Vår verksamhet

Titanias verksamhet består, i huvudsak, av tre delar: projektutveckling, produktion och förvaltning. Något som särskiljer Titania är vår kontroll över hela värdekedjan – från de tidiga projektutvecklingsskedena via byggandet till förvaltningen av de färdiga bostäderna. Vi besitter kompetens i alla delar av processen och har som metod att ansvaret för ett projekt ligger hos samma personer från start till mål, istället för att delas mellan olika inblandade som saknar överblick över helheten. Läs mer om vårt arbetssätt här.

Projektutveckling

All nyproduktion i större skala i Sverige föregås av en lång period bestående av detaljplaneprocesser, bygglovsprocesser, planering, projektering osv. Det tar i regel flera år från det att idén till ett nytt projekt föds till det första spadtaget. Att bygga helt nya bostadsområden är komplext och det är mängder av frågetecken som behöver rätas ut, val som måste göras och beslut som måste fattas innan man kan sätta igång och bygga. Finns inte en detaljplan antagen för området behöver en sådan tas fram. Det är en komplicerad och lång process där det är av stor vikt att utvecklaren är drivande, kompetent och innovativ för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt. Det är nämligen här hela grunden för ett lyckat projekt läggs.

Även saker som kan tyckas vara triviala i de tidiga skedena kan komma att få väldigt stora konsekvenser senare. Vill det sig riktigt illa kan några felaktiga tidiga val vara skillnaden mellan ett lyckat och ett misslyckat projekt. Det är pga detta det är oerhört viktigt med en hög grad av kompetens hos dem som leder projektutvecklingen, vilket är något våra medarbetare genom gedigen erfarenhet av komplexa projekt besitter. Vår metod bygger på att den som leder projektutvecklingen i ett senare skede också ansvarar för själva produktionen eftersom det bara är på detta sätt det är möjligt att få en verklig överblick över ett komplext projekt, i motsats till ett traditionellt upplägg där en affärsutvecklingsavdelning först utvecklar projektet för att sedan lämna över till en produktionsavdelning. Saknas överblicken är det stor risk att saker hamnar mellan stolarna, att missförstånd uppstår, att ansvarsfördelningen blir oklar osv. När man tittar på många mindre lyckade bostadsprojekt är det ofta här det har gått fel: ingen har haft övergripande koll från start till mål utan projektet har vandrat som en stafettpinne mellan olika inblandade och ingen känner riktigt ansvar för helheten. Vårt arbetssätt säkerställer en kostnadseffektiv process och en slutprodukt med hög kvalitet ur alla synvinklar – arkitektoniskt, hållbarhetsmässigt och nyttjandemässigt. Läs mer om vårt arbetssätt här.

Bostäder i trädgårdskvarteren

Produktion

Innan vi började bygga bostäder i egen regi sysslade vi under många år med komplexa renoveringsentreprenader åt externa beställare. Med hjälp av den erfarenheten besitter vi stor kompetens när det kommer till att driva storskaliga entreprenader. Utan kompetent styrning riskerar byggentreprenader att bli ineffektiva, dyra och inte sällan rent kaotiska. Det är oerhört mycket att hålla reda på för att allt ska flyta på: logistik, kostnader, tidplaner, arbetsmiljö, oförutsedda problem och hinder, underentreprenörer osv, osv. Fastighetsbolag som inte själva sitter på den här kompetensen är av naturliga skäl sårbara när de ska bygga nytt – de är ju beroende av att de entreprenörer de kontrakterar kan leverera den kompetens och struktur de själva saknar, något dessa långt ifrån alltid kan. Vi har som sagt inte detta problem. Våra medarbetare kan projektledning, upphandling, ekonomisk styrning etc. men också det rent byggtekniska, ner till skruv- och mutternivå. Vi vet hur man bygger industriellt, med en hög grad av prefabricering, utan att göra avkall på de arkitektoniska kvaliteterna.

Förvaltning

Titania sysslade under många år med stambyten med kvarboende. Det var en mycket bra skola för att förstå hur det fungerar att arbeta med människor, i deras egna hem. Med tiden lärde vi oss en mängd knep för att göra allt så smidigt som möjligt, både för de boende och för oss själva. Den här kunskapen har vi med oss när vi numera förvaltar vårt eget bestånd av hyresrätter. Vår förvaltning är en helhet som omfattar fastighetsskötsel, teknisk förvaltning, ekonomisk förvaltning, hantering av felanmälningar osv. För att underlätta för både oss och våra hyresgäster använder vi oss av smidiga digitala lösningar och moderna förvaltningsmetoder i teknikens framkant. Vi vet hur snabbt tekniken kan springa ifrån en om man inte är på tå och vi vet också vilka krav människor idag ställer på att deras vardag ska fungera, utan en massa strul. När man som vi har ett fokus på långsiktigt ägande, med hög kvalitet för boende och lokalhyresgäster, duger det helt enkelt inte att använda gårdagens metoder för dagens utmaningar. Det är därför vi lägger mycket tid och energi på att alltid vara så uppdaterade vi bara kan vara kring allt som gäller förvaltning av fastigheter.