Arbetsmarknadens parter skeptiska till vårpropositionen.

Negativa reaktioner från fack och arbetsgivare på vårpropositionen

Vårpropositionen lades fram den 15 april av regeringen. Varken arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier eller fackförbundet Byggnads är dock nöjda med innehållet. Sveriges Byggindustrier skriver att propositionen är "tunn" och Byggnads anser att den inte innehåller "ett enda nytt förslag på hur man ska lösa bostadskrisen." Läs mer nedan vad parterna anser om regeringens proposition.

"Tunn vårproposition

Sveriges Byggindustrier kommenterar valda delar av vårpropositionen. – Satsningar på utbildning och infrastruktur är välkomna, men behoven är större och fler, säger Björn Wellhagen, näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier.

Skola och utbildning
– Det är bra att regeringen satsar på yrkesvux och yrkesinriktade högskoleutbildningar. Många av de ungdomar som idag har svårt att finna ett arbete saknar tyvärr relevant kompetens. Det är valfrihetens baksida, men också en signal om att information och studievägledning måste förbättras, säger Lars Tullstedt, ansvarig för kompetensförsörjning, Sveriges Byggindustrier.

– Satsningar på yrkesvux gör det enkelt att få en yrkesinriktad utbildning för de som behöver. Tidigare signaler har varit en neddragning av yrkesvux för att istället satsa på lärlingsutbildning för vuxna. Det behövs rejäla förbättringar av lärlingsutbildningarna inom gymnasieskolan för att de ska ge rätt kompetens och en väg till arbete efteråt. Regeringen har också aviserat att det avsätts ytterligare medel för kvalitetsförbättringar av det arbetsplatsförlagda lärandet och även det är välkommet, säger Lars Tullstedt.

I de riktade satsningarna på högskoleutbildningar välkomnas också ytterligare medel till ingenjörsutbildningar. Förhoppningen är att det kan leda till en ökad andel högskoleingenjörer som branschen har behov av.

Infrastruktur
Regeringen ökar anslagen till drift och underhåll av järnvägen med 10 procent 2013.
– Trots denna satsning behöver vi satsa ännu mer i framtiden på drift- och underhåll så att järnvägens kvalitet ökar och Sverige därmed kan öka näringslivets konkurrenskraft, säger Lars Redtzer, ansvarig infrastruktur Sveriges Byggindustrier.

– Vi välkomnar den satsning som görs och bedömer att den kommer leda till en ökad punktlighet redan under innevarande år under förutsättning att pengarna kommer ut snabbt i produktionen. Vår bedömning är att den snabbaste och bästa effekten uppnås genom att lägga uppdrag till befintliga drift- och underhållskontrakt.  Med satsningen hoppas vi att våra medlemmar inte behöver säga upp kompetenta medarbetare som behövs inom järnvägen för kommande satsningar, säger Lars Redtzer.

Bostadsbyggande
Regeringen konstaterar att en av utmaningarna i politiken framöver är att förbättra förutsättningarna för ett ökat bostadsbyggande, särskilt hyresbostäder.
 – Det är fina ord och vi utgår från att regeringen därför ska genomföra de förslag som Hyresbostadsutredningen lagt fram om en friare hyressättning. Vi välkomnar detta, då kan sjuttio års tvångströja för bostadsmarknaden lösgöras, säger Björn Wellhagen, näringspolitisk chef, Sveriges Byggindustrier.

Särskild promemoria om skatter
Regeringen föreslår förenklade regler för frivillig skattskyldighet till moms vid uthyrning av verksamhetslokaler. Reglerna upplevs av både fastighetsägare och Skatteverket som krångliga och administrativt betungande. Nu föreslås att ansökningsförfarandet slopas helt och istället ska gälla att frivillig skattskyldighet ska gälla när moms anges i faktura på hyra. Kravet på att hyresgästen stadigvarande ska bedriva momspliktig verksamhet kvarstår. Sveriges Byggindustrier välkomnar förslaget till förenklingar.

När det gäller frivillig skattskyldighet under uppförande av en byggnad vill regeringen tyvärr inte införa några förenklingar. Här behåller man de nuvarande reglerna med bland annat krav på ansökan."

Källa: Sveriges Byggindustrier

"Byggnads kommenterar regeringens vårbudget

Regeringen har just lagt fram en vårbudget som inte innehåller ett enda nytt förslag på hur man ska lösa bostadskrisen. Det är anmärkningsvärt att de inte är beredda att ompröva sin politik efter sju års uppenbara misslyckande.

- Det byggs bara 20 000 nya bostäder men det borde vara det dubbla. Utöver nybyggnation krävs det att minst 40 000 bostäder årligen renoveras och energieffektiviseras för att Sverige ska nå klimatmålen 2020 och 2050. Vi är långt från den nivån nu, säger Johan Lindholm och fortsätter:

-Det är talande att man i budgetförslaget nämner ordet energieffektivisering en gång i en proposition på 245 sidor. Det är tydligt att man inte är så värst intresserad av en grön omställning när det gäller bostäder.

- Slutligen så konstaterar regeringen att bostadsmarknaden är i obalans i många kommuner vilket är ett problem för såväl arbetsmarknaden som den högre utbildningen. Trots att de erkänner och ser problemen så väljer regeringen att fortsätta sitta på läktaren istället för att vara ute på spelplanen, avslutar Johan Lindholm."

Källa: Byggnads

 

Här kan Du ladda ned vårpropositionen! 

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält