Halva klimatpåverkan sker i byggfasen

Halva klimatpåverkan sker i byggfasen

Klimatpåverkan från byggnaders energianvändning är ett väl utforskat område. Klimat­påverkan från själva byggprocessen är inte alls lika väl belyst. I ett SBUF-projekt har forskare tillsammans med representanter från byggbranschen studerat en byggnads klimat­påverkan i ett livscykelperspektiv, från byggandet av huset inklusive material­fram­ställning, byggtransporter och produktionen på byggarbetsplatsen, via underhåll och energi­användning under byggnadens drift, till ett tänkt rivningsskede.

Resultatet är att i ett modernt flerbostadshus är klimat­påverkan från att uppföra huset i samma storleks­ordning som från energianvändningen under 50 års drift. Klimat­påverkan från underhåll och rivning står för en mindre del av byggnadens totala klimatpåverkan. Detta gäller även om beräkningen görs för 100 år. Idag ställs ofta tuffa krav på byggnaders energi­användning men lite kraft läggs på att minska klimat­påverkan från att bygga husen. I rapporten presenteras åtgärdsförslag.

Beräkningarna har gjorts för lågenergibyggnaden Blå Jungfrun i södra Stockholm, vilken kan anses representativ för ett nybyggt flerbostadshus med betongstomme och ytter­väggar av betong. Beräkningarna har gjorts med hjälp av livscykelanalys (LCA) så som den definieras i Europeiska standarder kopplade till Byggproduktdirektivet.

Klimatpåverkan är den miljöfråga som är vår generations största utmaning och vi måste alla bidra med de förbättringar som är möjliga.

Det har tidigare antagits att klimatpåverkan från en byggnads energianvändning under driften är betydligt större än klimatpåverkan från att uppföra byggnaden. En gammal tumregel i byggbranschen sa att cirka 15 procent av klimatpåverkan och energianvändning sker under byggfasen och 85 procent under driftfasen. Detta påstående kanske var sant för ett decennium sedan, men vad gäller idag?

Byggandets klimatpåverkan - slutrapport
Byggandets klimatpåverkan - sammanfattning
Källa: www.sverigesbyggindustrier.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält