Titanias kommande projekt i sollentuna

Titanias koncept vid markanvisningstävlingar

Titania har ett genomtänkt och bevisligen intressant koncept för kommuner med mark och områden som skall användas för nyproduktion. Genom innovativa och energieffektiva lösningar, fokus på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i kombination med spännande och nyskapande arkitektur kan vi skapa bostäder som skapar stort intresse bland framtida kommuninvånare i både centrala och mer perifera lägen i kommunen.

 

Tingstorget i Alby, Botkyrka kommun

Hösten 2014 vann Titania en markanvisningstävling i Botkyrka kommun. Projektet Tingstorget i Alby innefattar förutom byggnation av 700 bostadsrättslägenheter även utveckling av torget kring befintliga t-banestationen. Det är ovanligt att en ensam exploatör får ett helt projekt av denna storlek och Titania kommer tillsammans med Botkyrka kommun utveckla detaljplanen för att uppnå kommunens höga målsättningar för det nya bostadsområdet.

Projektet är betydelsefullt inte bara för Titaniakoncernen, utan även för kommunen och de framtida boende, som får möjlighet att bo i ett område med stor potential. Inom promenadavstånd finns tillgång till både grönområden, badplatser och värdefulla kulturmiljöer, vilket skapar goda möjligheter att skapa ett attraktivt boende med goda kommunikationer till Stockholm. Gårdarna kring husen ska bland annat utnyttjas som umgänges- och vistelseytor samt platser för odling. Lekfunktionerna för barnen placeras i den bilfria gemensamma zonen för högsta möjliga säkerhet och trygghet. Tävlingsförslaget har utvecklats i samarbete med välkända arkitektbyrån Arkitema Architects.

Titania har stora förhoppningar om ett långsiktigt givande samarbete med Botkyrka kommun för att utveckla området kring Tingstorget till ett attraktivt och modernt bostadsområde. Botkyrka kommun har i markanvisningstävlingen ställt höga krav på att det nya området skall vara miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart stadsbyggande och detta är värderingar som Titania till fullo delar med kommunen.  

 

 


Ullna Strand, Täby kommun

Vid den markanvisningstävling som Titania vann hösten 2012 i Ullna Strand i Täby kommun för byggnation av 109 bostäder hade kommunen starkt fokus på tre områden: miljö och energi, långsiktig hållbarhet samt arkitektur. I Titanias presenterade bidrag fann kommunen ett intressant koncept som uppfyllde samtliga ställda krav enligt nedan.

 

Miljö och energi

Kommunen skrev i anbudstävlingen att: ”Resurssnåla lösningar och god resurshushållning ska eftersträvas.” samt att ”Anpassning ska ske till omgivande natur- och kulturmiljö.”

Titania har ett stort engagemang och intresse för energisnålt byggande och ser mycket positivt på skrivningar som visar på hög ambitionsnivå och kravsättning som t ex i den aktuella tävlingsinbjudan från Täby kommun.

Titania har tack vare sitt genom sitt djupa engagemang i det unika passivhusprojektet Poseidons Gränd i Haninge för fastighetsägaren Wallenstam tillskansat sig stora kunskaper vad gäller projektering, byggande och installationer i energisnåla byggnader. Poseidons Gränd är ett av Sveriges största passivhusprojekt och består av 7 fastigheter med totalt 196 lägenheter. De kunskaper och erfarenhet som Titania bland annat fått från det projektet, kom väl till planering och projektering samt byggnationerna i Arninge-Ullna. 

 

Långsiktigt hållbart

Täby kommun skrev även i förutsättningarna för området att: "Vid utbyggnad av Arninge-Ullna ska visionen att åstadkomma en hållbar stadsdel vara vägledande för planeringen. Långsiktigt hållbara lösningar ska eftersträvas och utgöra en integrerad del i överväganden som gäller placering av nya byggnader samt val av byggnadsmaterial och tekniska system. Målet är en hållbar stadsdel ur ett eko­nomiskt och miljömässigt perspektiv.”

Man skrev även att: ”Byggandet ska ske med minsta möjliga användning av icke förnybara resurser. Ma­terial ska väljas så att risken för negativ påverkan på hälsa och miljö minimeras. S.k. gröna tak och liknande lösningar kan med fördel tillämpas.”

För att uppfylla de av kommunen uppsatta kraven för byggnationerna i Arninge-Ullna vidtog Titania ett antal specifika åtgärder. Bland annat så bestämdes att miljöbelastningen skulle minimeras genom energibesparande installationer och effektiva system för t ex uppvärmning, vilket leder till lägre energiförbrukning och låga driftskostnader för fastigheterna och de boende.

Den ekonomiska hållbarheten åstadkoms bland annat genom att bygga yteffektivt, med gedigna material och med beprövad byggteknik som ger många möjlighet att bo och verka i området. Utformningen av området och bostäderna anpassades för att locka många att både vilja bo och vistas i Skogskvarteren, trots att området ligger i ett perifert läge, långt ifrån etablerade bostadsområden i kommunen. Det varierade och rika utbudet av stadsrum skall göra att alla kan hitta en plats som lockar och att bebyggelsen tillsammans med omgiv­ningarna skall erbjuda upplevelser för alla och på detta sätt blir bebyggelsen även socialt hållbar.

 

Arkitektur

Kommunen hade i anbudstävlingen även fastställt att ”Stadsdelen ska ge ett tongivande avtryck av sin egen tid, dvs att den sticker ut som en unik plats med unik bebyggelse.Den nya bebyggelsen ska präglas av kvalitativ, genomtänkt, karaktäris­tisk och framträdande arkitektur.Arninge-Ullna ska inte vara ett bostadsområde som många andra utan ett område med egen karaktär och en arkitektur som är nyskapan­de och särskiljande.”

Titania hade ett stort intresse och höga ambitioner vad gäller även den arkitektoniska gestaltningen av Skogskvarteren och företaget drivs av en vilja att skapa intressanta och varierade livsmiljöer. Målet är alltid att skapa en stor variation av olika typer av bostäder som kan attrahera människor som befinner sig i olika faser i livet och har olika behov och önskningar.

Att arkitekturen skulle kännas nyskapande och spännande i Arninge-Ullna var något som Titania verkligen tog fasta på när arkitektritningar för projektet togs fram i samarbete med den välmeriterade arkitektbyrån SandellSandberg. Arkitekten Thomas Sandell ritade husen och grundtanken med utformningen av Titanias del av det nya bostadsområdet i Ullna strand var först och främst att utgå från platsens naturliga förutsättningar. Den enkla och stilrena skandinaviska arkitekturen skulle följa naturens nivåskillnader och en varierad färgpalett i rött, vitt och svart skapar en helhet som har rötter i den svenska byggnadstraditionen. Materialvalen i husens olika träpaneler bidrar också till ett varierat uttryck som samspelar fint med naturen. Interiörerna i husen har gestaltats för att kännas öppna och luftiga, med ljusa materialval och tydliga rumssamband.

En drivande idé i projektet var att skapa ett boende som tar det bästa från villa- och radhusbebyggelsens lugn och blanda det med närförortens liv. Området är därför bebyggt med en kombination av flerbostadshus och den typ av townhouse som är vanliga nere på kontinenten. Genom att anlägga en lokalgata mellan flerbostadshusen och radhusen förstärks känslan av gemenskap och en plats för spontana möten skapas. Parkhusen och Townhousen är strategiskt placerade kring ett stort och öppet parklandskap. Härifrån har alla hus en tydligt kopplad egen uteplats som samtidigt känns avskild från grannarna. Gaturummet längs med Ullna Allé får en varierad känsla med indragna husliv som skapar en välkomnande entré för de boende.Titanias del av Skogskvarteren i Ullna strand skall vara ett område som blandar det bästa av två världar i en vacker och trivsam miljö. Det är boendet för den som vill ha lite liv, lite lugn och lite natur på en och samma gång.

Relaterad information

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält