Fler kvinnor behövs i byggbranschen!

Titanias undersökning om kvinnor i byggbranschen

Det är ingen hemlighet att det finns alldeles för få yrkesverksamma kvinnor i byggbranschen och den stora frågan är vad man kan göra för att komma tillrätta med problemet? För att komma närmare sanningen i denna fråga har Titania intervjuat fem kvinnor som arbetar i byggbranschen som tjänstemän för att se vad denna brist på kvinnor kan bero på, hur kvinnors situation ser ut byggbranschen idag och framförallt vad som måste göras för att få till en jämnare könsfördelning.

Notera att det är endast kvinnor med positioner som tjänstemän som intervjuats i just denna undersökning. Situationen för kvinnor i byggbranschen kan därför upplevas på ett helt annat sätt av kvinnor som är aktiva inom t ex produktion, men i denna undersökning har vi begränsat oss till att undersöka endast tjänstemän.

Sammanställning av svaren

1. Intervjupersonernas arbetstitel

Person 1 är konstruktör, person 2 är besiktningsman och kontrollansvarig, person 3 är byggnadsfysiker, person 4 är biträdande gruppchef, gruppledare och projektledare och person 5 är byggingenjör.

2. Nyproduktion eller renoveringar

Tre av fem intervjuade arbetar med nyproduktion, en arbetar med både renoveringar och nyproduktion och den siste med renoveringar.  

3. Erfarenhet och studier

Samtliga intervjuade har nått sina nuvarande positioner genom studier, praktik samt arbete inom byggbranschen.

4. Ålder

Person 1 är mellan 20-30 år, person 2 är 30 år, person 3 är 45 år, person 4 är mellan 30-40 år och person 5 är mellan 40-50 år.

5. Starka traditioner i byggbranschen

Fyra av fem intervjuade menar att det är de starka traditionerna i byggbranschen, som gör att det är svårt för kvinnor att komma in, även om detta börjar luckras upp inom utbildningsväsendet. Intervjuperson nummer fyra menar att det är så få kvinnor inom bygg, helt enkelt för att det saknas intresse bland kvinnor för dessa arbetsuppgifter och att byggbranschen inte följer ”tjejnormen”, vilket även intervjuperson 5 är inne på.

6. Kvinnor måste bevisa mer just för att de är kvinnor

Fyra av fem intervjuade har känt eller känner fortfarande att de måste bevisa för sina kollegor, kunder etc att de är kompetenta inom sitt område, just för att de är kvinnor. Detta gäller framförallt vid besök ute i produktionen och inför nya kunder enligt intervjupersonerna.

7. Fler kvinnor i branschen enbart positivt

Samtliga intervjuade uppger att fler kvinnor i branschen och branschens företag skulle leda till ett positivare och bättre arbetsklimat med fler infallsvinklar och olika perspektiv vid diskussioner och problemlösning. 

8. Olika förslag på lösningar

För att lösa problemet med få kvinnor i byggbranschen ger intervjupersonerna fyra olika förslag: man måste till en attitydförändring i branschen för att få bort ”grabbigheten”, det måste ges bättre information om byggbranschen på högskolor och universitet där gärna kvinnor informerar om byggbranschen istället för män, ett mer aktivt rekryterande av kvinnor måste till samt att man måste se till att få bort den diskriminering av kvinnor i branschen som finns.

9. Generationsskifte ett sätt att lösa problemet

Samtliga intervjuade anser att den äldre generationen, 40- och 50-talister, är en betydande del av problemet med att få in fler kvinnor i branschen och att situationen för kvinnor i branschen troligen kommer förbättras när dessa går i pension. En av intervjupersonerna uppger dock att hon aldrig behandlats dåligt av någon äldre i branschen, för att hon är kvinna. Intervjuperson 5 anser att det redan förändrats otroligt mycket i attityderna sedan 80-talet.

10. Förvåning och positiva responser möter kvinnor i byggbranschen

Fyra av fem intervjuade uppger att de möts av förvåning när de berättar för sin omgivning att de arbetar inom byggbranschen. Samtidigt får samtliga intervjuade positiva responser från omgivningen när de berättar vad de arbetar med.

11. Kvinnliga förebilder saknas

Endast intervjuperson 5 har haft ”ett fåtal” förebilder, övriga fyra uppger att de inte haft några kvinnliga förebilder alls i branschen att se upp till och inspireras av, samtidigt som en majoritet uppger att det hade underlättat för dem att komma in i branschen om det funnits bra förebilder. Två av de intervjuade uppger att det är kvinnorna själva som är orsaken till att det finns så få kvinnor i branschen. Detta eftersom kvinnor, enligt intervjupersonen, känner sig mer hotade än män, av andra kvinnor som vill göra karriär och komma till bättre positioner.

12. Fördelarna överväger nackdelarna att som kvinna arbeta i byggbranschen

En majoritet av de intervjuade anser att fördelarna med att vara kvinna i byggbranschen, överväger de nackdelar som finns. Inte bara det faktum att man är kvinna, utan även att man är ung, kan dock göra att man tvingas bevisa mer för sina kollegor och kunder, anser en av de tillfrågade, vilket är en negativ faktor.

13. Svårt att anpassa arbetsuppgifterna efter kvinnorna

En majoritet uppger att de inte tror att det går att anpassa arbetsuppgifterna inom byggbranschen så att de passar kvinnor bättre, medan intervjuperson 4 tror att det förmodligen skulle gå, men har inga förslag på hur. Intervjuperson 5 menar att produktion inom byggbranschen inte är någon lämplig plats för ”klena” personer, oavsett kön.

14. Kampanjerna för fler kvinnor i byggbranschen

Ingen av de kvinnor som intervjuats har märkt av arbetsgivarorganisationernas och fackförbundet Byggnads kampanjer och arbete för att få in fler kvinnor i branschen.

15. Hög andel män i toppen inget unikt för byggbranschen

Att byggbranschen skulle vara speciell med så få kvinnor i toppositioner, är inget som intervjupersonerna håller med om. Snarare anser att man att det är så det ser ut i hela samhället. Två av de tillfrågade anser att det är en generationsfråga i just byggbranschen som gör att så får kvinnor finns på toppositioner.

16. Både negativ och positiv särbehandling av kvinnor

De intervjuade personerna uppger att de blivit utsatta för både positiv och negativ särbehandling i sin yrkesroll, men av givna exempel i denna undersökning så överstiger den negativa särbehandlingen den positiva och många har blivit utsatta för nedsättande behandling just för att de är kvinnor.

Slutsatserna av Titanias undersökning

När man läser intervjusvaren så verkar det som att skolan och samhället har ett stort ansvar för vilka yrken som tjejer och kvinnor uppmanas att söka sig till. Lärare och studievägledare har en stor påverkan när unga personer skall välja inriktning på vidare studier och det verkar finnas en tendens att styra kvinnor mot mer traditionellt kvinnliga yrken, istället för mot bygg, som anses vara ett ”manligt” yrke. Två av de intervjuade menar att byggbranschen inte följer ”tjejnormen” men frågan är vem som sätter upp dessa normer? Tjejerna själva eller samhället under tiden som de växer upp som formar tjejerna att tycka detta?

Även det faktum att fyra av fem intervjuade kvinnor möts av förvåning när de berättar att de arbetar inom byggbranschen, tyder ju på att enskilda personer i samhället ser det som något annorlunda, men samtidigt positivt att kvinnor är aktiva inom byggbranschen. Det verkar med andra ord finnas en diskrepans mellan samhällets avvaktande inställning till att stötta kvinnor att börja i byggbranschen och enskilda personers positiva uppfattningar och inställningar till att kvinnor arbetar i byggbranschen. 

Det verkar som att skolans och samhällets kommunicerade attityder gentemot tjejer som vill utbilda sig och arbeta inom bygg, är en viktig orsak till det låga antalet kvinnor inom byggbranschen, i alla fall enligt just denna undersökning. Om man kunde styra om skolans och samhällets attityder i mer positiv och stödjande riktning, så skulle fler kvinnor på sikt kunna komma in i byggbranschen och börja påverka byggbranschens attityder inifrån, eftersom just rådande attityder och hårda jargonger från män inom byggbranschen upplevs som ett annat problem att få in fler kvinnor i branschen. 

Det saknas i princip helt kvinnliga förebilder inom byggbranschen enligt denna undersökning, vilket om det funnits skulle kunna vara ett bra sätt att öka intresset för byggbranschen enligt personerna som deltagit i denna undersökning. Det faktum att ingen av de intervjuade har sett några kampanjer för fler kvinnor i byggbranschen visar ju också att man kan känna sig rätt så ensam som kvinna i byggbranschen. Att de intervjuade personerna inte ens märkt av dessa kampanjer kan tyda på att dessa kampanjer har haft låg effekt och inte nått målgrupperna. Det kan dock också vara så att kampanjerna varit mer riktade mot t ex kvinnliga studenter, vilket gjort att fokus i kampanjerna inte varit mot kvinnor som redan är i byggbranschen, vilket kan förklara att ingen av intervjuade personer märkt något av kampanjerna.

Sammanfattningsvis verkar det i första hand vara gällande attityder och inställningar till kvinnor i byggbranschen, både inom och utanför branschen, som är största orsaken till att så få kvinnor söker sig till byggbranschen. Detta kommer förhoppningsvis förändras i takt med att en generationsväxling sker i byggbranschen i kombination med att fler kvinnor söker sig till högskoleutbildningar inom teknik och bygg, vilket är en långsam, men noterbar trend, vilket man kan se i statistiken "Kvinnor i byggbranschen 1993-2010", se bifogad Excelfil.

Tabell andelen unga kvinnor på fyra olika yrkesprogram (Källa: BYN, Byggnadsindustrins yrkesnämnd).

Läsår*                Bygg- och anl   El- och energi   Hantverk         Vård-omsorg

2011/12              9,2                       4,3                       91,1                     82,2

2010/11              9,4                       5                           87,7                    77,9

2009/10              9,5                       4,8                       85,6                     79,1

2008/09              8,6                       4,3                       84,5                     81,1

2007/08              7,1                       4,2                       83,5                     82,4

Könsfördelningen i byggbranschen verkar med andra ord förbättras, även om det går mycket långsamt med dagens takt. Det krävs med andra ord ett fortsatt aktivt arbete både från skolor, fackförbund och arbetsgivare för att uppmuntra kvinnor att söka sig till byggbranschen, något som branschen, branschens medarbetare och samhället i stort skulle kunna dra stor nytta av. 

För att läsa alla frågor och svar från undersökningen, klicka här. 

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält