Rogaland

Husby

Exploateringsnämnden i Stockholms stad beslutade den 16 december 2021 att tilldela Titania Projektutveckling AB, ett helägt dotterbolag till Titania Holding AB (publ), en markanvisning om ca 200 bostäder inom fastigheten Akalla 4:1 i Husby, en stadsdel i Västerort inom Stockholms kommun. Tilldelningen skedde genom direktanvisning via jämförelseförfarande.

  • Nytt urbant stråk
  • Tunnelbanenära läge
  • Levande stadsmiljö

Projektbeskrivning

Bostadstyp
Lägenheter
Boendeform
Bostadsrätt
Antal bostäder
ca 200
Projektstart
2021
Byggstart
Prel. 2025
Färdigställande
Prel. 2027
Inflyttning
Ej fastställt
  • Planerat
  • Byggstart
  • Tillträde

Om Rogaland

Förslaget till detaljplan omfattar totalt 900 bostäder i sex nya kvarter vid Hanstavägen och Norgegatan. Området ska utvecklas till ett urbant stråk med blandad bebyggelse, verksamhetslokaler mot gatan och förbättrade gång- och cykelmöjligheter. Titanias kvarter omfattar tre huskroppar, 8–10 våningar höga, som binds ihop av en sockel som utgörs av två våningar med främst verksamhetslokaler i entréplan och lägenheter på övre plan.

Området

Förslaget innebär att kopplingarna mellan Kista och Husby planeras att göras tydligare och viktiga allmänna ytor utvecklas till mötesplatser mellan stadsdelarna. Över Hanstavägen finns två gångbroar som bevaras och integreras i den nya strukturen. Utöver det planeras för fyra nya korsningar i plan som bidrar till att gående och cyklister får en högre prioritet över bilen och en mer integrerad stadsdel. Parkering planeras i huvudsak ske i garage på kvartersmark förutom för studentbostäderna där markparkering möjliggörs då behovet av parkeringsplatser är mycket litet.

Karta

Husby

Restider

I närheten