Meny

 
Fler kvinnor behövs i byggbranschen!

Titanias undersökning om kvinnor i byggbranschen

Det är ingen hemlighet att det finns alldeles för få yrkesverksamma kvinnor i byggbranschen och den stora frågan är vad man kan göra för att komma tillrätta med problemet? För att komma närmare sanningen i denna fråga har Titania intervjuat fem kvinnor som arbetar i byggbranschen som tjänstemän för att se vad denna brist på kvinnor kan bero på, hur kvinnors situation ser ut byggbranschen idag och framförallt vad som måste göras för att få till en jämnare könsfördelning.

Notera att det är endast kvinnor med positioner som tjänstemän som intervjuats i just denna undersökning. Situationen för kvinnor i byggbranschen kan därför upplevas på ett helt annat sätt av kvinnor som är aktiva inom t ex produktion, men i denna undersökning har vi begränsat oss till att undersöka endast tjänstemän.

Sammanställning av svaren

1. Intervjupersonernas arbetstitel

Person 1 är konstruktör, person 2 är besiktningsman och kontrollansvarig, person 3 är byggnadsfysiker, person 4 är biträdande gruppchef, gruppledare och projektledare och person 5 är byggingenjör.

2. Nyproduktion eller renoveringar

Tre av fem intervjuade arbetar med nyproduktion, en arbetar med både renoveringar och nyproduktion och den siste med renoveringar.  

3. Erfarenhet och studier

Samtliga intervjuade har nått sina nuvarande positioner genom studier, praktik samt arbete inom byggbranschen.

4. Ålder

Person 1 är mellan 20-30 år, person 2 är 30 år, person 3 är 45 år, person 4 är mellan 30-40 år och person 5 är mellan 40-50 år.

5. Starka traditioner i byggbranschen

Fyra av fem intervjuade menar att det är de starka traditionerna i byggbranschen, som gör att det är svårt för kvinnor att komma in, även om detta börjar luckras upp inom utbildningsväsendet. Intervjuperson nummer fyra menar att det är så få kvinnor inom bygg, helt enkelt för att det saknas intresse bland kvinnor för dessa arbetsuppgifter och att byggbranschen inte följer ”tjejnormen”, vilket även intervjuperson 5 är inne på.

6. Kvinnor måste bevisa mer just för att de är kvinnor

Fyra av fem intervjuade har känt eller känner fortfarande att de måste bevisa för sina kollegor, kunder etc att de är kompetenta inom sitt område, just för att de är kvinnor. Detta gäller framförallt vid besök ute i produktionen och inför nya kunder enligt intervjupersonerna.

7. Fler kvinnor i branschen enbart positivt

Samtliga intervjuade uppger att fler kvinnor i branschen och branschens företag skulle leda till ett positivare och bättre arbetsklimat med fler infallsvinklar och olika perspektiv vid diskussioner och problemlösning. 

8. Olika förslag på lösningar

För att lösa problemet med få kvinnor i byggbranschen ger intervjupersonerna fyra olika förslag: man måste till en attitydförändring i branschen för att få bort ”grabbigheten”, det måste ges bättre information om byggbranschen på högskolor och universitet där gärna kvinnor informerar om byggbranschen istället för män, ett mer aktivt rekryterande av kvinnor måste till samt att man måste se till att få bort den diskriminering av kvinnor i branschen som finns.

9. Generationsskifte ett sätt att lösa problemet

Samtliga intervjuade anser att den äldre generationen, 40- och 50-talister, är en betydande del av problemet med att få in fler kvinnor i branschen och att situationen för kvinnor i branschen troligen kommer förbättras när dessa går i pension. En av intervjupersonerna uppger dock att hon aldrig behandlats dåligt av någon äldre i branschen, för att hon är kvinna. Intervjuperson 5 anser att det redan förändrats otroligt mycket i attityderna sedan 80-talet.

10. Förvåning och positiva responser möter kvinnor i byggbranschen

Fyra av fem intervjuade uppger att de möts av förvåning när de berättar för sin omgivning att de arbetar inom byggbranschen. Samtidigt får samtliga intervjuade positiva responser från omgivningen när de berättar vad de arbetar med.

11. Kvinnliga förebilder saknas

Endast intervjuperson 5 har haft ”ett fåtal” förebilder, övriga fyra uppger att de inte haft några kvinnliga förebilder alls i branschen att se upp till och inspireras av, samtidigt som en majoritet uppger att det hade underlättat för dem att komma in i branschen om det funnits bra förebilder. Två av de intervjuade uppger att det är kvinnorna själva som är orsaken till att det finns så få kvinnor i branschen. Detta eftersom kvinnor, enligt intervjupersonen, känner sig mer hotade än män, av andra kvinnor som vill göra karriär och komma till bättre positioner.

12. Fördelarna överväger nackdelarna att som kvinna arbeta i byggbranschen

En majoritet av de intervjuade anser att fördelarna med att vara kvinna i byggbranschen, överväger de nackdelar som finns. Inte bara det faktum att man är kvinna, utan även att man är ung, kan dock göra att man tvingas bevisa mer för sina kollegor och kunder, anser en av de tillfrågade, vilket är en negativ faktor.

13. Svårt att anpassa arbetsuppgifterna efter kvinnorna

En majoritet uppger att de inte tror att det går att anpassa arbetsuppgifterna inom byggbranschen så att de passar kvinnor bättre, medan intervjuperson 4 tror att det förmodligen skulle gå, men har inga förslag på hur. Intervjuperson 5 menar att produktion inom byggbranschen inte är någon lämplig plats för ”klena” personer, oavsett kön.

14. Kampanjerna för fler kvinnor i byggbranschen

Ingen av de kvinnor som intervjuats har märkt av arbetsgivarorganisationernas och fackförbundet Byggnads kampanjer och arbete för att få in fler kvinnor i branschen.

15. Hög andel män i toppen inget unikt för byggbranschen

Att byggbranschen skulle vara speciell med så få kvinnor i toppositioner, är inget som intervjupersonerna håller med om. Snarare anser att man att det är så det ser ut i hela samhället. Två av de tillfrågade anser att det är en generationsfråga i just byggbranschen som gör att så får kvinnor finns på toppositioner.

16. Både negativ och positiv särbehandling av kvinnor

De intervjuade personerna uppger att de blivit utsatta för både positiv och negativ särbehandling i sin yrkesroll, men av givna exempel i denna undersökning så överstiger den negativa särbehandlingen den positiva och många har blivit utsatta för nedsättande behandling just för att de är kvinnor.

Slutsatserna av Titanias undersökning

När man läser intervjusvaren så verkar det som att skolan och samhället har ett stort ansvar för vilka yrken som tjejer och kvinnor uppmanas att söka sig till. Lärare och studievägledare har en stor påverkan när unga personer skall välja inriktning på vidare studier och det verkar finnas en tendens att styra kvinnor mot mer traditionellt kvinnliga yrken, istället för mot bygg, som anses vara ett ”manligt” yrke. Två av de intervjuade menar att byggbranschen inte följer ”tjejnormen” men frågan är vem som sätter upp dessa normer? Tjejerna själva eller samhället under tiden som de växer upp som formar tjejerna att tycka detta?

Även det faktum att fyra av fem intervjuade kvinnor möts av förvåning när de berättar att de arbetar inom byggbranschen, tyder ju på att enskilda personer i samhället ser det som något annorlunda, men samtidigt positivt att kvinnor är aktiva inom byggbranschen. Det verkar med andra ord finnas en diskrepans mellan samhällets avvaktande inställning till att stötta kvinnor att börja i byggbranschen och enskilda personers positiva uppfattningar och inställningar till att kvinnor arbetar i byggbranschen. 

Det verkar som att skolans och samhällets kommunicerade attityder gentemot tjejer som vill utbilda sig och arbeta inom bygg, är en viktig orsak till det låga antalet kvinnor inom byggbranschen, i alla fall enligt just denna undersökning. Om man kunde styra om skolans och samhällets attityder i mer positiv och stödjande riktning, så skulle fler kvinnor på sikt kunna komma in i byggbranschen och börja påverka byggbranschens attityder inifrån, eftersom just rådande attityder och hårda jargonger från män inom byggbranschen upplevs som ett annat problem att få in fler kvinnor i branschen. 

Det saknas i princip helt kvinnliga förebilder inom byggbranschen enligt denna undersökning, vilket om det funnits skulle kunna vara ett bra sätt att öka intresset för byggbranschen enligt personerna som deltagit i denna undersökning. Det faktum att ingen av de intervjuade har sett några kampanjer för fler kvinnor i byggbranschen visar ju också att man kan känna sig rätt så ensam som kvinna i byggbranschen. Att de intervjuade personerna inte ens märkt av dessa kampanjer kan tyda på att dessa kampanjer har haft låg effekt och inte nått målgrupperna. Det kan dock också vara så att kampanjerna varit mer riktade mot t ex kvinnliga studenter, vilket gjort att fokus i kampanjerna inte varit mot kvinnor som redan är i byggbranschen, vilket kan förklara att ingen av intervjuade personer märkt något av kampanjerna.

Sammanfattningsvis verkar det i första hand vara gällande attityder och inställningar till kvinnor i byggbranschen, både inom och utanför branschen, som är största orsaken till att så få kvinnor söker sig till byggbranschen. Detta kommer förhoppningsvis förändras i takt med att en generationsväxling sker i byggbranschen i kombination med att fler kvinnor söker sig till högskoleutbildningar inom teknik och bygg, vilket är en långsam, men noterbar trend, vilket man kan se i statistiken "Kvinnor i byggbranschen 1993-2010", se bifogad Excelfil.

Tabell andelen unga kvinnor på fyra olika yrkesprogram (Källa: BYN, Byggnadsindustrins yrkesnämnd).

Läsår*                Bygg- och anl   El- och energi   Hantverk         Vård-omsorg

2011/12              9,2                       4,3                       91,1                     82,2

2010/11              9,4                       5                           87,7                    77,9

2009/10              9,5                       4,8                       85,6                     79,1

2008/09              8,6                       4,3                       84,5                     81,1

2007/08              7,1                       4,2                       83,5                     82,4

Könsfördelningen i byggbranschen verkar med andra ord förbättras, även om det går mycket långsamt med dagens takt. Det krävs med andra ord ett fortsatt aktivt arbete både från skolor, fackförbund och arbetsgivare för att uppmuntra kvinnor att söka sig till byggbranschen, något som branschen, branschens medarbetare och samhället i stort skulle kunna dra stor nytta av. 

För att läsa alla frågor och svar från undersökningen, klicka här. 

Relaterad information

Frågor och svar

 • Vad är det som är speciellt bra med Titania som byggentreprenör?

  Svar: Som kund hos Titania har man många fördelar: 

  Våra tjänster och projekt

  Titania är en komplett byggentreprenör med verksamhet i Stockholms och Uppsala län och med specialisering på nyproduktion, stambyten, totalrenoveringar och ombyggnationer. Vi kan även erbjuda tjänster inom relining / rörinfodring, rörspolning, rörrensning samt rörfilmning, ventilation och energibesparing.  Vi äger även och förvaltar hela fastigheter med hyresgäster och lokalhyresgäster.

  Medarbetare och kompetens

  Vi har inom företaget en mängd olika kompetenser och vår personal har lång erfarenhet av byggbranschen, vilket gör att vi kan erbjuda ett väldigt brett utbud av tjänster, vilket i sin tur gör att vi kan åta oss i princip alla typer av projekt. Våra goda kontakter med samarbetspartners, vår finansiella styrka och höga kreditvärdighet, gör att det inte finns någon övre gräns för hur stora projekt vi kan åta oss.  

  Våra platschefer och arbetsledare är experter på att sköta kontakten med boende, hantera tillval och frånval och styra projekt med kvarboende, vilket inte alla byggentreprenörer har erfarenhet och kunskap för att göra på ett bra sätt.

  Våra anställda hantverkare har ofta kompetens inom flera arbetsområden och är som multihantverkare bra på att själva utföra flera olika arbetsmoment och samordna de olika kompetenser som krävs för att genomföra byggprojektet, vilket gör att riskerna för förseningar minskar betydligt samtidigt som kvaliteten blir högre på utfört arbete. 

  Garantier och kvalitet

  Titania använder alltid svenska kvalitetsprodukter och lämnar generösa och långtgående garantier på utförda arbeten. För att säkerställa kvaliteten så har vi ett omfattande system av interna kontroller av utfört arbete på individnivå. Vi uppmanar dessutom alltid våra kunder att anlita en oberoende besiktningsman för att utföra besiktning av utfört arbete.

  ISO 9001 och ISO 14001

  Titania är dessutom certifierat enligt ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för miljö, allt för att säkerställa att vi arbetar så effektivt som möjligt. Vårt ISO system utvärderas en gång per år av en oberoende besiktningsman, för att säkerställa att vi uppfyller kraven för ISO certifiering. 

  Priskalkylatorer

  Titania har tagit fram två priskalkylatorer för att Du som kund på ett enkelt sätt skall kunna få fram ett ungefärligt pris på vad Ditt projekt skulle kosta. Välj nedan den kalkylator som intresserar Dig och klicka på länken.

  Stambyteskalkylator  - Beräkna pris på Ert stambyte

  Reliningskalkylator - Beräkna pris på relining

 • Varför skall jag som ägare av hyresfastigheter anlita just Titania?

  Svar: Det finns många anledningar för Dig som ägare av hyresfastigheter att anlita just Titania för att utföra traditionella och prefabricerade stambyten, badrumsrenoveringar, relining / rörinfodring och andra former av renoveringar eller ombyggnationer i Din fastighet. Nedan följer några anledningar: 

  1. För att vi har goda referenser från stambyten och totalrenoveringar av hundratals lägenheter och fastigheter för små och stora privata och allmännyttiga fastighetsbolag samt bostadsrättsföreningar. Se fliken Våra projekt för mer information om vilka kunder vi utför och har utfört arbeten åt samt vilka typer av arbeten vi utfört.  
  2. För att vi bryr oss och anstränger oss för att Dina kunder, dvs hyresgästerna, blir nöjda med badrummen och lägenheterna vi har renoverat och därmed känner att han/hon har fått valuta för den hyreshöjning som skedde p g a renoveringen.
  3. För att vi är experter på just ROT-projekt och har flexibilitet och förmåga att hantera oväntade ändringar i förutsättningar som är vanliga på denna typ av projekt.
  4. För att vi har en struktur där vår platschef som Din enda kontaktpart tar totalansvaret för projektet från ritning till nöjd nyinflyttad hyresgäst.
  5. För att vi i mindre utsträckning än andra företag är beroende av underentreprenörer vilket borgar för hög kvalitet på utfört arbete.
  6. För att vi har lägre antal besiktningsanmärkningar än våra konkurrenter på utförda arbeten. 
  7. För att Titania tack vare vår starka ekonomiska ställning och högsta kreditvärdighet, AA, är en stabil partner som man som beställare kan luta sig emot. 
  8. För att vi alltid lämnar fasta priser på våra arbeten, vilket gör att Du som kund, vet vad projektet kommer kosta i slutändan, innan det ens har påbörjats. 

  Titania har tagit fram två priskalkylatorer för att Du som kund på ett enkelt sätt skall kunna få fram ett ungefärligt pris på vad Ditt projekt skulle kosta. Välj nedan den kalkylator som intresserar Dig och klicka på länken.

  Stambyteskalkylator  - Beräkna pris på Ert stambyte

  Reliningskalkylator - Beräkna pris på relining

 • Hur vet man att byggentreprenören betalar sina skatter och avgifter?

  Svar: Det enklaste sättet att ta reda på det, är att fylla i blankett SKV4820 och faxa eller posta till Skatteverket. Du får då tillbaka blanketten ifylld från Skatteverket med information om hur mycket entreprenören har betalt i skatter och avgifter de senaste tre månaderna och Du kan därifrån se om entreprenörens uppgifter om antal anställda verkar stämma.

  Om uppgifterna på SKV4820 verkar orimligt låga i jämförelse med entreprenörens uppgift om antalet anställda eller omsättningen, bör man som kund vara försiktig och söka mer information, innan man tecknar något avtal med entreprenören. 

  Att bara kontrollera om entreprenören har F-skattesedel räcker inte långt, eftersom F-skatten inte säger speciellt mycket om hur företaget faktiskt sköter sig med inbetalning av skatter och avgifter. En F-skatt är dessutom inte svår att få, ens för den som håller på med oegentligheter och innebär i praktiken inget större skydd för Dig som kund.

  För att se senaste udraget av Titanias SKV4820, klicka här! 

 • Hur stora är Titania?

  Svar: De företag inom Titaniakoncernen som utför entreprenaderna har idag totalt ca 145 anställda inom olika yrkesområden. Titania fakturerade totalt drygt 270 miljoner kr under år 2014.

  För att se våra årsredovisningar, kreditupplysning på Titania samt våra behörigheter, auktorisationer etc, ser rubriken "Dokumentation, intyg & auktorisationer" 

 • Vilka typer av arbeten kan Titania utföra?

  Svar: Titania är en komplett byggentreprenör med verksamheten förlagd i Stockholms och Uppsala län och med specialisering på nyproduktion, ombyggnationtotalrenoveringar, stambyten.

  Våra kunder är vanligtvis bostadsrättsföreningar och allmännyttiga och privata fastighetsbolag.

  Utöver detta äger och förvaltar hela fastigheter med hyresgäster och lokalhyresgäster. 

 • Är Titania intresserat av samarbetspartners ?

  Svar: Det kan absolut vara intressant för Titania att samarbeta med andra företag för att genomföra t ex fastighetsutvecklingsprojekt. Titania är alltid intresserat av olika typer av samarbeten och idéer som kan vara lönsamma för bägge parter. Under fliken "Vår verksamhet" kan Ni läsa mer om vilka typer av projekt som Titania genomför i dagsläget. 

  Har Ni en idé som Du skulle vilja diskutera med Titania? Skicka ett mejl till info@titania.se så tillser vi att mejlet når rätt person hos oss. Bifoga en så noggrann beskrivning som möjligt av Er idé, ytorna / fastigheten Ni vill utveckla, beskrivning på vilka förutsättningar som gäller samt Era kontaktuppgifter, så kontaktas Ni så fort som möjligt av ansvarig person på Titania.  

 • Kan Titania utföra projekt med speciella förutsättningar?

  Svar: Titania är mycket flexibelt och tillmötesgående när det gäller att möta våra kunders krav och önskemål under våra projekt.

  Vi har bland annat utfört projekt i kulturskyddade fastigheter där det krävdes speciell varsamhet och speciella lösningar för att bevara känsliga takmålningar och boaserade väggar i ädelträ.

  Vi har även utfört projekt där speciella maskinella lösningar utförmades för att förhindra dammspridning, eftersom renoveringen utfördes i en miljö med mycket känslig utrustning som inte tålde damm.

  Vi har utfört projekt där vi arbetade endast nattetid och i forcerat tempo för att inte störa befintlig verksamhet som pågick under kontorstid och minimerade på detta sätt projekttiden och störningarna för lokalhyresgästerna.

  Om Du som kund har ett krav eller önskemål för att genomföra ett projekt, är vi mycket intresserade av att tillsammans hitta en tillfredställande lösning som tillgodoser dessa, allt för att vi skall kunna genomföra Ditt projekt så smidigt som möjligt i enlighet med Dina önskemål. Kontakta oss idag. 

 • Varför skall vi anlita just Titania för att göra stambyte och badrumsrenoveringar?

  Svar: För att Titania har en väl beprövad och fungerande metod för att genomföra traditionella och prefabricerade stambyten och badrumsrenoveringar som är anpassad efter att de boende fortfarande skall kunna bo kvar i sina lägenheter under stambytet, om man så önskar.

  Titanias arbetssätt tar även hänsyn till att de boende kan vilja göra egna tillval och frånval vad gäller material och utförande i just deras badrum i samband med stambytet. För oss på Titania är det en självklarhet att underlätta så att de boende skall kunna få just det badrum dom själv önskar. 

  Ni kan också känna Er trygga med att vi som företag har alla behörigheter och auktorisationer som krävs för alla de typer av byggarbeten som vi utför, att vi har välutbildade och kompetenta medarbetare.

  Titanias ekonomi är mycket god och vi har näst högsta kreditvärdighet, AA, från kreditupplysningsföretaget Soliditet. Under rubriken "Dokumentation, intyg & auktorisationer" kan Ni se kreditupplysning på Titania, våra årsredovisningar samt alla våra intyg, behörigheter, certifikat med mera. 

  vår projektsida kan Ni själva se vilka projekt vi utfört och för vilka kunder. Våra kunder utgörs av bostadsrättsföreningar och stora allmännyttiga och privata fastighetsbolag, som visar förtroende för Titania gång på gång, genom att återkomma som kunder hos Titania med nya projekt.

  Allt detta är en säkerhet för Er som kund när Ni anlitar Titania för att utföra stambyte, badrumsrenovering eller något annat byggprojekt i Er fastighet. Det finns dock mycket mer som är speciellt och bra med Titania, men våra egna omdömen om oss själva är mindre viktiga än vad våra kunder tycker. På www.reco.se och www.eniro.se finns våra kunders omdömen om oss och de arbeten vi utfört. Gå in där och läs vad våra egna kunder tycker om Titania. 

  Titania har tagit fram två priskalkylatorer för att Du som kund på ett enkelt sätt skall kunna få fram ett ungefärligt pris på vad Ditt projekt skulle kosta att genomföra. Välj nedan den kalkylator som intresserar Dig och klicka på länken.

  Stambyteskalkylator  - Beräkna pris på Ert stambyte

  Reliningskalkylator - Beräkna pris på relining

  Om Ni vill komma i kontakt med Titania, se rubriken "Kontakta oss" 

 • Använder Titania utländsk arbetskraft för att de är billigare?

  Svar: Nej, det viktiga för oss är hantverksskickligheten hos våra medarbetare. Vi anlitar enbart proffessionella yrkesmän och våra anställda har löner i enlighet med de svenska kollektivavtal som Titania tecknat och våra anställda omfattas av samtliga förmåner, regler och lagar på den svenska arbetsmarknaden. För att se vilka kollektivavtal Titania har, se "Dokumentation, intyg & auktorisationer" 

  Våra anställda får gå samma kurser och utbildningar för att bli certifierade för att arbeta i Sverige, precis som svenska hantverkare måste göra. 

  Vi arbetar aktivt för att våra anställda skall trivas hos oss och att de skall arbeta hos oss under lång tid framöver, det tjänar alla på.

  För att bidra till att komma tillrätta med den rådande personalbristen inom byggbranschen, så har Titania startat ett program där studenter på tekniska utbildningar får möjlighet att arbeta extra, praktisera, skriva examensarbeten osv på Titania. På detta sätt hoppas vi öka intresset bland svenska studenter att utbilda sig och arbeta inom byggbranschen, för att råda bot på den brist på personal som råder idag och som kommer öka kommande år. Här kan Du läsa mer om "Titanias program för studenter på tekniska högskolor"  

 • Varför är Titania speciellt bra på att hantera kvarboende?

  Svar: För att vi har lång och dokumenterad vana och erfarenhet av att hantera kvarboende i samband med traditionella och prefabricerade stambyten, badrumsrenoveringar och andra projekt. Till skillnad från vissa andra byggföretag som kanske har gått från nyproduktionssidan till ROT-verksamhet (Renovering, ombyggnation och tillbyggnad), så började Titania som ett renodlat ROT-företag med inriktning mot badrumsrenoveringar och andra renoveringar för privatpersoner. Detta har gjort att vi har lärt oss att se att ett projekt med kvarboende hyresgäster eller bostadsrättsinnehavare i en fastighet är ett socialt projekt lika mycket som ett rent tekniskt byggprojekt.

  Andra saker som gör att vi är bra på att hantera kvarboende är:

  • Vi har ett kvalitetssystem som inte endast är en pappersprodukt utan faktiskt är integrerat i hur vi arbetar och säkerställer att Ni får så bra kvalitet med så litet antal besiktningsanmärkningar som möjligt när Ni anlitar Titania. Med få besiktningsanmärkningar följer att vi inte behöver störa hyresgästerna eller de boende med åtgärdande av besiktningsanmärkningar, när projektet väl är avslutat, vilket alltid uppskattas av de boende i fastigheten.
  • Vi förstår hur viktigt det är att hålla uppsatta tidsplaner för Dig som fastighetsägare med hyresgäster eller som styrelse för en bostadsättsförening med bostadsrättsinnehavare som skall flytta tillbaka efter avslutat projekt. Vi har därför löpande kommunikation med Dig som beställare angående projektet och vi vidtar kontinuerligt åtgärder som gör att även t ex extrabeställningar, tillval etc kan hållas inom överenskommen tidsram.
  • Vi har solida kundreferenser (se t ex www.reco.se och www.eniro.se), näst högsta kreditvärdighet, AA, från kreditupplysningsföretaget Soliditet och auktorisationer och behörigheter inom alla våra arbetsområden. Detta garanterar att vi gör ett bra jobb som vi vill stå för under många år framöver vilket gör att felanmälningar och service fungerar efter det att projektet är avslutat. Dessutom ger vi långtgående garantier för utförda arbeten. 
  • För oss är Dina behov, krav och önskemål som beställare det viktigaste. Vi vet hur problematiskt det kan vara med stambyten och renoveringar för de boende och vi ser det som vårt jobb att göra boende och hyresgäster så nöjda som möjligt inom ramen för vårt åtagande i samband med projektet. 
 • Har de Titania-anställda från andra länder svenska behörigheter och svenska auktorisationer?

  Svar: Ja, alla våra anställda har de svenska behörigheter och auktorisationer som krävs för att få arbeta inom byggbranschen, oavsett i vilket land medarbetaren är född i. Vi anställer alltid proffessionella yrkesmän och för arbetsmoment som kräver svenska behörigheter så har de utländska medarbetarna gått kurser i specifika svenska regler och avlagt godkända kunskapsprov efter vilka de har erhållit svenska behörigheter och auktorisationer. Dessa kurser är precis samma kurser som svenskfödda hantverkare måste gå, för att få arbeta med t ex Heta arbetenVVS eller plattsättning.

  På sidan Dokumentation, intyg & auktorisationer kan Du se vilka behörigheter Titaniakoncernen har. 

 • Titania verkar ha många medarbetare med ursprung från Polen, varför är det så?

  Svar: Dels är det svårt att få tag på svenska hantverkare och dels har polska hantverkare generellt hög yrkesskicklighet och arbetar med byggnadstekniker som inte skiljer sig avsevärt från de vi använder i Sverige. Förutom detta är de i högre utsträckning multihantverkare, t ex en polsk plattsättare är till exempel ofta tillräckligt skicklig snickare för att kunna montera dörrfoder i badrummet samt dra rören i badrummet.

  Detta är värdefullt just när det gäller stambyten och badrumsrenoveringar, eftersom vi tack vare detta kan sätta ihop arbetslag med färre medarbetare som stannar kvar genom hela projektet istället för att göra korta inhopp på olika projekt för att utföra sitt delmoment (t ex gjuta golv, sätta plattor, dra rören, förbereda eldragningar etc). Hantverkare som stannar på samma projekt från start till mål känner sig mer delaktiga i projektet och det skapar definitivt ett bättre slutresultat, vilket gynnar Dig som kund. 

  Naturligtvis har alla våra medarbetare, oavsett födelseland, de behörigheter som krävs för att arbeta i Sverige. Våra anställda får gå samma kurser och utbildningar för att bli certifierade som svenska hantverkare måste göra. Detta gäller t ex för att få arbeta med Heta arbetenVVS eller plattsättning

  På sidan Dokumentation, intyg & auktorisationer kan Du se vilka behörigheter Titaniakoncernen har. 

  Vi arbetar aktivt för att våra anställda skall trivas hos oss och att de skall arbeta hos oss under lång tid framöver, det tjänar alla på.

  För att bidra till att komma tillrätta med den rådande personalbristen inom byggbranschen, så har Titania startat ett program där studenter på tekniska utbildningar får möjlighet att arbeta extra, praktisera, skriva examensarbeten osv på Titania. På detta sätt hoppas vi öka intresset bland svenska studenter att utbilda sig och arbeta inom byggbranschen, för att råda bot på den brist på personal som råder idag och som kommer öka kommande år. Här kan Du läsa mer om "Titanias program för studenter på tekniska högskolor"  

 • Hur är Titania som arbetsplats?

  Svar: Det finns nog lika många åsikter och uppfattningar om hur Titania är som arbetsplats som det finns medarbetare på företaget, men under rubriken "Vi trivs på Titania" har vi samlat några av våra medarbetares åsikter.  

 • Varför skall jag som fastighetsägare till en hyresfastighet med kvarboende anlita just Titania?

  Svar: För att vi har lång och dokumenterad vana och erfarenhet av att hantera kvarboende i samband med traditionella och prefabricerade stambyten, badrumsrenoveringar och andra projekt. Till skillnad från vissa andra byggföretag som kanske har gått från nyproduktionssidan till ROT-verksamhet (Renovering, ombyggnation och tillbyggnad), så började Titania som ett renodlat ROT-företag med inriktning mot badrumsrenoveringar och andra renoveringar för privatpersoner. Detta har gjort att vi har lärt oss att se att ett projekt med kvarboende hyresgäster eller bostadsrättsinnehavare i en fastighet är ett socialt projekt lika mycket som ett rent tekniskt byggprojekt.

  Andra saker som gör att vi är bra på att hantera kvarboende är:

  • Vi har ett kvalitetssystem som inte endast är en pappersprodukt utan faktiskt är integrerat i hur vi arbetar och säkerställer att Ni får så bra kvalitet med så litet antal besiktningsanmärkningar som möjligt när Ni anlitar Titania. Med få besiktningsanmärkningar följer att vi inte behöver störa hyresgästerna eller de boende med åtgärdande av besiktningsanmärkningar, när projektet väl är avslutat, vilket alltid uppskattas av de boende i fastigheten.
  • Vi förstår hur viktigt det är att hålla uppsatta tidsplaner för Dig som fastighetsägare med hyresgäster eller som styrelse för en bostadsättsförening med bostadsrättsinnehavare som skall flytta tillbaka efter avslutat projekt. Vi har därför löpande kommunikation med Dig som beställare angående projektet och vi vidtar kontinuerligt åtgärder som gör att även t ex extrabeställningar, tillval etc kan hållas inom överenskommen tidsram.
  • Vi har solida kundreferenser (se t ex www.reco.se och www.eniro.se), näst högsta kreditvärdighet, AA, från kreditupplysningsföretaget Soliditet och auktorisationer och behörigheter inom alla våra arbetsområden. Detta garanterar att vi gör ett bra jobb som vi vill stå för under många år framöver vilket gör att felanmälningar och service fungerar efter det att projektet är avslutat. Dessutom ger vi långtgående garantier för utförda arbeten. 
  • För oss är Dina behov, krav och önskemål som beställare det viktigaste. Vi vet hur problematiskt det kan vara med stambyten och renoveringar för de boende och vi ser det som vårt jobb att göra boende och hyresgäster så nöjda som möjligt inom ramen för vårt åtagande i samband med projektet. 

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält