startade för 5 år sedan. Detta var, liksom Titanias övriga projekt, en långsiktig investering i enlighet med övergripande demografiska och utbudsmässiga trender. På kort sikt kan fluktuationer förekomma men på lång sikt, sett över decennier, pekar trenderna entydigt mot bärkraften i vår affärsmodell. Vi har en stark tro på den långsiktiga attraktiviteten i alla våra projekt. Titania har en god finansiell position med relativt låg belåning och stor kassa. Med de parametrarna i ryggen samt Titanias erfarenhet och kunnande i kostnadsstyrning i själva byggnationsprocessen känner vi oss trygga med att fortsätta enligt plan med alla våra projekt.

Einar Janson, VD