Titanias medverkan på MIPIM-mässan 2013

Titania var för första gången med som utställare på världens största fastighetsmässa i franska Cannes mellan 12 och 15 mars 2013. Syftet med att ställa ut på mässan var att knyta kontakter med potentiella nya kunder och informera om Titania och företagets verksamhet, i första hand nyproduktionsprojektet Arninge-Ullna där Titania skall bygga ca 100 bostäder med start 2014.

Se här för mer inforamtion om Arninge-Ullna projektet.

Intresseanmälan till Arninge-Ullna här!

Sammanfattningsvis så var deltagandet på MIPIM väldigt lyckat och givande för Titania och de medarbetare som var på plats i Cannes. Titania knöt många nya intressanta och värdefulla kontakter och Titanias medarbetare deltog i spännande diskussioner och seminarier där aktuella fastighets- och byggrelaterade ämnen diskuterades bland mässdeltagare från hela världen. Under de fyra dagarna så framkom att det råder en positiv syn på framtiden inom fastighetsbranschen, mycket tack vare Sveriges och de övriga nordiska ländernas goda förmåga att stå emot konjunkturnedgångar och finansiella kriser.  

”The Nordic countries - The next supermodel”

Ett ämne som diskuterades flitigt bland deltagarna på mässan var The Economists artikel ”The Nordic countries - The next supermodel” där man tar upp just det faktum att de nordiska länderna drabbats i betydligt mindre grad av den ekonomiska krisen, än länderna i södra Europa. En förklaring till detta är enligt artikeln att de nordiska länderna hade sin kris redan i början på 1990-talet och därmed redan gått igenom det stålbad som nu drabbar ekonomiskt svagare länder i Europa. Den andra förklaringen är att de nordiska ländernas politik gått mer åt höger de senaste 20-25 åren, vilket lett till mer privatiseringar och lägre skattetryck samtidigt som man strävat efter budgetbalans i de offentliga finanserna.

Den nordiska modellen är dock inte helt perfekt enligt The Economist. Den offentliga sektorn är t ex dubbelt så stor som OECD genomsnittet, vilket kostar staten mycket pengar, mer än vad som är långsiktigt hållbart enligt artikeln. Skattetrycket är trots skattesänkningar de senaste åren, fortfarande så pass högt att entreprenörer tvingas flytta utomlands. Även stora kostnader för bidragsutbetalningar, gör att The Economist förutser att de nordiska länderna kommer fortsätta att förändras ytterligare, för att kunna bibehålla den nordiska modellen.

Avslutningsvis menar man att de nordiska ländernas system och myndigheter fungerar väl vilket gör att staten har ett starkt stöd bland sina medborgare, vilket inte är fallet i många andra länder, där t ex korruption gör att medborgarnas förtroende för stat och myndigheter är mycket lågt. Med allt detta sammantaget menar man att de nordiska ländernas ekonomiska och sociala system kommer studeras noga kommande år av länder och regeringar som vill genomföra reformer, då det finns mycket att lära av de nordiska länderna.

Artikeln i sin helhet kan läsas på The Economists hemsida. 

Bostadsbubbla?

Även den nya rapporten ”Bostadsbubbla?” från fastighetsanalysföretaget Evidens diskuterades på ett seminarium under MIPIM dagarna. Byggföretagen JM, HSB Bostad, NCC, Skanska och Veidekke samt Sveriges Arkitekter är de som beställt rapporten som drar slutsatsen att det i Sverige idag inte råder någon bostadsbubbla, utan att de ständigt ökande priserna på bostäder kan förklaras av tre fundamentala faktorer:

-          Befolkningsutvecklingen i storstadsregionerna

-          Hushållens stigande disponibla inkomster

-          Den fallande räntenivån

Den höga tillväxt som Sverige haft de senaste 15 åren i kombination med förändringar i bostadspolitiken och byggandet av nya bostäder, har också bidragit till de högre priserna.

För kommande år räknar analysföretaget med att priserna på bostäder i Sverige kommer att ligga relativt still med möjlighet till svagt stigande priser. Att priserna skulle sjunka är inte troligt, eftersom hushållens inkomster fortsätter att öka samtidigt som räntenivåerna beräknas vara fortsatt låga kommande år. En fortsatt ökad efterfrågan på bostäder i storstadsregionerna är att vänta, eftersom utflyttningen från landsbygden fortsätter, vilket även det skulle förhindra ett prisfall.

Rapporten tar även upp de fem vanligaste argumenten som brukar framföras i debatten om varför det råder en bostadsbubbla i Sverige och förklarar varför dessa argument helt eller delvis är felaktiga. De fem argumenten är:

1. Bostadspriserna är på historiskt höga nivåer – därför bör de anpassas nedåt

2. Bostadspriserna har vuxit snabbare än hushållens inkomster – därför bör de anpassas nedåt

3. Bostadspriserna ger boendeutgifter i bostadsrätt som är högre än boendeutgiften i hyresrätt – därför kommer bostadsrättspriserna att anpassas nedåt

4. Sverige har låga realräntor – så snart räntenivåerna blir ”normala” kommer priserna att falla

5. Hushållens skulder växer för snabbt, hushållen får svårt att betala ränteutgifterna och den finansiella stabiliteten hotas om priserna faller

Rapporten avslutas med att konstatera att debatten kring bostadspriserna i Sverige är onyanserad och bygger på mer eller mindre felaktiga påståenden och att det därför saknas behov av fler och nya regler och begränsningar för att försöka minska prisökningarna på bostäderna.

För att läsa hela rapporten, se Evidensgruppens hemsida. 

 

Se här för mer inforamtion om Arninge-Ullna projektet.

Intresseanmälan till Arninge-Ullna här!

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält