Hälsans hus

Lidingö

Kommunstyrelsen i Lidingö stad har godkänt ett markanvisningsavtal med Titania Holding AB (publ) avseende en fastighet på ca 5 500 kvm BTA vårdverksamhet med tillhörande garage. Den nya byggnaden, Hälsans hus, ligger i Högsätra centrum och marken kommer att upplåtas med tomträtt. Vårdverksamheter som idag är inhysta i det befintliga Högsätrahuset, som planeras att rivas i samband med nybyggnationen, kommer att erbjudas lokaler i Titanias framtida fastighet. Kvalitetsprogrammet som ligger till grund för markanvisningstävlingen har ett tydligt fokus på klassisk arkitektur och är en av de första i Sverige i denna typ av område.

  • Unik samhällsfastighet
  • Klassisk arkitektur
  • Långsiktig förvaltning
Hälsans hus, huvudentrén. Bild: Brunnberg & Forshed
Vy från Högsätravägen. Bild: Brunnberg & Forshed
Strukturplan Högsätra
Hälsans Hus hero

Projektbeskrivning

Vårdverksamhet
ca 5500 kvm BTA
Upplåtelseform
Tomträtt
Projektstart
2021
Byggstart
Prel. 2024
Projektslut
Prel. 2026
Inflyttning
Prel. 2026
  • Planering
  • Produktion
  • Färdigställt

Om Hälsans hus

Högsätra ligger centralt beläget på Lidingö och här finns ett bostadsområde från 70-talet, skola, idrottsområde och även gamla Lidingö sjukhus, idag kallat Högsätrahuset. Den gamla sjukhusbyggnaden kommer att rivas för att istället ge plats åt en ny samhällsfastighet, Hälsans hus, som ska rymma de verksamheter som inryms i Högsätrahuset idag. Hälsans hus kommer att certifieras enligt miljöcertifieringssystemet LEED.

Klassisk arkitektur

Vad som gör Högsätraprojektet, som Hälsans hus är en del av, unikt är att det för första gången under senare tid i Sverige byggs i klassisk stil i ett befintligt miljonprogramsområde där man river befintliga byggnader och strukturer från 70-talet av lågt estetiskt värde för att ge plats för något annat. Hälsans hus specifikt är dessutom unikt därför att det kommer att innehålla regionfinansierad vård. Det är första gången på över ett sekel som en byggnad med den funktionen får en sådan här utformning med både klassisk komposition i proportioner, materialval, utsmyckning och val av byggnadstekniskt utförande.

Högsätra idag

Högsätra ligger centralt på Lidingö och har många målpunkter för Lidingöbor och besökare. Området präglas av att det till största delen planerades och byggdes ut under 1970-talet. Här finns bland annat ett stort antal bostäder, ett antal byggnader för vårdverksamheter, samt ett brett utbud av idrotts- och fritidsaktiviteter. Högsätra pekas i Lidingös översiktsplan ut som ett utvecklingsområde bland annat mot bakgrund av att området är i behov av förnyelse för ökad trygghet, bredare bostadsutbud och upprustning av utemiljöer.

Visionsfilm Högsätra Kärnan från Lidingö Stad

Högsätra utvecklas

Läs om Lidingö Stads planer för Högsätra.

Mitt i Lidingö skriver om Hälsans hus

Lokaltidningen Mitt i Lidingö skriver om Hälsans hus och Högsätra.

Fastighetsvärlden skriver om Hälsans hus

Branschtidningen Fastighetsvärlden uppmärksammar Hälsans hus.

Karta

Baggeby-Larsberg

Restider

I närheten