Titania offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina obligationer vid Nasdaq Stockholm

Titania Holding AB (publ) (”Titania”) emitterade den 16 mars 2021 seniora säkerställda företagsobligationer med en initial volym om 400 miljoner kronor inom ett maximalt rambelopp om 500 miljoner kronor. Obligationerna har en löptid om tre år och löper med en ränta om 3m Stibor plus 800 bps.

Enligt obligationsvillkoren har Titania åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm och bolaget har med anledning av detta upprättat ett noteringsprospekt som i dag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på bolagets webbplats www.titania.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se. Ansökan om upptagande till handel har lämnats in och första dag för handel beräknas bli omkring den 7 maj 2021.