Skogskvarteren - Nyproduktion av 109 bostäder i Arninge-Ullna

Titania vann hösten 2012 Täby kommuns anbudstävling för nyproduktion i Skogskvarteren, ett helt nytt, skogsnära, bostadsområde i Arninge-Ullna, bredvid Arninge Handelsplats. Titania köpte ca 26 000 kvadratmeter mark av kommunen och uppförde 109 bostäder. Intresset för området var massivt, inte minst på grund av den intressanta arkitekturen och de klimatsmarta lösningarna, som till exempel placeringen av integrerade växthus på radhusens tak.

Den 20 juni 2017 tilldelas Titania priset Årets Stadsbyggnadsprojekt 2017 av Täby kommun.

 – Det är väldigt hedrande att få pris för Skogskvarteren och våra stadsradhus. Skogskvarteren var första projektet vi tilldelats genom en markanvisningstävling och vi hade en extra hög ambitionsnivå. Utmärkelsen blir en bekräftelse på att vi bygger på ett arkitektoniskt tilltalande och samhällsmässigt hållbart sätt, säger projektchefen Wojciech Wondell.

Utmärkelsen syfte är att sätta god arkitektur och stadsbyggnad i fokus. Priset delas ut för sjätte gången av Täbys namn- och skönhetsråd efter att allmänheten haft möjlighet att inkomma med nomineringar.


Högt ställda mål och krav

inbjudan till anbudstävlingen för projektet kan man läsa att Täby kommun har höga målsättningar, krav och förhoppningar med det nya området och man har glädje nog ansett att Titania uppfyller samtliga krav och utsett företaget till vinnare i anbudstävlingen. Även Titania har höga ambitioner och målsättningar för projektet, som genomgående bygger på tre nyckelbegrepp:

 1. Miljövänligt och energisnålt
 2. Långsiktigt hållbara lösningar
 3. Arkitektur av hög kvalitet med spännande och tilltalande utformning

Miljövänligt och energisnålt

Kommunen skriver i anbudstävlingen att: ”Målet är en hållbar stadsdel ur ett [...] miljömässigt perspektiv” samt att ”Resurssnåla lösningar och god resurshushållning ska eftersträvas”.

Titania har ett stort engagemang och intresse för miljövänligt och energisnålt byggande och ser mycket positivt på den höga ambitionsnivå och de höga krav som presenterades i tävlingsinbjudan. För att nå de högt satta målen, har Titania utgått från och använt miljöklassningssystemet SGBC (Sweden Green Building Counsil) i kombination med de strikta miljöbestämmelser som formuleras i miljöledningssystemet ISO 14001, enligt vilket Titania är certifierat.

Växthus på taken

För att nå kommunens högt uppsatta krav på att skapa klimatsmarta boenden har Titania strävat efter att hitta innovativa och miljömässigt hållbara lösningar. Förutom åtgärder som att använda miljövänliga material, energibesparande installationer och energisnåla uppvärmningssystem så har man även valt den ovanliga (unika?) lösningen att placera växthus på radhustaken. Växthusen är integrerade med de underliggande bostäderna och det bildas på så sätt ett gemensamt ekosystem. Växterna fungerar som husets gröna lunga genom att rensa luften från koldioxid och skadliga partiklar, samtidigt som de alstrar syre. Dessutom gör växthusen det möjligt för de boende att vara bitvis självförsörjande, vilket underlättar en miljömedveten livsstil.

Energisnålt byggande

Titania har genom sitt djupa engagemang i det unika passivhusprojektet Poseidons Gränd i Haninge för fastighetsägaren Wallenstam tillskansat sig stora kunskaper vad gäller projektering, byggande och installationer i energisnåla byggnader. Poseidons Gränd är ett av Sveriges största passivhusprojekt och består av 7 fastigheter med totalt 196 lägenheter. De kunskaper och erfarenhet som Titania bland annat fått från det projektet, kom väl till pass vid byggnationerna i Arninge-Ullna, och möjliggjordebyggandet av fastigheter med låg energiförbrukning. 

Långsiktigt hållbara lösningar

Täby kommun skriver även i förutsättningarna för området att: "Vid utbyggnad av Arninge-Ullna ska visionen att åstadkomma en hållbar stadsdel vara vägledande för planeringen. Långsiktigt hållbara lösningar ska eftersträvas och utgöra en integrerad del i överväganden som gäller placering av nya byggnader samt val av byggnadsmaterial och tekniska system. Målet är en hållbar stadsdel ur ett eko­nomiskt och miljömässigt perspektiv.”

Man skriver även att:”Byggandet ska ske med minsta möjliga användning av icke förnybara resurser. Ma­terial ska väljas så att risken för negativ påverkan på hälsa och miljö minimeras. S.k. gröna tak och liknande lösningar kan med fördel tillämpas.”

För att uppfylla de av kommunen uppsatta kraven för byggnationerna i Arninge-Ullna vidtog Titania ett antal specifika åtgärder. Bland annat så minimerades miljöbelastningen genom energibesparande installationer och effektiva system för t ex uppvärmning, vilket leder till lägre energiförbrukning och låga driftskostnader för fastigheterna och de boende.

Den ekonomiska hållbarheten åstadkoms bland annat genom yteffektivt byggande, med gedigna material och med beprövad byggteknik som ger många möjlighet att bo och verka i området. Utformningen av området och bostäderna är anpassad för att locka många att både vilja bo och vistas i Skogskvarteren. Det varierade och rika utbudet av stadsrum gör att alla kan hitta en plats som lockar. Bebyggelsen tillsammans med omgiv­ningarna erbjuder upplevelser för alla och på detta sätt blir bebyggelsen även socialt hållbar.

Arkitektur av hög kvalitet med spännande och tilltalande utformning

Kommunen har i anbudstävlingen även fastställt att ”Stadsdelen ska ge ett tongivande avtryck av sin egen tid, dvs att den sticker ut som en unik plats med unik bebyggelse. Den nya bebyggelsen ska präglas av kvalitativ, genomtänkt, karaktäris­tisk och framträdande arkitektur. Arninge-Ullna ska inte vara ett bostadsområde som många andra utan ett område med egen karaktär och en arkitektur som är nyskapan­de och särskiljande. 

Titania har haft höga ambitioner vad gäller den arkitektoniska gestaltningen av Skogskvarteren och företaget drivs generellt av en vilja att skapa intressanta och varierade livsmiljöer. Målet har varit att skapa en stor variation av olika typer av bostäder för att attrahera människor som befinner sig i olika faser i livet och har olika behov och önskningar. 

Att arkitekturen skall kännas nyskapande och spännande i Arninge-Ullna är något som Titania verkligen tagit fasta vid när arkitektritningar för projektet har tagits fram i samarbete med den välkända arkitektbyrån SandellSandberg. Arkitekten Thomas Sandell har ritat husen och nedan beskriver han själv sina tankar kring utformningen av bostäderna. 

"Mitt i naturen blandas det bästa från villakvarterens lugn med närförortens liv."

Arkitekten Thomas Sandells grundtanke med utformningen av Titanias del av det nya bostadsområdet i Ullna strand var först och främst att utgå från platsens naturliga förutsättningar. Den enkla och stilrena skandinaviska arkitekturen följer naturens nivåskillnader och en varierad färgpalett i rött, vitt och svart skapar en helhet som har rötter i den svenska byggnadstraditionen. Materialvalen i husens olika träpaneler bidrar också till ett varierat uttryck som samspelar fint med naturen. Interiörerna i husen har gestaltats för att kännas öppna och luftiga, med ljusa materialval och tydliga rumssamband.

En drivande idé arkitekten har haft i projektet var att skapa ett boende som tar det bästa från villa- och radhusbebyggelsens lugn och blanda det med närförortens liv. Området är därför bebyggt med en kombination av flerbostadshus och den typ av townhouse som är vanliga nere på kontinenten. Genom att anlägga en lokalgata mellan flerbostadshusen och radhusen förstärks känslan av gemenskap och en plats för spontana möten skapas. Parkhusen och Townhousen är strategiskt placerade kring ett stort och öppet parklandskap. Härifrån har alla hus en tydligt kopplad egen uteplats som samtidigt känns avskiljd från grannarna. Gaturummet längs med Ullna Allé får en varierad känsla med indragna husliv som skapar en välkomnande entré för de boende.

Titanias del av Skogskvarteren i Ullna strand är ett område som blandar det bästa av två världar i en vacker och trivsam miljö. Det är boendet för dig som vill ha lite liv, lite lugn och lite natur."

Fakta om projektet och området Arninge-Ullna

Följande har byggts av Titania i vid Ullna Strand

- Fyra stycken flerbostadshus (Skogsvåningarna) med sammanlagd BOA om 3 286 kvadratmeter och totalt 48 lägenheter.   
- 27 stycken gruppbyggda småhus/radhus med en BOA om totalt 2 970 kvm.
- 34 stycken "Townhouses" dvs gruppbyggda småhus/radhus med total BOA om 4400 kvm. 
- Totalt 136 parkeringsplatser skall även anläggas.

Planering

Skogskvarteren är indelad i tre områden och är första etappen i Täby kommuns långsiktiga plan för att skapa fler bostäder i expansiva Arninge-Ullna. Totalt räknar Täby kommun med att bygga 3000 bostäder i området, främst två till femvåningshus, för totalt cirka 7500 invånare. Målsättningen är att området förutom bostäder, även skall kunna erbjuda goda möjligheter till handel, tillgång till kommunal service, goda kommunikationer och arbetstillfällen hos företagen i området.

Området Arninge-Ullna

I mycket nära anslutning till djur och natur, med Arninge Golfklubb, Ullnasjön och populära naturreservatet Rönninge by – Skavlöten som grannar skall detta moderna och arkitektoniskt mycket spännande nya område uppföras av Titania mellan åren 2014-2016.

Alldeles invid det nya bostadsområdet ligger Arninge Handelsplats med gott om butiker, arbetsplatser samt goda parkeringsmöjligheter. Tack vare närheten till E18 och den nya station för Roslagsbanan som kommer att byggas, så kommer det nya bostadsområdet att få utmärkta kommunikationer. Den nya tågstationen som gemensamt beslutats av kommunen, Trafikverket och SL skall stå färdig år 2016 och är en del av en satsning för att skapa ett nytt resecentrum med spårbunden trafik, regionala- och lokal bussförbindelser, byggandet av infartsparkering med mera i bostadsområdets absoluta närhet. 

Intressanta länkar

Artikel om växthusen i tidningen Fastighetsfakta

Läs mer om Ullna-projektet på www.skogskvarteren.se

Läs mer om Ullna-projektet på ullnastrand.se

Läs mer om Arninge-Ullnas resecentrum

Se överflygningsfilm över Skogskvarteren på Titanias Youtubekanal, klicka här! 

Från Täby kommun

- Annons om projektet i SvD. Annonsör: Täby Kommun

- Beskrivning av projektet i Täby Kommuns medborgartidning Estrid

- Fördjupning av översiktsplan Arninge-Ullna, 2009-09-28

- Kvalitetsprogram tillhörande detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna inom kommundelen Arninge i Täby kommun, 2010-05-06.

- Gestaltningsprogram för allmänna ytor, nordvästra Arninge-Ullna, november 2010.

- Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna inom kommundelen Arninge i Täby kommun, 2011-01-21.

Genomförandebeskrivning - Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna inom kommundelen Arninge, Täby kommun, 2011-01-21

 - Inbjudan till anbudstävling för Nordvästra delen av Arninge-Ullna, Etapp 1, Skogskvarteren, 2011-12-07.

Fakta om projektet

Här finns projektet:

Status:

Avslutad

Projekttyp:

Projekt i egen regi, Nyproduktion

Projektstart:

Hösten 2014

Projektslut:

December 2016

Storlek:

109 nybyggda bostäder i form av radhus och flerbostadshus.

Liknande projekt

Relaterade frågor och svar

 • Vad är det som är speciellt bra med Titania som byggentreprenör?

  Svar: Som kund hos Titania har man många fördelar: 

  Våra tjänster och projekt

  Titania är en komplett byggentreprenör med verksamhet i Stockholms och Uppsala län och med specialisering på nyproduktion, stambyten, totalrenoveringar och ombyggnationer. Vi kan även erbjuda tjänster inom relining / rörinfodring, rörspolning, rörrensning samt rörfilmning, ventilation och energibesparing.  Vi äger även och förvaltar hela fastigheter med hyresgäster och lokalhyresgäster.

  Medarbetare och kompetens

  Vi har inom företaget en mängd olika kompetenser och vår personal har lång erfarenhet av byggbranschen, vilket gör att vi kan erbjuda ett väldigt brett utbud av tjänster, vilket i sin tur gör att vi kan åta oss i princip alla typer av projekt. Våra goda kontakter med samarbetspartners, vår finansiella styrka och höga kreditvärdighet, gör att det inte finns någon övre gräns för hur stora projekt vi kan åta oss.  

  Våra platschefer och arbetsledare är experter på att sköta kontakten med boende, hantera tillval och frånval och styra projekt med kvarboende, vilket inte alla byggentreprenörer har erfarenhet och kunskap för att göra på ett bra sätt.

  Våra anställda hantverkare har ofta kompetens inom flera arbetsområden och är som multihantverkare bra på att själva utföra flera olika arbetsmoment och samordna de olika kompetenser som krävs för att genomföra byggprojektet, vilket gör att riskerna för förseningar minskar betydligt samtidigt som kvaliteten blir högre på utfört arbete. 

  Garantier och kvalitet

  Titania använder alltid svenska kvalitetsprodukter och lämnar generösa och långtgående garantier på utförda arbeten. För att säkerställa kvaliteten så har vi ett omfattande system av interna kontroller av utfört arbete på individnivå. Vi uppmanar dessutom alltid våra kunder att anlita en oberoende besiktningsman för att utföra besiktning av utfört arbete.

  ISO 9001 och ISO 14001

  Titania är dessutom certifierat enligt ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för miljö, allt för att säkerställa att vi arbetar så effektivt som möjligt. Vårt ISO system utvärderas en gång per år av en oberoende besiktningsman, för att säkerställa att vi uppfyller kraven för ISO certifiering. 

  Priskalkylatorer

  Titania har tagit fram två priskalkylatorer för att Du som kund på ett enkelt sätt skall kunna få fram ett ungefärligt pris på vad Ditt projekt skulle kosta. Välj nedan den kalkylator som intresserar Dig och klicka på länken.

  Stambyteskalkylator  - Beräkna pris på Ert stambyte

  Reliningskalkylator - Beräkna pris på relining

 • Varför skall jag som ägare av hyresfastigheter anlita just Titania?

  Svar: Det finns många anledningar för Dig som ägare av hyresfastigheter att anlita just Titania för att utföra traditionella och prefabricerade stambyten, badrumsrenoveringar, relining / rörinfodring och andra former av renoveringar eller ombyggnationer i Din fastighet. Nedan följer några anledningar: 

  1. För att vi har goda referenser från stambyten och totalrenoveringar av hundratals lägenheter och fastigheter för små och stora privata och allmännyttiga fastighetsbolag samt bostadsrättsföreningar. Se fliken Våra projekt för mer information om vilka kunder vi utför och har utfört arbeten åt samt vilka typer av arbeten vi utfört.  
  2. För att vi bryr oss och anstränger oss för att Dina kunder, dvs hyresgästerna, blir nöjda med badrummen och lägenheterna vi har renoverat och därmed känner att han/hon har fått valuta för den hyreshöjning som skedde p g a renoveringen.
  3. För att vi är experter på just ROT-projekt och har flexibilitet och förmåga att hantera oväntade ändringar i förutsättningar som är vanliga på denna typ av projekt.
  4. För att vi har en struktur där vår platschef som Din enda kontaktpart tar totalansvaret för projektet från ritning till nöjd nyinflyttad hyresgäst.
  5. För att vi i mindre utsträckning än andra företag är beroende av underentreprenörer vilket borgar för hög kvalitet på utfört arbete.
  6. För att vi har lägre antal besiktningsanmärkningar än våra konkurrenter på utförda arbeten. 
  7. För att Titania tack vare vår starka ekonomiska ställning och högsta kreditvärdighet, AA, är en stabil partner som man som beställare kan luta sig emot. 
  8. För att vi alltid lämnar fasta priser på våra arbeten, vilket gör att Du som kund, vet vad projektet kommer kosta i slutändan, innan det ens har påbörjats. 

  Titania har tagit fram två priskalkylatorer för att Du som kund på ett enkelt sätt skall kunna få fram ett ungefärligt pris på vad Ditt projekt skulle kosta. Välj nedan den kalkylator som intresserar Dig och klicka på länken.

  Stambyteskalkylator  - Beräkna pris på Ert stambyte

  Reliningskalkylator - Beräkna pris på relining

 • Hur vet man att byggentreprenören betalar sina skatter och avgifter?

  Svar: Det enklaste sättet att ta reda på det, är att fylla i blankett SKV4820 och faxa eller posta till Skatteverket. Du får då tillbaka blanketten ifylld från Skatteverket med information om hur mycket entreprenören har betalt i skatter och avgifter de senaste tre månaderna och Du kan därifrån se om entreprenörens uppgifter om antal anställda verkar stämma.

  Om uppgifterna på SKV4820 verkar orimligt låga i jämförelse med entreprenörens uppgift om antalet anställda eller omsättningen, bör man som kund vara försiktig och söka mer information, innan man tecknar något avtal med entreprenören. 

  Att bara kontrollera om entreprenören har F-skattesedel räcker inte långt, eftersom F-skatten inte säger speciellt mycket om hur företaget faktiskt sköter sig med inbetalning av skatter och avgifter. En F-skatt är dessutom inte svår att få, ens för den som håller på med oegentligheter och innebär i praktiken inget större skydd för Dig som kund.

  För att se senaste udraget av Titanias SKV4820, klicka här! 

 • Hur stora är Titania?

  Svar: De företag inom Titaniakoncernen som utför entreprenaderna har idag totalt ca 145 anställda inom olika yrkesområden. Titania fakturerade totalt drygt 270 miljoner kr under år 2014.

  För att se våra årsredovisningar, kreditupplysning på Titania samt våra behörigheter, auktorisationer etc, ser rubriken "Dokumentation, intyg & auktorisationer" 

 • Vilka typer av arbeten kan Titania utföra?

  Svar: Titania är en komplett byggentreprenör med verksamheten förlagd i Stockholms och Uppsala län och med specialisering på nyproduktion, ombyggnationtotalrenoveringar, stambyten.

  Våra kunder är vanligtvis bostadsrättsföreningar och allmännyttiga och privata fastighetsbolag.

  Utöver detta äger och förvaltar hela fastigheter med hyresgäster och lokalhyresgäster. 

 • Är Titania intresserat av samarbetspartners ?

  Svar: Det kan absolut vara intressant för Titania att samarbeta med andra företag för att genomföra t ex fastighetsutvecklingsprojekt. Titania är alltid intresserat av olika typer av samarbeten och idéer som kan vara lönsamma för bägge parter. Under fliken "Vår verksamhet" kan Ni läsa mer om vilka typer av projekt som Titania genomför i dagsläget. 

  Har Ni en idé som Du skulle vilja diskutera med Titania? Skicka ett mejl till info@titania.se så tillser vi att mejlet når rätt person hos oss. Bifoga en så noggrann beskrivning som möjligt av Er idé, ytorna / fastigheten Ni vill utveckla, beskrivning på vilka förutsättningar som gäller samt Era kontaktuppgifter, så kontaktas Ni så fort som möjligt av ansvarig person på Titania.  

 • Kan Titania utföra projekt med speciella förutsättningar?

  Svar: Titania är mycket flexibelt och tillmötesgående när det gäller att möta våra kunders krav och önskemål under våra projekt.

  Vi har bland annat utfört projekt i kulturskyddade fastigheter där det krävdes speciell varsamhet och speciella lösningar för att bevara känsliga takmålningar och boaserade väggar i ädelträ.

  Vi har även utfört projekt där speciella maskinella lösningar utförmades för att förhindra dammspridning, eftersom renoveringen utfördes i en miljö med mycket känslig utrustning som inte tålde damm.

  Vi har utfört projekt där vi arbetade endast nattetid och i forcerat tempo för att inte störa befintlig verksamhet som pågick under kontorstid och minimerade på detta sätt projekttiden och störningarna för lokalhyresgästerna.

  Om Du som kund har ett krav eller önskemål för att genomföra ett projekt, är vi mycket intresserade av att tillsammans hitta en tillfredställande lösning som tillgodoser dessa, allt för att vi skall kunna genomföra Ditt projekt så smidigt som möjligt i enlighet med Dina önskemål. Kontakta oss idag. 

 • Varför skall vi anlita just Titania för att göra stambyte och badrumsrenoveringar?

  Svar: För att Titania har en väl beprövad och fungerande metod för att genomföra traditionella och prefabricerade stambyten och badrumsrenoveringar som är anpassad efter att de boende fortfarande skall kunna bo kvar i sina lägenheter under stambytet, om man så önskar.

  Titanias arbetssätt tar även hänsyn till att de boende kan vilja göra egna tillval och frånval vad gäller material och utförande i just deras badrum i samband med stambytet. För oss på Titania är det en självklarhet att underlätta så att de boende skall kunna få just det badrum dom själv önskar. 

  Ni kan också känna Er trygga med att vi som företag har alla behörigheter och auktorisationer som krävs för alla de typer av byggarbeten som vi utför, att vi har välutbildade och kompetenta medarbetare.

  Titanias ekonomi är mycket god och vi har näst högsta kreditvärdighet, AA, från kreditupplysningsföretaget Soliditet. Under rubriken "Dokumentation, intyg & auktorisationer" kan Ni se kreditupplysning på Titania, våra årsredovisningar samt alla våra intyg, behörigheter, certifikat med mera. 

  vår projektsida kan Ni själva se vilka projekt vi utfört och för vilka kunder. Våra kunder utgörs av bostadsrättsföreningar och stora allmännyttiga och privata fastighetsbolag, som visar förtroende för Titania gång på gång, genom att återkomma som kunder hos Titania med nya projekt.

  Allt detta är en säkerhet för Er som kund när Ni anlitar Titania för att utföra stambyte, badrumsrenovering eller något annat byggprojekt i Er fastighet. Det finns dock mycket mer som är speciellt och bra med Titania, men våra egna omdömen om oss själva är mindre viktiga än vad våra kunder tycker. På www.reco.se och www.eniro.se finns våra kunders omdömen om oss och de arbeten vi utfört. Gå in där och läs vad våra egna kunder tycker om Titania. 

  Titania har tagit fram två priskalkylatorer för att Du som kund på ett enkelt sätt skall kunna få fram ett ungefärligt pris på vad Ditt projekt skulle kosta att genomföra. Välj nedan den kalkylator som intresserar Dig och klicka på länken.

  Stambyteskalkylator  - Beräkna pris på Ert stambyte

  Reliningskalkylator - Beräkna pris på relining

  Om Ni vill komma i kontakt med Titania, se rubriken "Kontakta oss" 

 • Använder Titania utländsk arbetskraft för att de är billigare?

  Svar: Nej, det viktiga för oss är hantverksskickligheten hos våra medarbetare. Vi anlitar enbart proffessionella yrkesmän och våra anställda har löner i enlighet med de svenska kollektivavtal som Titania tecknat och våra anställda omfattas av samtliga förmåner, regler och lagar på den svenska arbetsmarknaden. För att se vilka kollektivavtal Titania har, se "Dokumentation, intyg & auktorisationer" 

  Våra anställda får gå samma kurser och utbildningar för att bli certifierade för att arbeta i Sverige, precis som svenska hantverkare måste göra. 

  Vi arbetar aktivt för att våra anställda skall trivas hos oss och att de skall arbeta hos oss under lång tid framöver, det tjänar alla på.

  För att bidra till att komma tillrätta med den rådande personalbristen inom byggbranschen, så har Titania startat ett program där studenter på tekniska utbildningar får möjlighet att arbeta extra, praktisera, skriva examensarbeten osv på Titania. På detta sätt hoppas vi öka intresset bland svenska studenter att utbilda sig och arbeta inom byggbranschen, för att råda bot på den brist på personal som råder idag och som kommer öka kommande år. Här kan Du läsa mer om "Titanias program för studenter på tekniska högskolor"  

 • Varför är Titania speciellt bra på att hantera kvarboende?

  Svar: För att vi har lång och dokumenterad vana och erfarenhet av att hantera kvarboende i samband med traditionella och prefabricerade stambyten, badrumsrenoveringar och andra projekt. Till skillnad från vissa andra byggföretag som kanske har gått från nyproduktionssidan till ROT-verksamhet (Renovering, ombyggnation och tillbyggnad), så började Titania som ett renodlat ROT-företag med inriktning mot badrumsrenoveringar och andra renoveringar för privatpersoner. Detta har gjort att vi har lärt oss att se att ett projekt med kvarboende hyresgäster eller bostadsrättsinnehavare i en fastighet är ett socialt projekt lika mycket som ett rent tekniskt byggprojekt.

  Andra saker som gör att vi är bra på att hantera kvarboende är:

  • Vi har ett kvalitetssystem som inte endast är en pappersprodukt utan faktiskt är integrerat i hur vi arbetar och säkerställer att Ni får så bra kvalitet med så litet antal besiktningsanmärkningar som möjligt när Ni anlitar Titania. Med få besiktningsanmärkningar följer att vi inte behöver störa hyresgästerna eller de boende med åtgärdande av besiktningsanmärkningar, när projektet väl är avslutat, vilket alltid uppskattas av de boende i fastigheten.
  • Vi förstår hur viktigt det är att hålla uppsatta tidsplaner för Dig som fastighetsägare med hyresgäster eller som styrelse för en bostadsättsförening med bostadsrättsinnehavare som skall flytta tillbaka efter avslutat projekt. Vi har därför löpande kommunikation med Dig som beställare angående projektet och vi vidtar kontinuerligt åtgärder som gör att även t ex extrabeställningar, tillval etc kan hållas inom överenskommen tidsram.
  • Vi har solida kundreferenser (se t ex www.reco.se och www.eniro.se), näst högsta kreditvärdighet, AA, från kreditupplysningsföretaget Soliditet och auktorisationer och behörigheter inom alla våra arbetsområden. Detta garanterar att vi gör ett bra jobb som vi vill stå för under många år framöver vilket gör att felanmälningar och service fungerar efter det att projektet är avslutat. Dessutom ger vi långtgående garantier för utförda arbeten. 
  • För oss är Dina behov, krav och önskemål som beställare det viktigaste. Vi vet hur problematiskt det kan vara med stambyten och renoveringar för de boende och vi ser det som vårt jobb att göra boende och hyresgäster så nöjda som möjligt inom ramen för vårt åtagande i samband med projektet. 
 • Har de Titania-anställda från andra länder svenska behörigheter och svenska auktorisationer?

  Svar: Ja, alla våra anställda har de svenska behörigheter och auktorisationer som krävs för att få arbeta inom byggbranschen, oavsett i vilket land medarbetaren är född i. Vi anställer alltid proffessionella yrkesmän och för arbetsmoment som kräver svenska behörigheter så har de utländska medarbetarna gått kurser i specifika svenska regler och avlagt godkända kunskapsprov efter vilka de har erhållit svenska behörigheter och auktorisationer. Dessa kurser är precis samma kurser som svenskfödda hantverkare måste gå, för att få arbeta med t ex Heta arbetenVVS eller plattsättning.

  På sidan Dokumentation, intyg & auktorisationer kan Du se vilka behörigheter Titaniakoncernen har. 

 • Titania verkar ha många medarbetare med ursprung från Polen, varför är det så?

  Svar: Dels är det svårt att få tag på svenska hantverkare och dels har polska hantverkare generellt hög yrkesskicklighet och arbetar med byggnadstekniker som inte skiljer sig avsevärt från de vi använder i Sverige. Förutom detta är de i högre utsträckning multihantverkare, t ex en polsk plattsättare är till exempel ofta tillräckligt skicklig snickare för att kunna montera dörrfoder i badrummet samt dra rören i badrummet.

  Detta är värdefullt just när det gäller stambyten och badrumsrenoveringar, eftersom vi tack vare detta kan sätta ihop arbetslag med färre medarbetare som stannar kvar genom hela projektet istället för att göra korta inhopp på olika projekt för att utföra sitt delmoment (t ex gjuta golv, sätta plattor, dra rören, förbereda eldragningar etc). Hantverkare som stannar på samma projekt från start till mål känner sig mer delaktiga i projektet och det skapar definitivt ett bättre slutresultat, vilket gynnar Dig som kund. 

  Naturligtvis har alla våra medarbetare, oavsett födelseland, de behörigheter som krävs för att arbeta i Sverige. Våra anställda får gå samma kurser och utbildningar för att bli certifierade som svenska hantverkare måste göra. Detta gäller t ex för att få arbeta med Heta arbetenVVS eller plattsättning

  På sidan Dokumentation, intyg & auktorisationer kan Du se vilka behörigheter Titaniakoncernen har. 

  Vi arbetar aktivt för att våra anställda skall trivas hos oss och att de skall arbeta hos oss under lång tid framöver, det tjänar alla på.

  För att bidra till att komma tillrätta med den rådande personalbristen inom byggbranschen, så har Titania startat ett program där studenter på tekniska utbildningar får möjlighet att arbeta extra, praktisera, skriva examensarbeten osv på Titania. På detta sätt hoppas vi öka intresset bland svenska studenter att utbilda sig och arbeta inom byggbranschen, för att råda bot på den brist på personal som råder idag och som kommer öka kommande år. Här kan Du läsa mer om "Titanias program för studenter på tekniska högskolor"  

 • Hur är Titania som arbetsplats?

  Svar: Det finns nog lika många åsikter och uppfattningar om hur Titania är som arbetsplats som det finns medarbetare på företaget, men under rubriken "Vi trivs på Titania" har vi samlat några av våra medarbetares åsikter.  

 • Varför skall jag som fastighetsägare till en hyresfastighet med kvarboende anlita just Titania?

  Svar: För att vi har lång och dokumenterad vana och erfarenhet av att hantera kvarboende i samband med traditionella och prefabricerade stambyten, badrumsrenoveringar och andra projekt. Till skillnad från vissa andra byggföretag som kanske har gått från nyproduktionssidan till ROT-verksamhet (Renovering, ombyggnation och tillbyggnad), så började Titania som ett renodlat ROT-företag med inriktning mot badrumsrenoveringar och andra renoveringar för privatpersoner. Detta har gjort att vi har lärt oss att se att ett projekt med kvarboende hyresgäster eller bostadsrättsinnehavare i en fastighet är ett socialt projekt lika mycket som ett rent tekniskt byggprojekt.

  Andra saker som gör att vi är bra på att hantera kvarboende är:

  • Vi har ett kvalitetssystem som inte endast är en pappersprodukt utan faktiskt är integrerat i hur vi arbetar och säkerställer att Ni får så bra kvalitet med så litet antal besiktningsanmärkningar som möjligt när Ni anlitar Titania. Med få besiktningsanmärkningar följer att vi inte behöver störa hyresgästerna eller de boende med åtgärdande av besiktningsanmärkningar, när projektet väl är avslutat, vilket alltid uppskattas av de boende i fastigheten.
  • Vi förstår hur viktigt det är att hålla uppsatta tidsplaner för Dig som fastighetsägare med hyresgäster eller som styrelse för en bostadsättsförening med bostadsrättsinnehavare som skall flytta tillbaka efter avslutat projekt. Vi har därför löpande kommunikation med Dig som beställare angående projektet och vi vidtar kontinuerligt åtgärder som gör att även t ex extrabeställningar, tillval etc kan hållas inom överenskommen tidsram.
  • Vi har solida kundreferenser (se t ex www.reco.se och www.eniro.se), näst högsta kreditvärdighet, AA, från kreditupplysningsföretaget Soliditet och auktorisationer och behörigheter inom alla våra arbetsområden. Detta garanterar att vi gör ett bra jobb som vi vill stå för under många år framöver vilket gör att felanmälningar och service fungerar efter det att projektet är avslutat. Dessutom ger vi långtgående garantier för utförda arbeten. 
  • För oss är Dina behov, krav och önskemål som beställare det viktigaste. Vi vet hur problematiskt det kan vara med stambyten och renoveringar för de boende och vi ser det som vårt jobb att göra boende och hyresgäster så nöjda som möjligt inom ramen för vårt åtagande i samband med projektet. 

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält