Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Titania är medlem i Elektriska Installatörsorganisationen EIO som är en opolitisk och oberoende bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag. Vi har 2.600 medlemsföretag med sammanlagt 25.000 anställda som omsätter 28 miljarder kronor.

95 procent av EIO-företagen har färre än 25 anställda. Våra medlemsföretag jobbar inom hela näringslivet, till exempel med industri, byggverksamhet och tele, data och säkerhet. Konsumentmarknaden är ett annat intressant område.

EIO:s huvudkontor finns i Stockholm. Vi har dessutom elva distriktskontor - uppdelade i fyra regioner - på tio orter runt om i Sverige.

Sedan 1906 - alltså i över hundra år - har vi på EIO arbetat med att stärka medlemsföretagens och elteknikbranschens konkurrenskraft. Det gör vi genom att driva frågor där EIO och medlemsföretagen gemensamt kan nå längre än vad en enskild medlem kan. EIO bedriver till exempel lobbyverksamhet och opinionsbildning och organisationen är remissinstans i viktiga frågor som rör branschen. EIO hjälper sina medlemmar att hålla reda på samhällets alla regler, förordningar och bestämmelser. 

EIO träffar kollektivavtal för medlemsföretagen.

Verksamhetsidé:

EIO:s uppdrag är att stärka medlemmarnas förutsättningar för framgångsrikt företagande och med aktivt samhällsansvar utveckla elteknikbranschen. 

EIO:s hemsida

Tillbaka till Dokumentation om Titania

Relaterad information

Frågor och svar

 • Hur stora är Titania?

  Svar: De företag inom Titaniakoncernen som utför entreprenaderna har idag totalt ca 145 anställda inom olika yrkesområden. Titania fakturerade totalt drygt 270 miljoner kr under år 2014.

  För att se våra årsredovisningar, kreditupplysning på Titania samt våra behörigheter, auktorisationer etc, ser rubriken "Dokumentation, intyg & auktorisationer" 

 • Vad lämnar Titania för garantier på utförda arbeten?

  Svar: Fråga Din kontaktperson om garantier i samband med att Du begär en offert.  

 • Vad händer om dolda fel i det befintliga badrummet uppdagas under badrumsrenoveringen?

  Svar: Entreprenören som är kontrakterad för att utföra badrumsrenoveringen, åtar sig att utföra de arbeten som finns nedskrivna i arbetsåtagandet. Den bedömning som entreprenören tillsammans med beställaren, dvs Dig som kund, har gjort angående vad som skall göras, baseras på den information entreprenören haft tillgänglig vid utfärdandet av offert på arbetet. Om inget annat har framkommit förutsätts badrummet byggnadstekniskt vara konstruerat klanderfritt och sakna alla former av skador. Dolda fel i det befintliga badrummet som eventuellt uppdagas när badrummet väl börjat renoveras, såsom fuktskador, sprickbildningar i bärande delar, rörskador, felaktiga och idag ej godkända konstruktioner, bristfälligt underarbete osv kommer att innebära extra kostnader för Dig som kund att åtgärda.

  Vidare gäller att entreprenören står för extrakostnader som tillkommit p g a entreprenörens försumlighet. Har däremot extraarbete uppkommit som resultat av konstruktionsmässiga skäl som ligger utanför entreprenörens kontroll skall dessa ej anses ha orsakats av entreprenören och skall således bekostas av beställaren av badrumsrenoveringen. 

 • Varför filmar man rören?

  Svar: Om det är så att man har läckage, stopp eller något annat problem med något rör i fastigheten, så är en rörfilmning ett bra sätt att dokumentera avvikelsen för att sedan kunna vidta lämpliga åtgärder, för att komma tillrätta med problemet. 

  Innan man kan filma rören, så måste man dock genomföra en rörspolning eller till och med en rörrensning om rören är i riktigt dåligt skick. Rören måste rensas innan man filmar, för att filmen skall bli av högsta möjliga kvalitet för att ligga till grund för beslut om vidare åtgärder. Rörfilmningen genomförs sedan genom att en kamera sätts ned inuti röret, via t ex en renslucka. Kameran, som har en ljuskälla längst fram på kamerahuvudet, åker sedan fram och tillbaka inuti röret och filmar hur röret ser ut på insidan. Kamerahuvudet är vridbart 360 grader och kan således filma hela röret.

  Eventeuella skador eller avvikelser noteras i ett protokoll av den som genomför rörfilmningen. 

  Ett protokoll och en redigerad version av filmen överlämnas sedan på DVD eller USB till beställaren med förslag på åtgärder för att lösa problemet. 

 • Är relining/rörinfordring en säker och beprövad metod?

  Svar: Ända sedan 1990-talet har man utvecklat och förfinat reliningsteknikerna och de är idag att betrakta som säkra och beprövade metoder, som är accepterade av både privata och allmänyttiga fastighetsägare, byggentreprenörer, branschorganisationer samt myndigheter. 

 • Varför är det billigare med relining av rör istället för byte?

  Svar: Relining / rörinfodring som metod i sig är inte billigare än att byta ut rören, men relining/rörinfodring blir ofta billigare eftersom många rör i en fastighet ligger inbyggda i väggar och under golv som annars måste rivas upp och återställas till en ännu större kostnad. Relingen/rörinfordringen går ut på att man låter befintliga rör ligga kvar orörda och så skapar man ett nytt platsrör inuti det gamla röret, som blir lika beständigt som om man bytt ut röret mot ett nytt.

  Metoden är lämplig på vissa typer av projekt där det bara är rören som är dåliga och måste åtgärdas. I de flesta fastigheter där rören är dåliga, så är det dock flera saker i fastigheten som behöver åtgärdas, t ex tätskikten och elinstallationer i badrummen och då är inte relining/rörinfodring ett alternativ, eftersom man endast kan relina/infodra rören i fastigheten.Här finns mer information om relining/rörinfodring. 

  För att räkna pris på relining, använd Reliningskalkylatorn.

  För att räkna på stambyte, använd Stambyteskalkylatorn. 

 • Kan man spola bort alla typer av stopp i avloppen?

  Svar: Det beror lite på vad stoppet i röret beror på, när det gäller att välja metod för att lösa upp stoppet. Ofta försöker man först spola rent röret med vatten under högt tryck genom en så kallad rör-eller stamspolning. Om stoppet kvarstår efter spolningen, så fräser man bort stoppet med specialanpassade skärhuvuden eller renskedjor, genom att göra en så kallad mekanisk rörrensning. 

 • Hur mycket dammar det när man renoverat ett badrum?

  Svar: En badrumsrenovering genererar stora mängder byggdamm. Detta sker speciellt i rivningsfasen, men dammande arbeten sker även senare. Golven i bostaden täcks in för att skydda dessa och väggar och dörröppningar till övriga delar av lägenheten täcks in för att försvåra dammspridning under tiden vi renoverar badrummet. Om man som kund vill täcka in även möbler och andra tillhörigheter med skyddsplast för att försvåra dammspridning, så ligger det på kundens ansvar att göra detta.

  Här finns mer information om "Hur en badrumsrenovering går till i praktiken." 

 • Är Titania intresserat av att förvärva tomtmark för nybyggnationer?

  Svar: Nyproduktion av fastigheter är Titanias viktigaste verksamhetsområde och köp av mark är högintressant för företaget.

  Om Ni har mark att sälja så ber vi Er skicka ett mejl till info@titania.se så hör vi av oss så inom kort. Tänk på att bifoga en så noggrann beskrivning som möjligt av marken/ytorna/fastigheten Ni vill sälja, vilka förutsättningar som gäller samt Era kontaktuppgifter.

 • Hur vet vi att reliningsarbetena som Titania gör utförs korrekt?

  Svar: Du som beställer arbeten av oss på Titania skall alltid kunna känna Dig trygg med att Du får ett slutresultat med funktionella och korrekt utförda arbeten i hållbara kvalitetsprodukter, när arbetena med reliningen/rörinfodringen är slutförda.

  Alla projekt och arbeten vi genomför, utförs av hantverkare med yrkesstolthet som vill att det som de skapar skall hålla i många år framöver. Utöver kompetenta och motiverade medarbetare, har vi ett internt kontrollsystem för att upptäcka eventuella misstag och rätta till dessa i tid, allt för att undvika problem och förseningar för Dig som beställare av reliningsarbeten från Titania.

  Titania är dessutom certifierat enligt den internationella standarden ISO9001 för kvalitetssystem. Detta innebär att vi har ett system där vi gör regelbundna besiktningar av kvalitetskritiska moment under hela produktionstiden. Vårt ISO system utvärderas varje år av en oberoende besiktningsman, vilket gör att kvaliteten alltid hålls på högsta nivå. 

  Samtliga dessa kontroller tillsammans gör att vi generellt har lägre antal besiktningsanmärkningar än andra företag i branschen, vilket gynnar Dig som beställare och de boende i fastigheten under många år framöver.

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält