Skogskvarteren - Nyproduktion av 109 bostäder i Arninge-Ullna

Titania vann hösten 2012 Täby kommuns anbudstävling för nyproduktion i Skogskvarteren, ett helt nytt, skogsnära, bostadsområde i Arninge-Ullna, bredvid Arninge Handelsplats. Titania köpte ca 26 000 kvadratmeter mark av kommunen och uppförde 109 bostäder. Intresset för området var massivt, inte minst på grund av den intressanta arkitekturen och de klimatsmarta lösningarna, som till exempel placeringen av integrerade växthus på radhusens tak.

Den 20 juni 2017 tilldelas Titania priset Årets Stadsbyggnadsprojekt 2017 av Täby kommun.

 – Det är väldigt hedrande att få pris för Skogskvarteren och våra stadsradhus. Skogskvarteren var första projektet vi tilldelats genom en markanvisningstävling och vi hade en extra hög ambitionsnivå. Utmärkelsen blir en bekräftelse på att vi bygger på ett arkitektoniskt tilltalande och samhällsmässigt hållbart sätt, säger projektchefen Wojciech Wondell.

Utmärkelsen syfte är att sätta god arkitektur och stadsbyggnad i fokus. Priset delas ut för sjätte gången av Täbys namn- och skönhetsråd efter att allmänheten haft möjlighet att inkomma med nomineringar.


Högt ställda mål och krav

inbjudan till anbudstävlingen för projektet kan man läsa att Täby kommun har höga målsättningar, krav och förhoppningar med det nya området och man har glädje nog ansett att Titania uppfyller samtliga krav och utsett företaget till vinnare i anbudstävlingen. Även Titania har höga ambitioner och målsättningar för projektet, som genomgående bygger på tre nyckelbegrepp:

  1. Miljövänligt och energisnålt
  2. Långsiktigt hållbara lösningar
  3. Arkitektur av hög kvalitet med spännande och tilltalande utformning

Miljövänligt och energisnålt

Kommunen skriver i anbudstävlingen att: ”Målet är en hållbar stadsdel ur ett [...] miljömässigt perspektiv” samt att ”Resurssnåla lösningar och god resurshushållning ska eftersträvas”.

Titania har ett stort engagemang och intresse för miljövänligt och energisnålt byggande och ser mycket positivt på den höga ambitionsnivå och de höga krav som presenterades i tävlingsinbjudan.

Växthus på taken

För att nå kommunens högt uppsatta krav på att skapa klimatsmarta boenden har Titania strävat efter att hitta innovativa och miljömässigt hållbara lösningar. Förutom åtgärder som att använda miljövänliga material, energibesparande installationer och energisnåla uppvärmningssystem så har man även valt den ovanliga (unika?) lösningen att placera växthus på radhustaken. Växthusen är integrerade med de underliggande bostäderna och det bildas på så sätt ett gemensamt ekosystem. Växterna fungerar som husets gröna lunga genom att rensa luften från koldioxid och skadliga partiklar, samtidigt som de alstrar syre. Dessutom gör växthusen det möjligt för de boende att vara bitvis självförsörjande, vilket underlättar en miljömedveten livsstil.

Energisnålt byggande

Titania har genom sitt djupa engagemang i det unika passivhusprojektet Poseidons Gränd i Haninge för fastighetsägaren Wallenstam tillskansat sig stora kunskaper vad gäller projektering, byggande och installationer i energisnåla byggnader. Poseidons Gränd är ett av Sveriges största passivhusprojekt och består av 7 fastigheter med totalt 196 lägenheter. De kunskaper och erfarenhet som Titania bland annat fått från det projektet, kom väl till pass vid byggnationerna i Arninge-Ullna, och möjliggjordebyggandet av fastigheter med låg energiförbrukning. 

Långsiktigt hållbara lösningar

Täby kommun skriver även i förutsättningarna för området att: "Vid utbyggnad av Arninge-Ullna ska visionen att åstadkomma en hållbar stadsdel vara vägledande för planeringen. Långsiktigt hållbara lösningar ska eftersträvas och utgöra en integrerad del i överväganden som gäller placering av nya byggnader samt val av byggnadsmaterial och tekniska system. Målet är en hållbar stadsdel ur ett eko­nomiskt och miljömässigt perspektiv.”

Man skriver även att:”Byggandet ska ske med minsta möjliga användning av icke förnybara resurser. Ma­terial ska väljas så att risken för negativ påverkan på hälsa och miljö minimeras. S.k. gröna tak och liknande lösningar kan med fördel tillämpas.”

För att uppfylla de av kommunen uppsatta kraven för byggnationerna i Arninge-Ullna vidtog Titania ett antal specifika åtgärder. Bland annat så minimerades miljöbelastningen genom energibesparande installationer och effektiva system för t ex uppvärmning, vilket leder till lägre energiförbrukning och låga driftskostnader för fastigheterna och de boende.

Den ekonomiska hållbarheten åstadkoms bland annat genom yteffektivt byggande, med gedigna material och med beprövad byggteknik som ger många möjlighet att bo och verka i området. Utformningen av området och bostäderna är anpassad för att locka många att både vilja bo och vistas i Skogskvarteren. Det varierade och rika utbudet av stadsrum gör att alla kan hitta en plats som lockar. Bebyggelsen tillsammans med omgiv­ningarna erbjuder upplevelser för alla och på detta sätt blir bebyggelsen även socialt hållbar.

Arkitektur av hög kvalitet med spännande och tilltalande utformning

Kommunen har i anbudstävlingen även fastställt att ”Stadsdelen ska ge ett tongivande avtryck av sin egen tid, dvs att den sticker ut som en unik plats med unik bebyggelse. Den nya bebyggelsen ska präglas av kvalitativ, genomtänkt, karaktäris­tisk och framträdande arkitektur. Arninge-Ullna ska inte vara ett bostadsområde som många andra utan ett område med egen karaktär och en arkitektur som är nyskapan­de och särskiljande. 

Titania har haft höga ambitioner vad gäller den arkitektoniska gestaltningen av Skogskvarteren och företaget drivs generellt av en vilja att skapa intressanta och varierade livsmiljöer. Målet har varit att skapa en stor variation av olika typer av bostäder för att attrahera människor som befinner sig i olika faser i livet och har olika behov och önskningar. 

Att arkitekturen skall kännas nyskapande och spännande i Arninge-Ullna är något som Titania verkligen tagit fasta vid när arkitektritningar för projektet har tagits fram i samarbete med den välkända arkitektbyrån SandellSandberg. Arkitekten Thomas Sandell har ritat husen och nedan beskriver han själv sina tankar kring utformningen av bostäderna. 

"Mitt i naturen blandas det bästa från villakvarterens lugn med närförortens liv."

Arkitekten Thomas Sandells grundtanke med utformningen av Titanias del av det nya bostadsområdet i Ullna strand var först och främst att utgå från platsens naturliga förutsättningar. Den enkla och stilrena skandinaviska arkitekturen följer naturens nivåskillnader och en varierad färgpalett i rött, vitt och svart skapar en helhet som har rötter i den svenska byggnadstraditionen. Materialvalen i husens olika träpaneler bidrar också till ett varierat uttryck som samspelar fint med naturen. Interiörerna i husen har gestaltats för att kännas öppna och luftiga, med ljusa materialval och tydliga rumssamband.

En drivande idé arkitekten har haft i projektet var att skapa ett boende som tar det bästa från villa- och radhusbebyggelsens lugn och blanda det med närförortens liv. Området är därför bebyggt med en kombination av flerbostadshus och den typ av townhouse som är vanliga nere på kontinenten. Genom att anlägga en lokalgata mellan flerbostadshusen och radhusen förstärks känslan av gemenskap och en plats för spontana möten skapas. Parkhusen och Townhousen är strategiskt placerade kring ett stort och öppet parklandskap. Härifrån har alla hus en tydligt kopplad egen uteplats som samtidigt känns avskiljd från grannarna. Gaturummet längs med Ullna Allé får en varierad känsla med indragna husliv som skapar en välkomnande entré för de boende.

Titanias del av Skogskvarteren i Ullna strand är ett område som blandar det bästa av två världar i en vacker och trivsam miljö. Det är boendet för dig som vill ha lite liv, lite lugn och lite natur."

Fakta om projektet och området Arninge-Ullna

Följande har byggts av Titania i vid Ullna Strand

- Fyra stycken flerbostadshus (Skogsvåningarna) med sammanlagd BOA om 3 286 kvadratmeter och totalt 48 lägenheter.   
- 27 stycken gruppbyggda småhus/radhus med en BOA om totalt 2 970 kvm.
- 34 stycken "Townhouses" dvs gruppbyggda småhus/radhus med total BOA om 4400 kvm. 
- Totalt 136 parkeringsplatser skall även anläggas.

Planering

Skogskvarteren är indelad i tre områden och är första etappen i Täby kommuns långsiktiga plan för att skapa fler bostäder i expansiva Arninge-Ullna. Totalt räknar Täby kommun med att bygga 3000 bostäder i området, främst två till femvåningshus, för totalt cirka 7500 invånare. Målsättningen är att området förutom bostäder, även skall kunna erbjuda goda möjligheter till handel, tillgång till kommunal service, goda kommunikationer och arbetstillfällen hos företagen i området.

Området Arninge-Ullna

I mycket nära anslutning till djur och natur, med Arninge Golfklubb, Ullnasjön och populära naturreservatet Rönninge by – Skavlöten som grannar skall detta moderna och arkitektoniskt mycket spännande nya område uppföras av Titania mellan åren 2014-2016.

Alldeles invid det nya bostadsområdet ligger Arninge Handelsplats med gott om butiker, arbetsplatser samt goda parkeringsmöjligheter. Tack vare närheten till E18 och den nya station för Roslagsbanan som kommer att byggas, så kommer det nya bostadsområdet att få utmärkta kommunikationer. Den nya tågstationen som gemensamt beslutats av kommunen, Trafikverket och SL skall stå färdig år 2016 och är en del av en satsning för att skapa ett nytt resecentrum med spårbunden trafik, regionala- och lokal bussförbindelser, byggandet av infartsparkering med mera i bostadsområdets absoluta närhet. 

Intressanta länkar

Artikel om växthusen i tidningen Fastighetsfakta

Läs mer om Ullna-projektet på www.skogskvarteren.se

Läs mer om Ullna-projektet på ullnastrand.se

Läs mer om Arninge-Ullnas resecentrum

Se överflygningsfilm över Skogskvarteren på Titanias Youtubekanal, klicka här! 

Från Täby kommun

- Annons om projektet i SvD. Annonsör: Täby Kommun

- Beskrivning av projektet i Täby Kommuns medborgartidning Estrid

- Fördjupning av översiktsplan Arninge-Ullna, 2009-09-28

- Kvalitetsprogram tillhörande detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna inom kommundelen Arninge i Täby kommun, 2010-05-06.

- Gestaltningsprogram för allmänna ytor, nordvästra Arninge-Ullna, november 2010.

- Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna inom kommundelen Arninge i Täby kommun, 2011-01-21.

Genomförandebeskrivning - Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna inom kommundelen Arninge, Täby kommun, 2011-01-21

 - Inbjudan till anbudstävling för Nordvästra delen av Arninge-Ullna, Etapp 1, Skogskvarteren, 2011-12-07.

Fakta om projektet

Här finns projektet:

Status:

Avslutad

Projekttyp:

Projektstart:

Hösten 2014

Projektslut:

December 2016

Storlek:

109 nybyggda bostäder i form av radhus och flerbostadshus.

Liknande projekt

Relaterade frågor och svar

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält