Tingstorget i Alby

Finansiering av projekt i egen regi

Titania har en mycket stark finansiell ställning och finansierar vanligen köp av mark, ytor och objekt för nyproduktion och fastighetsutveckling med egna medel och/eller med vanliga banklån. Då köpen finansieras med banklån pantförskrivs tillgången till dess att lånet är avbetalt, för finansiärernas säkerhet.

Viktigt med rätt finansieringslösning för ett byggprojekt

Kostnaderna för ett nyproduktionsprojekt eller fastighetsutvecklingsprojekt är dels själva köpesumman av marken, råvinden, fastigheten, kontorsytan eller vad det nu är som skall byggas om / renoveras och dels produktionskostnaden för själva nybyggnationen / ombyggnationen / renoveringen. Produktionskostnaden innefattar förutom material och hantverkartimmar, även administrativ hantering, såsom t ex ansökan av bygglov, upphandlingar av eventuella underentreprenörer och förhandlingar med materialleverantörer osv. Stora kostnader och utbetalningar ligger dessutom ofta tidigt i projektet för t ex inköp av material och etableringar osv.

Större nyproduktionsprojekt och fastighetsutvecklingsprojekt kan löpa över lång tid, ibland flera år. Detta gör att det kan dröja lång tid från det att man påbörjar ett projekt, tills dess att kan sälja det färdiga resultatet och därmed få tillbaka investerat kapital samt vinsten för projektet, vilket gör finansieringen av ett byggprojekt till en mycket viktig faktor för projektets lönsamhet.

Olika lösningar för finanseringen vid köp av objekt

Titania är intresserat av affärsupplägg där vi kan samarbeta med säljaren av marken, råvinden, ytan etc för att hitta en optimal finansieringslösning som är fördelaktig för båda parter, både säljare och köpare. En variant kan vara att säljaren står för en del av finansieringen av t ex ett ombyggnadsprojekt mot en i förväg överenskommen ersättning för detta. Ett exempel kan t ex vara att Titania endast betalar en del av köpeskillingen i förskott och sedan betalar resten av köpeskillingen samt en extra ersättning till säljaren, först då köparna av de nyproducerade bostäderna får tillträde till dessa efter det att nyproduktionen/ ombyggnationen är färdigställd.

Det finns många varianter och lösningar för finansieringen och vi är väldigt flexibla och öppna för alla förslag när det gäller olika typer av finansieringslösningar, så det finns alltid möjligheter att komma överens om en lösning som passar både Er som säljare och oss som köpare av ett objekt. 

Alltid intresserat av affärsmöjligheter

Vad gäller övriga externa finansiärer och partnerskap kring specifika bygg- eller fastighetsutvecklingsprojekt är vi också alltid intresserade av affärsförslag. Om Ni eller t ex det företag Ni arbetar för, har kapital som behöver placeras med förmånliga villkor och med intressant avkastning, kan vi presentera intressanta objekt och affärsförslag som antingen innefattar direkt ägande i ett fastighetsutvecklingsprojekt eller endast i egenskap av finansiär.

Även det omvända kan vara intressant, att d v s att Ni som investerare själv kommer med förslag på objekt med utvecklingspotential, som vi på Titania kan vara en del av.  

Vi är alltid öppna för att diskutera olika affärsförslag och olika ersättningsmodeller med våra finansierärer och affärspartners. Man kan t ex tänka sig en i förväg överenkommen fast procentsats i ersättning på utlånat kapital eller också en del av projektets överskott, som ersättning till våra finansiärer och affärspartners. Allt beror på parternas önskesmål och viljor för det specifika projektet. 

Seriös och långsiktig partner

Oavsett vilken ersättningsmodell man kommer överens om, så kommer Ni som investerare eller finansiär i Titania finna en seriös, personligt engagerad och drivande partner som vill bygga upp långsiktiga relationer för genomförandet av lönsamma projekt. Ni kommer att märka samma sak som våra kunder, leverantörer och anställda redan vet, nämligen att vi inte använder bortförklaringar som en väg ur problem, utan vi löser problemen direkt istället. Vi är dessutom alltid öppna för nya och spännande förslag, tankar och idéer, som kan leda till god avkastning på investerat kapital.

Här finns mer information om vilka ytor och fastigheter som Titania är intresserat av att köpa samt genomgång av Titanias projekt i egen regi. 

För mer information om Titanias finansiella ställning, se våra årsredovisningar eller senaste kreditupplysningen från företaget Soliditet. 

Har Ni affärsförslag som Ni önskar presentera för Titania?  

Om Ni har ett affärsförslag som kan vara intressant för Titania och som Ni önskar diskutera med ansvarig person, vänligen kontakta Titania på info@titania.se så kommer en representant för Titania att kontakta Er för en fortsatt diskussion.

I mailet till Titania, beskriv så detaljerat som möjligt Ert affärsförslag, bifoga så mycket fakta, bilder och uppgifter osv som möjligt samt övrig relevant information om vilka förutsättningar som råder för affären. På detta sätt kan Titanias representant snabbt sätta sig in i just Er situation och kontakta Er så fort som möjligt för en vidare diskussion.

För att se vilka projekt vi utför för tillfället eller har slutför i egen regi, se fliken Projekt. Kryssa i relevanta rutor under rubriken "Projekt i egen regi" nere i tabellen till höger, så kommer automatiskt en lista upp på relevanta projekt.  Du kan även gå direkt till vårt senaste referensprojekt för nyproduktion: Tingstorget.

Relaterad information

Frågor och svar

 • Varför bygger inte Titania ägarlägenheter?

  Svar: Trots att den juridiska möjligheten att skapa ägarlägenheter nu finns, har det inte alls resulterat i att det verkligen har producerats speciellt många ägarlägenheter överhuvudtaget i Sverige. Orsakerna är flera:

  1. Bankerna känner osäkerhet inför denna nya upplåtelseform. Kanske främst eftersom upplåtelseformen är så oprövad i Sverige, men också p g a det faktum att det knappt finns några ägarlägenheter. Få ägarlägenheter resulterar i sin tur att det inte finns någon direkt marknad som kan ge riktningsgivande priser. Utan riktningsgivande priser är det svårt för bankerna att veta hur stor del av köpesumman för en lägenhetsköpare de vågar finansiera. När inte bankerna är bekväma med att låna ut till slutkunden (lägenhetsköparen) så resulterar det i att byggföretagen inte producerar sådana lägenheter utan håller sig till de beprövade bostadsrätterna som alla vet att slutkunden kan låna till.

  2. Hyreslagstiftningen i Sverige, d v s principen om bruksvärde (istället för marknadsvärde) har som konsekvens att en lägenhet i en populärare stadsdel skall ha i princip samma hyra som en lika stor lägenhet med jämförbar standard i en mindre populär stadsdel. Detta gör att man inte kan hyra ut en lägenhet till marknadspris, inte ens som andrahandsuthyrning privatpersoner emellan. Man kan i och för sig kringgå detta genom att hyra ut till företag, men hanteringen är inte lika smidig som det borde vara (d v s att man kan hyra ut till vem man vill och man kan ta betalt så mycket som hyresgästen är villig att betala). Om man kunde på ett enkelt sätt ha ägarlägenheten dels för eget boende och dels hyra ut för att täcka kapitalkostnaden och tjäna lite pengar så skulle också intresset vara större från lägenhetsköparna (vilket skulle resultera i att det verkligen byggdes fler ägarlägenheter).

  Svaret på frågan är dock att Titania är intresserat av att producera ägarlägenheter i och med företagets satsning på nyproduktion i egen regi, som påbörjades våren 2012. Vi söker i dagsläget mark för nyproduktion av t ex ägarlägenheter, villor, radhus, bostadsrätter eller andra typer av fastigheter. 

  Har Du ett mark eller objekt som Du tror skulle vara intressant för Titania att förvärva? Skicka ett mejl till info@titania.se så tillser vi att mejlet når rätt person hos oss. Bifoga en så noggrann beskrivning som möjligt av marken/ ytorna / fastigheten Ni vill sälja, vilka förutsättningar som gäller samt Era kontaktuppgifter, så kontaktas Ni så fort som möjligt av ansvarig person på Titania.  

  Här finns mer information om ägarlägenheter.  

 • Vem ska man kontakta på Titania för att diskutera försäljning av ytor och fastigheter till Titania?

  Svar: Titania är alltid intresserat av olika byggrelaterade ideér, projekt och samarbeten. Skicka ett mejl till info@titania.se så tillser vi att mejlet når rätt person hos oss. 

  Bifoga en så noggrann beskrivning som möjligt av ytorna / fastigheten / tomtmarken Ni vill sälja eller utveckla, vilka förutsättningar som gäller samt Era kontaktuppgifter, så kontaktas Ni så fort som möjligt av ansvarig person på Titania. 

 • Vilka möjligheter har Titania att finansiera köp av ytor, mark och fastigheter?

  Svar: Titania har väl etablerade och mycket goda kontakter med marknadsledande banker och långivare och tack vare vår goda ekonomi och höga kreditvärdighet, har vi möjlighet att få fördelaktiga lån med bra villkor från väletablerade och stabila långivare. Detta gör att vi har goda möjligheter att finansiera förvärv av mark för nyproduktion av fastigheter, ytor för ombyggnation till bostäder samt fastigheter för långsiktig förvaltning

  Titanias kreditvärdighet är näst högsta möjliga, AA och är fastställt av kreditupplysningsföretaget Soliditet, som är en av de absolut största och äldsta aktörerna på den svenska kreditupplysningsmarknaden. Du kan se Titanias kreditupplysning och senaste årsredovisningar under rubriken Dokumentation, intyg & auktorisation.

  Har Du ett objekt som Du tror skulle vara intressant för Titania att förvärva? Skicka ett mejl till info@titania.se så tillser vi att mejlet når rätt person hos oss. Bifoga en så noggrann beskrivning som möjligt av marken/ ytorna / fastigheten Ni vill sälja, vilka förutsättningar som gäller samt Era kontaktuppgifter, så kontaktas Ni så fort som möjligt av ansvarig person på Titania.  

 • Hur stora är Titania?

  Svar: De företag inom Titaniakoncernen som utför entreprenaderna har idag totalt ca 145 anställda inom olika yrkesområden. Titania fakturerade totalt drygt 270 miljoner kr under år 2014.

  För att se våra årsredovisningar, kreditupplysning på Titania samt våra behörigheter, auktorisationer etc, ser rubriken "Dokumentation, intyg & auktorisationer" 

 • Är Titania intresserat av att förvärva tomtmark för nybyggnationer?

  Svar: Nyproduktion av fastigheter är Titanias viktigaste verksamhetsområde och köp av mark är högintressant för företaget.

  Om Ni har mark att sälja så ber vi Er skicka ett mejl till info@titania.se så hör vi av oss så inom kort. Tänk på att bifoga en så noggrann beskrivning som möjligt av marken/ytorna/fastigheten Ni vill sälja, vilka förutsättningar som gäller samt Era kontaktuppgifter.

 • Hur stora ytor är Titania intresserade av att förvärva?

  Svar: Titania köper gärna upp outnyttjade lokaler samt råvindar och bygger om dessa till bostäder. Titania har möjlighet och intresse att förvärva allt från råvindar och lokaler på några hundra kvadratmeter till hela fastigheter på flera tusen kvadratmeter. Vi köper allra helst upp fastigheter och objekt med stort renoveringsbehov. Allt beror på vilka förutsättningar och möjligheter som finns i varje enskilt fall, vilket kräver noggrann analys för att kunna utvärdera.    

  Har Du ett objekt som Du tror skulle vara intressant för Titania att förvärva? Skicka ett mejl till info@titania.se så tillser vi att mejlet når rätt person hos oss. Bifoga en så noggrann beskrivning som möjligt av marken/ ytorna / fastigheten Ni vill sälja, vilka förutsättningar som gäller samt Era kontaktuppgifter, så kontaktas Ni så fort som möjligt av ansvarig person på Titania.  

 • Är Titania intresserat av att förvärva ytor, mark och fastigheter utanför Stockholms län?

  Svar: Titania har sitt huvudsakliga verksamhetsområde i Stockholms län, vilket gör att i dagsläget är vi främst intresserade av att förvärva mark för nyproduktion av fastigheter, ytor för ombyggnation till bostäder samt fastigheter för långsiktig förvaltning inom Stockholms län, men vi är alltid öppna för förslag och erbjudanden om intressanta projekt även utanför vårt närområde.

  Skicka ett mejl till info@titania.se så tillser vi att mejlet når rätt person hos oss. Bifoga en så noggrann beskrivning som möjligt av marken/ ytorna / fastigheten Ni vill sälja, vilka förutsättningar som gäller samt Era kontaktuppgifter, så kontaktas Ni så fort som möjligt av ansvarig person på Titania. 

 • Är Titania intresserat av samarbetspartners ?

  Svar: Det kan absolut vara intressant för Titania att samarbeta med andra företag för att genomföra t ex fastighetsutvecklingsprojekt. Titania är alltid intresserat av olika typer av samarbeten och idéer som kan vara lönsamma för bägge parter. Under fliken "Vår verksamhet" kan Ni läsa mer om vilka typer av projekt som Titania genomför i dagsläget. 

  Har Ni en idé som Du skulle vilja diskutera med Titania? Skicka ett mejl till info@titania.se så tillser vi att mejlet når rätt person hos oss. Bifoga en så noggrann beskrivning som möjligt av Er idé, ytorna / fastigheten Ni vill utveckla, beskrivning på vilka förutsättningar som gäller samt Era kontaktuppgifter, så kontaktas Ni så fort som möjligt av ansvarig person på Titania.  

 • Vilka typer av arbeten kan Titania utföra?

  Svar: Titania är en komplett byggentreprenör med verksamheten förlagd i Stockholms och Uppsala län och med specialisering på nyproduktion, ombyggnationtotalrenoveringar, stambyten.

  Våra kunder är vanligtvis bostadsrättsföreningar och allmännyttiga och privata fastighetsbolag.

  Utöver detta äger och förvaltar hela fastigheter med hyresgäster och lokalhyresgäster. 

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält