Det nya byggavtalet är nu underskrivet av både arbetstagare och arbetsgivare.

Byggavtalet nu underskrivet

Efter en dramatisk avtalsrörelse har nu äntligen det nya byggavtalet undertecknats av parterna, arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier och arbetstagarorganisationen Byggnads. Avtalet löper fram till 2016-03-31 och löper ut samtidigt som industriavtalet, för att undvika de problem som uppstod under årets avtalsrörelse i och med att byggavtalet var först ut att omförhandlas.

Se det underskrivna byggavtalet här! 

Sveriges Byggindustriers pressmeddelande                2013-04-08

"Byggavtalet klart

Byggindustrin kommer tre år framöver att följa industrins lönenorm på 6,8 procent. - Det är bra att vi kunnat komma överens med Byggnads och att det är ett treårigt löneavtal. Årets förhandlingar har varit inriktade på konflikt och det får inte upprepas. Parterna måste kunna sköta detta på ett mycket mer professionellt sätt, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

Sveriges Byggindustrier kunde i kväll skriva på det slutliga avtalet med Byggnads. Det innebär i korthet att parterna håller sig inom det så kallade märket på 6,8 procent. Parterna gör även avräkning för arbetstidsförkortning, föräldraförsäkring samt en mindre konjunkturkorrigering. Avtalet är på 37 månader, vilket innebär att det löper ut samtidigt som industrins avtal.

- Nu ska vi tillsammans med Byggnads fortsätta att utveckla säkerheten på våra arbetsplatser och förhindra de oseriösa inslagen i byggsektorn. Vi kommer att sätta igång arbetsgrupper redan nästa vecka och göra allt för att utveckla vår framtida byggsektor, säger Ola Månsson.

I uppdraget ingår bland annat att utarbeta ett gemensamt förslag för ordning och reda i byggbranschen.

- Vi kommer att hitta nya och tillämpbara lösningar. Vi har kunnat konstatera att Byggnads ursprungsförslag i flera delar strider mot både Sveriges och EU:s lagstiftning. Nu ska vi sätta oss ner för att tillsammans titta på andra EU-länders system och problemlösningar, utveckla ID06-systemet och ta fram förslag till hur entreprenadkedjorna ska redovisas, säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef Sveriges Byggindustrier.

Efter ett år är Byggavtalet uppsägningsbart om arbetsgruppen mot oseriösa företag inte når tillfredsställande resultat. Efter två är avtalet uppsägningsbart i likhet med andra avtal inom industrin."

Källa: www.bygg.org

Byggnads kommentar 2013-04-08

"Nytt byggavtal klart - avtalet i korthet

Byggnads och Sveriges Byggindustrier (BI) har idag kommit överens om de sista delarna i byggavtalet som gäller löner och andra ekonomiska frågor. Därmed är parterna överens om ett nytt byggavtal.

–Det känns bra att vi nu är överens om ett nytt avtal för Sveriges byggarbetare. Lönenivån är nu satt och tillsammans med tidigare överenskommelser om huvudentreprenörsansvar har vi kommit en bra bit på väg. Jag har stora förhoppningar om att expertgruppen som nu ska börja sitt arbete ska få fram bra lösningar. Målet är att arbetsgivarna tar ett ökat ansvar för underentreprenörerna, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm i en kommentar.

– Nu har vi kommit överens om de ekonomiska delarna i avtalet vilket är positivt. Vi har fått med flera av våra krav och framförallt vill jag nämna att vi förtydligar arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin i en kommentar.

Det nya Byggavtalet i korthet  

Avtalets längd

Avtalet gäller från 1 mars, 2013 till 31 mars, 2016 med möjlighet till uppsägning efter första och andra året.

Löner

Utläggning av lön sker så att avdrag för arbetstidsförkortning görs första året. Lönenivåerna gäller from 1 mars, 2013. Det gör att det per år blir enligt följande:

2013: Utgående lön räknas upp med 3,57 kr/tim eller 621 kr/mån

2014: Utgående lön räknas upp med 4,31 kr/tim eller 750 kr/mån

2015: Utgående lön räknas upp med 4,41 kr/tim eller 767 kr/mån

Arbetstidsförkortning

Arbetstidsförkortningen ökas med tre timmar från 34 timmar till 37 timmar from 1 april, 2013

Kraftfull satsning på ordning och reda bland underentreprenörer

Med utgångspunkt i Byggnads krav - att huvudentreprenören ska ta ett större ansvar för underentreprenören - ska en partsammansatt grupp arbeta fram bestämmelser om detta som sedan ska skrivas in i Byggavtalet.

Gruppens arbete ska vara färdigt senast den 15 februari 2014.

Om inte Byggnads (eller arbetsgivaren) är nöjd med gruppens arbete har man rätt att säga upp hela Byggavtalet till omförhandling oavsett avtalets längd.

Parterna utser 3 personer var till gruppen. Byggnads har utsett följande personer: Sture Nordh, fd ordförande i TCO, Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd och Mattias Landgren, chefsjurist på Byggnads. Arbetet leds av en opartisk samtalsledare utsedd av medlingsinstitutet.

Utöver gruppens arbete ska parterna också arbeta med att bl.a. utveckla UE 2004, stödja utvecklingen av närvaroliggare och studera den norska modellen när det gäller kontroll av underentreprenörer.

Tydlig skrivning i Byggavtalet om arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön 

Efter modell och goda erfarenheter från Elektrikernas Installationsavtal skrivs nu arbetsgivarens arbetsmiljöansvar tydligt in i Byggavtalet.

Det innebär bl.a att skyddsombud, MB-grupp/kontaktombud eller Byggnads region får större möjligheter att begära överläggning om brister i arbetsmiljön.

Kommer parterna inte överens kan man vända sig till Arbetsmiljöverket för att avgöra frågan.

Underlåtenhet att inte genomföra överläggning innebär kollektivavtalsbrott.

Tydliga tidpunkter när tidlistor ska vara färdigställda 

Parterna är överens om att nybyggnadslistan ska vara färdig den 31 december 2013, ombyggnadslistan ska vara färdig den 30 mars 2014 och anläggningslistan ska vara färdig senast den 31 december 2014.

Det skrivs in i Byggavtalet att arbetsgivaren ska förse arbetstagaren med arbetskläder 

Med arbetskläder avses arbetsbyxor, snickarblus, ofodrad jacka och vinterjacka.

Överenskommelse kring löneproblematiken i Östergötland

1. För de objekt som man träffat överenskommelse före den 1 april 2013 med Skanska, Peab och NCC gäller överenskommelsen för hela objektet.

2. I de fall där prestationslönenämnden har fattat beslut gäller nämndens beslut för hela objektet.

3. Där central förhandling är avslutad och man har begärt beslut från nämnden gäller prestationslönenämndens beslut för hela objektet.

4. Där det nu sker förhandlingar som inte är avslutade lokalt eller centralt gäller tom 1 april, 2013 191,43 kr/tim. Efter 1 april gäller 195 kr/tim för resterande objektstid.  

5. För de objekt som idag går på ”stupstocken” gäller utbetalningsnivån fram tom 1 april, 2013. Efter 1 april är lönen 195 kr/tim för resterande del av objektstiden."

Källa: www.byggnads.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält