Titania presenterar nya operativa och finansiella mål samt utdelningspolicy

Styrelsen för Titania Holding AB (publ) (”Titania”) har idag den 23 september 2021 beslutat om nya operativa och finansiella mål samt utdelningspolicy.

Operativa mål

  • Från och med år 2022 ska Titania-koncernen (”Koncernen”) över tid genomföra byggstart av minst 500 bostäder per år.
  • Koncernen ska via avtal med markägare eller egna markförvärv i kombination med kommunala markanvisningar eller planbesked säkerställa start av framtagande av minst 500 nya byggrätter för bostäder årligen.
  • Hyresintäkter från bostäder ska långsiktigt utgöra minst 70 procent av Koncernens totala hyresintäkter.
  • År 2027 ska fastighetsvärdet uppgå till minst 8 miljarder SEK.

Finansiella mål

  • Hänförligt till stamaktieägare ska substansvärdet per aktie långsiktigt öka med minst 20 procent per år över en konjunkturcykel.
  • Belåningsgraden ska långsiktigt inte överstiga 70 procent relativt marknadsvärdet på Koncernens tillgångar.
  • Soliditeten på koncernnivå ska långsiktigt inte understiga 25 procent.
  • Räntetäckningsgraden på koncernnivå ska långsiktigt överstiga 1,5 ggr.

Utdelningspolicy

  • Titanias övergripande mål är att skapa den långsiktigt bästa totalavkastningen för aktieägarna. Titania avser därför att inte att ge någon aktieutdelning under de närmaste åren då överskott från verksamheten kommer gå till att påbörja fler produktionsprojekt samt till att förvärva fler fastigheter och projekt.

För mer information, kontakta:

Einar Janson, CEO
[email protected]
tel 08-6684444

Om Titania

Titania är en av de snabbast växande aktörerna inom fastighetsbranschen som på några få år etablerat sig som en stadsbyggare med kapacitet att genomföra stora stadsutvecklingsprojekt.
Titania genomför i dagsläget projekt främst i Stockholms län. Titania ägs av privatpersoner som arbetar inom koncernen med koncernens VD, Einar Janson, som majoritetsägare. Titania har funnits sedan år 2005, men verksamheten har bedrivits sedan år 2002, då som enskild firma under namnet Einar Janson Bygg.