Kommuniké från årsstämma i Titania Holding AB (publ) den 30 maj 2024

Titania Holding AB (publ) (”Titania” eller ”Bolaget”) har idag den 30 maj 2024 hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och Bolagets huvudägare, Einar Janson Invest AB (”Huvudägaren”), lagt fram.

Fastställande av räkenskaperna för 2023, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa Bolagets och koncernens resultat- och balansräkning för 2023. Stämman beslutade att de till stämmans förfogade stående medlen balanseras i ny räkning och att någon utdelning inte lämnas till aktieägarna. Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning.
 
Val av styrelse och revisor samt arvode till styrelsen och revisorerna
Stämman beslutade, i enlighet med Huvudägarens förslag, att styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes, i enlighet med Huvudägarens förslag, Knut Pousette, Gunilla Öhman och Einar Janson, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Knut Pousette omvaldes till styrelsens ordförande.
 
Stämman beslutade, i enlighet med Huvudägarens förslag, att Bolaget ska ha en revisor utan suppleanter. Till Bolagets revisor omvaldes KPMG AB, med Fredrik Sjölander som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
 
Stämman beslutade, i enlighet med Huvudägarens förslag, att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 450 000 kronor till styrelsens ordförande och med 250 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda ledamöterna, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att styrelseledamot Einar Janson meddelat att han avstår arvode för sitt styrelsearbete för tiden fram till nästa årsstämma. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
 
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier. Styrelsen ska ha rätt att besluta om att betalning ska erläggas kontant eller genom apport eller tecknas med kvittningsrätt. Styrelsens beslut om emission av aktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt ska kunna medföra en sammanlagd utspädning om högst 20 procent av totalt antal utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämmans beslut, räknat efter fullt utnyttjande av emissionsbemyndigandet. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra för Bolaget att, på ett snabbt och effektivt sätt, finansiera rörelsen, förvärva hela eller delar av företag eller verksamheter, eller bredda ägarkretsen. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.