Rivning och stomkomplettering Kv. Tygeln 1 (Grimman 6)

För AB Stockholmshem skall Titania genomföra rivning av delar av byggnad 02 i kvarteret Tygeln 1(Grimman 6) på Wollmar Yxkullsgatan och Maria Prästgårdsgata i korsningen Timmermansgatan samt utföra arbeten på stommen.

De nuvarande byggnaderna i kvarteret skall rivas helt eller delvis för att ge plats för nyproduktion av bostäder och lokaler. Stockholmshem skall renovera och bygga om tre befintliga fastigheter samt uppföra tre nya fastigheter med upp till åtta våningar ovan mark under kommande tre år. Bland annat skall ett sjukhem och ett antal lokaler skall byggas om till bostäder och totalt skall 192 hyresrätter skapas med inflyttning under 2014/2015 med en total bruttoarea på ca 28 500 kvadratmeter. Lägenheterna kommer att bestå av allt från ettor till femrummare med antingen balkong eller uteplats. 

Förutom bostäder kommer det även att byggas bland annat en förskola, gruppboenden, lokaler i markplan samt garage i källarplan i fastigheterna. 

I Titanias utförandeentreprenad ingår att riva delar av befintlig byggnad nummer 02, vilket även innefattar viss sprängning och markarbeten. Hela rivningsfasen måste göras med stor försiktighet, eftersom delar av byggnad 02 är kulturhistoriskt bevarandevärda och därmed inte får skadas till följd av rivningen eller de påföljande arbetena på stommen i fastigheten. Bland annat skall samtliga fönster och dörrar i den befintliga fasaden samt skorstenar rivas i samband med rivningen av yttertaken. Efter det skall Titania lägga på nytt tak samt putsa om fasaden. Stomkompletteringsarbeten i form av nya trapphus, hisschackt, delar av bjälklag samt vissa förberedande installationer ingår också i entreprenaden. 

Precis som Titania, arbetar även Stockholmshem utifrån ISO14001 för miljöledning, vilket ställer höga krav på miljöriktigt genomförande av hela entreprenaden, vilket ligger helt i linje med det sätt på vilket Titania utför alla sina projekt. 

Under entreprenaden har Titania bland annat: 

- Rivit flyglarna på fastigheten på båda sidor.

- Putsat om hela fasaden. 

- Gjort ny konstruktion för yttertaket samt lagt nytt yttertak på fastigheten

- Monterat nya balkonger på hela fastigheten.

- Byggt två hisschakt från bottenvåningen till översta våningen.

- Monterat trapporna i två trapphus.

- Monterat nya fönster och dörrar i fastigheten. 

- Satt upp nya innetak i hela fastigheten. 

- Isolerat vinden. 

- Dragit kanalisation för elen i taken och väggarna. 

- Dragit tilluftsdon i väggarna som skall kopplas ihop med radiatorerna. 

- Förberett för ventilation och avfuktning på vinden. 

För att läsa mer om projektet, se Stockholmshems hemsida. 

Fakta om projektet

Här finns projektet:

Status:

Avslutad

Projekttyp:

Specialprojekt, Nyproduktion, Energibesparande åtgärder

Projektstart:

Augusti 2012

Projektslut:

December 2013

Storlek:

Rivning av fastighet samt nyproduktion

Liknande projekt

Relaterade frågor och svar

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält