Södra Kvarteren

Jordbro

SBB i Norden AB och Titania Holding AB (publ) har ingått avtal om ett till lika delar ägt joint venture-bolag kallat Samtitania Fastighetsutveckling AB. JV-bolaget arbetar nu med detaljplanen för Jordbro etapp 2, där den övergripande inriktningen är att Jordbros centrum i framtiden ska ligga vid pendeltågsstationen, vilket innebär att fler människor förväntas ta del av utbudet, inklusive de som arbetar i Jordbro företagspark. Tillsammans med en växande befolkning i stadsdelen förväntas den ändrade placeringen av centrumet bidra till bättre kommersiella förutsättningar och på så sätt ett ökat serviceutbud.

  • Direkt anslutning till pendeltåg
  • Nytt levande centrum
  • Stadsmässiga kvalitéer

Projektbeskrivning

Bostadstyp
Lägenheter
Boendeform
Hyresrätt
BTA Centrum
4500 kvm
BTA Allaktivitetshus
2000 kvm
Antal bostäder
ca 270
Projektstart
2018
Projektslut
Ej fastställt
Inflyttning
Ej fastställt
  • Planering
  • Produktion
  • Färdigställt

Om Södra Kvarteren

Detaljplanen för Jordbro etapp 2 ger plats för det nya centrumet, ett nytt kultur- och föreningshus samt bostäder. Miljön föreslås utformas som blandstad där de stadsmässiga kvalitéerna är styrande. Det nya centrumet utgörs av lokaler i bottenvåningar på bostadshus, och servicefunktionerna centreras runt Jordbros nya stadsdelstorg, och kring en gågata. Genom att blanda funktioner skapas en miljö som är levande under så stor del som möjligt av dygnet vilket skapar trygghet.

Området

Sedan 2017 har arbete pågått med planering för utveckling av centrala Jordbro. Arbetet är indelat i tre detaljplaner och syftar till att stärka centrumfunktionerna, säkra plats för kulturlivet och att tillföra fler bostäder. Den första detaljplanen vann laga kraft i slutet av 2020 och ger förutsättningar för bland annat en ny skola och ca 380 bostäder. Etapp 2 ger plats för det nya centrumet, ett nytt kultur- och föreningshus samt bostäder. Miljön föreslås utformas som blandstad där de stadsmässiga kvalitéerna är styrande.

Det nya centrumet utgörs av lokaler i bottenvåningar på bostadshus, och servicefunktionerna centreras runt Jordbros nya stadsdelstorg, och kring en gågata. Genom att blanda funktioner skapas en miljö som är levande under så stor del som möjligt av dygnet vilket skapar trygghet.

En aktiv stadsdel

Detaljplanen syftar till att skapa en attraktiv stadsdelskärna i Jordbro genom att skapa förutsättningar för bostäder, förskola, allaktivitetshus och ett nytt centrum med omsorgsfullt gestaltade offentliga rum för alla som bor eller verkar i Jordbro. Detaljplanen syftar vidare till att skapa en hållbar stadsmiljö där trygghet, delaktighet och inkludering åstadkoms genom fokus på ett rikt stadsliv, en tydlig identitet, en aktiv stadsdel och en långsiktigt hållbar stadsstruktur.

Karta

Jordbro

Restider

I närheten