Två män i röda skyddshjälmar arbetar i ett elskåp.

Felanmälan

Här finns information om hur Ni gör en felanmälan angående fel som har uppkommit på de arbeten som vi har utfört i Er lägenhet eller fastighet. För att kunna hjälpa Er på bästa och snabbaste sätt är det viktigt att Ni noggrant läser igenom instruktionerna nedan.

Felanmälan på pågående projekt

Om Ni anser att något är fel utfört eller något har hänt under arbetets gång på ett projekt som pågår, skall Ni alltid vända Er till platschefen för detta projekt, helst via mejl, för att göra en felanmälan. Ett projekt räknas som pågående även om arbetena i Er etapp är klara, men projektet som helhet fortfarande pågår i fastigheten / fastigheterna.

Om det Ni anser vara fel avser synpunkter på arbetsutförandet, men platschefen inte håller med om att det utgör ett fel, kommer platschefen uppmana Er att ta upp synpunkterna vid besiktningen av badrummet eller vilket arbete det nu gäller, som görs av en oberoende besiktningsman som bedömer om något utgör ett fel eller ej. På besiktningen får även du som boende närvara. 

Felanmälan akuta fel pågående projekt

Om felet är akut, t ex att stora mängder vatten sprutar ur läckande rör och risk för stora materiella eller personella skador föreligger skall Ni göra felanmälan genom att:

 • I första hand kontakta platschefen per telefon, lämna ett meddelande i röstbrevlådan om platschefen inte svarar när Ni ringer.
 • I andra hand ringa arbetsledaren på projektet om dennes nummer finns tillgängligt, lämna meddelande i röstbrevlådan om denne inte svarar.

OBS! Information om vem som är platschef och arbetsledare för projektet samt deras kontaktuppgifter bör stå på informationstavla i porten till fastigheten samt i informationsmaterial som delas ut angående arbetena som skall utföras. 

 • Om inget av ovanstående fungerar, ring Titanias kontorsnummer på 08-668 44 44. 

Felanmälan på avslutade projekt

Om Ni upptäckt något som Ni anser vara fel utfört på ett projekt som är slutbesiktat i alla etapper eller på andra sätt avslutat, skall Ni i första hand vända Er till den som var platschef för detta projekt, via mejl, för att göra en felanmälan. Notera att ett projekt inte räknas som avslutat om arbetena i Er etapp är klara, men projektet som helhet fortfarande pågår i fastigheten / fastigheterna. I dessa fall, se ovan under rubriken "Felanmälan på pågående projekt."

Felanmälan akuta fel avslutade projekt

Om felet som Ni upptäckt är akut, t ex att stora mängder vatten sprutar ur läckande rör och risk för stora materiella eller personella skador föreligger skall Ni göra felanmälan genom att:

 • I första hand, kontakta platschefen per telefon, lämna ett meddelande i röstbrevlådan om platschefen inte svarar när Ni ringer.
 • I andra hand ringa arbetsledaren på projektet om dennes nummer finns tillgängligt, lämna meddelande i röstbrevlådan om denne inte svarar.
 • Om inget av ovanstående fungerar, ring Titanias kontorsnummer på 08-668 44 44

Åtgärdande av ej akuta fel på avslutade projekt

Notera att generellt åtgärdas fel som ej är akuta, först vid garantibesiktningen och huvudbeställaren (d v s den part som Titania tecknat kontraktet med för arbetena som utförs i Er fastighet) vet när denna garantibesiktning sker och kan således informera Er om detta. Kontakta därför styrelsen i bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren i dessa frågor, för att få svar på Era frågor om garantibesiktning. 

Om Ni anser att felet behöver åtgärdas innan garantibesiktningen, kontakta platschefen som var ansvarig för det projektet via mail för att gör en felanmälan. Om Ni inte har mailadressen till den som var platschef på projekt där Ni bor eller om Ni inte vet vem som var platschef på Ert projekt så skall Ni fylla i felanmälansformuläret på länken nedan:

 

Länk till felanmälan på avslutade projekt.

 

Relaterad information

Frågor och svar

 • Vem vänder jag mig till om jag har synpunkter på utförandet av mitt badrum under stambytet?

  Svar: På de stambytesprojekt som vi utför, rekommenderar vi alltid beställaren, det vill säga styrelsen i bostadsrättsföreningen eller fastighetsbolaget, att ta in en oberoende auktoriserad besiktningsman, för att i slutet av projektet genomföra en besiktning av utfört arbete. På detta sätt får fastighetsägaren ett kvitto från en utomstående och branschkunnig part, på att arbetena under stambytet är korrekt utförda.

  Du som boende är välkommen att närvara vid besiktningen av Ditt badrum och övriga arbeten i Din lägenhet och Du får då framföra Dina eventuella synpunkter, så får besiktningsmannen avgöra om det är något som skall rättas till av entreprenören eller om utfört arbete uppfyller gällande krav och regler.

 • Hur lång är garantitiden på de arbeten som Titania utför?

  Svar: Garantitiden på Titanias utförda arbeten är 5 år generellt, men vi har en specialgaranti på 10 år för tätskikten.

  (Garantitiden på större projekt, där beställaren inte är en privatperson beror dock, av vilka villkor som skrivits in i det underlag som vi gett offert på. Enligt det standardavtal för totalentreprenader som fanns före 2006 (ABT94) gällde en garantitid på 2 år. Enligt det avtal som kom 2006 (ABT06) gäller 5 års garantitid.)

 • Hur vet vi att arbetena som Titania gör under stambytet faktiskt utförs korrekt?

  Svar: Du som beställer arbeten av oss på Titania skall alltid kunna känna Dig trygg med att Du får ett snyggt, fräscht och funktionellt badrum med nya installationer utförda i hållbara kvalitetsprodukter, när stambytet väl är slutfört.

  Alla projekt och arbeten vi genomför, utförs av hantverkare med yrkesstolthet som vill att det som de skapar skall hålla i många år framöver. Utöver kompetenta och motiverade medarbetare, har vi ett internt kontrollsystem för att upptäcka eventuella misstag och rätta till dessa i tid, allt för att undvika problem och förseningar för Dig som boende och beställare av stambyten från Titania.

  Titania är dessutom certifierat enligt den internationella standarden ISO9001 för kvalitetssystem. Detta innebär att vi har ett system där vi gör regelbundna besiktningar av kvalitetskritiska moment under hela produktionstiden. Vårt ISO system utvärderas varje år av en oberoende besiktningsman, vilket gör att kvaliteten alltid hålls på högsta nivå. 

  Samtliga dessa kontroller tillsammans gör att vi generellt har lägre antal besiktningsanmärkningar än andra företag i branschen, vilket gynnar Dig som beställare och de boende i fastigheten under många år framöver.

 • Varför skall man bara anlita företag med god kreditvärdighet?

  Svar: Du som beställare får med detta den bästa garantin för att Du har att göra med ett företag som tänker och agerar långsiktigt och seriöst. Långsiktighet är viktigt när man gör affärer och behövs speciellt mycket när det handlar om stambyten, renoveringar och byggnationer som skall hålla i många år framöver. Att handla upp ett stambyte för flera miljoner kronor ställer krav på att Du som beställare har en kontraktspart som har mycket god finansiell styrka och som inte går i konkurs vid första lågkonjunktur eller när några projekt gått lite dåligt.

  Titanias kreditvärdighet är näst högsta möjliga, AA och är fastställt av kreditupplysningsföretaget Soliditet, som är en av de absolut största och äldsta aktörerna på den svenska kreditupplysningsmarknaden. Du kan se Titanias kreditupplysning under rubriken Dokumentation, intyg & auktorisation. .

  Soliditet har sex stycken grader på sina kreditbetyg: 

  AAA – Högsta kreditvärdighet (Titania har AAA-betyg)

  Endast aktiebolag kan nå AAA (Trippel-A). Bolaget ska dessutom omsätta mer än 2 miljoner, ha varit verksamt i minst 10 år och dessutom ha nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt.

  AA – God kreditvärdighet

  AA (Dubbel-A) är den högsta rating ett handels-, kommanditbolag och enskild firma kan få. För aktiebolag krävs en omsättning över 1 miljon och nyckeltal som ligger över branschens genomsnitt.

  A – Kreditvärdig

  För att uppnå A (Enkel-A) krävs nyckeltal som ligger på eller nära branschens genomsnitt.

  AN – Nystartat bolag

  Ges ut till nystartade företag där ingen negativ information finns.

  B – Kredit mot säkerhet

  Ges ut till företag med nyckeltal som ligger under branschens genomsnitt och till företag där negativ information finns.

  C - Kredit avrådes

  Ges till företag som har stora betalningsproblem, förbrukat aktiekapital, konkursengagemang samt till företag med nyckeltal som långt understiger branschgenomsnittet. Företag som har allvarliga revisorsanmärkningar får också rating C.

  (-) – Ej fastställd rating

  Rating fastställs inte på företag där viktig information saknas, är inaktuell eller på företag som inte är aktiva.

 • Vilka typer av arbeten kan Titania utföra?

  Svar: Titania är en komplett byggentreprenör med verksamheten förlagd i Stockholms och Uppsala län och med specialisering på nyproduktion, ombyggnationtotalrenoveringar, stambyten.

  Våra kunder är vanligtvis bostadsrättsföreningar och allmännyttiga och privata fastighetsbolag.

  Utöver detta äger och förvaltar hela fastigheter med hyresgäster och lokalhyresgäster. 

 • Hur stora är Titania?

  Svar: De företag inom Titaniakoncernen som utför entreprenaderna har idag totalt ca 145 anställda inom olika yrkesområden. Titania fakturerade totalt drygt 270 miljoner kr under år 2014.

  För att se våra årsredovisningar, kreditupplysning på Titania samt våra behörigheter, auktorisationer etc, ser rubriken "Dokumentation, intyg & auktorisationer" 

 • Kan Titania utföra projekt med speciella förutsättningar?

  Svar: Titania är mycket flexibelt och tillmötesgående när det gäller att möta våra kunders krav och önskemål under våra projekt.

  Vi har bland annat utfört projekt i kulturskyddade fastigheter där det krävdes speciell varsamhet och speciella lösningar för att bevara känsliga takmålningar och boaserade väggar i ädelträ.

  Vi har även utfört projekt där speciella maskinella lösningar utförmades för att förhindra dammspridning, eftersom renoveringen utfördes i en miljö med mycket känslig utrustning som inte tålde damm.

  Vi har utfört projekt där vi arbetade endast nattetid och i forcerat tempo för att inte störa befintlig verksamhet som pågick under kontorstid och minimerade på detta sätt projekttiden och störningarna för lokalhyresgästerna.

  Om Du som kund har ett krav eller önskemål för att genomföra ett projekt, är vi mycket intresserade av att tillsammans hitta en tillfredställande lösning som tillgodoser dessa, allt för att vi skall kunna genomföra Ditt projekt så smidigt som möjligt i enlighet med Dina önskemål. Kontakta oss idag. 

 • Görs det någon besiktning efter avslutad badrumsrenovering?

  Svar: Efter det att samtliga arbeten enligt arbetsåtagandet för badrumsrenoveringen är avslutade sker en besiktning i enlighet med praxis i byggbranschen där basfunktionerna i badrummet kontrolleras enligt ett besiktningsprotokoll. Vid denna besiktning närvarar även kunden och kan ta upp eventuella åsikter om badrumsrenoveringen.

  Om arbetet i funktionell mening är utan anmärkning räknas arbetet som godkänt och blir fakturerat samma dag. Entreprenören har därefter 1 vecka på sig att åtgärda eventuella övriga besiktningsanmärkningar. Besiktningsanmärkningar på ett funktionellt godkänt badrum kan t ex vara behov av ifyllnad av fog på vissa ställen, färgflaga bortstött i tak etc d v s kosmetiska anmärkningar som inte inverkar på möjligheten att använda utrymmet. Kunden har rätt att hålla inne en mindre summa av betalningen för fakturan, för att säkerställa att besiktningsanmärkningar åtgärdas. Summan skall endast motsvara den förmodade kostnaden för entreprenörer att åtgärda anmärkningarna, övrigt belopp på fakturan skall betalas senast på förfallodagen.

  Om badrummet däremot skulle underkännas på någon funktionell del vid besiktningen kommer ingen fakturering att ske förrän anmärkningen är åtgärdad av entreprenören. Ovanstående gäller dock ej i sådana fall där Titania ej orsakat underkännandet, t ex om underkännandet beror på sidoentreprenör som anlitats av kunden eller på förseningar i leveranser av varor som kunden ansvarat för med mera.    

 • Vad kan jag som kund göra för att undvika missförstånd före, under och efter badrumsrenoveringen?

  Svar: Det finns några saker som Du som kund kan göra för att underlätta kommunikationen med oss som entreprenör och därmed undvika missförstånd i samband med att vi renoverar Ditt badrum: 

  - Läs igenom det informationsmaterial som Du får med den skriftliga offerten, som besvarar många av de frågor Du kan ha inför badrumsrenoveringen:"Information till Dig som planerar att köpa renoveringsstjänster av Titania".

  - Läs även igenom offerten avseende badrumsrenoveringen och kontrollera så att den är korrekt och att allt är med, som Du diskuterat och kommit överens med Din kontaktperson på Titania om. Om något saknas, ta kontakt med kontaktpersonen och be om en ny, komplett offert. 

  - Om det är någonting Du är osäker på eller inte förstår i offerten eller i informationsmaterialet, fråga Din kontaktperson vad som gäller, innan vi börjar renovera Ditt badrum.

  - Om Du vill göra extrabeställningar utöver avtalet under arbetets gång, kontakta Din kontaktperson på Titania, för att få prisuppgift samt övriga information. 

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält