Titania initierar ett skriftligt förfarande under sitt utestående obligationslån

Titania Holding AB (publ) (“Bolaget” eller “Titania”) meddelar att Bolaget idag har initierat ett skriftligt förfarande (det ”Skriftliga Förfarandet”) under sitt utestående obligationslån 2021/2024 med ISIN SE0015530530 (”Obligationerna”) i syfte att få godkännande från innehavarna av Obligationerna (”Innehavarna”) att genomföra vissa ändringar av villkoren för Obligationerna för att möjliggöra släppandet av panterna över Bolagets aktier i syfte att möjliggöra ett framtida erbjudande till allmänheten av aktier Bolaget med efterföljande notering.

Titania har idag begärt att Nordic Trustee & Agency AB (”Agenten”), i egenskap av agent under Obligationerna, ska skicka en kallelse till det Skriftliga Förfarandet, inklusive röstningsinstruktioner, (”Kallelsen”) till direktregistrerade ägare och registrerade förvaltare av Obligationer i skuldboken förd av Euroclear Sweden per den 5 oktober 2021. Om Bolaget får Innehavarnas godkännande i det Skriftliga Förfarandet kommer Bolaget betala ut en ersättning (en s.k. consent fee) motsvarande 0,10 procent av det nominella beloppet under Obligationerna till Innehavarna.

Titania har mottagit indikationer från Innehavare representerandes en klar majoritet av det totala utestående nominella beloppet under Obligationerna om att de kommer rösta ja till förslaget i det Skriftliga Förfarandet.

Resultatet av det Skriftliga Förfarandet kommer att offentliggöras genom pressmeddelande vid utgången av det Skriftliga Förfarandet. Avstämningsdagen för röstning i de Skriftliga Förfarandena är den 13 oktober 2021 och deadline för att rösta i det Skriftliga Förfarandet är kl. 12:00 den 25 oktober 2021.

För ytterligare information kring det Skriftliga Förfarandet hänvisas till Kallelsen, som finns tillgänglig på Titanias hemsida (www.titania.se) och på Agentens hemsida (www.stamdata.com).

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-10-06 16:40 CEST.