För investerare

Titania finansierar vanligen köp av mark, ytor och objekt för nyproduktion och fastighetsutveckling med en kombination av eget kapital, medel från t ex obligationer och vanliga banklån. Då köpen finansieras med banklån pantförskrivs tillgången till dess att lånet är avbetalt, för finansiärernas säkerhet.

Viktigt med rätt finansieringslösning för ett fastighetsprojekt

Kostnaderna för ett fastighetsprojekt är dels själva köpesumman av marken eller fastigheten och dels den totala produktionskostnaden för själva nybyggnationen. Produktionskostnaden innefattar förutom själva byggproduktionen även administrativ hantering, såsom t ex detaljplanearbete, ansökan om bygglov, upphandlingar av entreprenörer och leverantörer osv. Stora kostnader ligger dessutom ofta tidigt i projektet för t ex omfattande utredningar och projektering.

Större fastighetsprojekt är komplexa och löper över lång tid. Detta gör att det kan dröja lång tid från det att man påbörjar ett projekt tills man kan sälja det färdiga resultatet och därmed få tillbaka investerat kapital samt vinsten för projektet, vilket gör finansieringen av ett byggprojekt till en mycket viktig faktor för projektets lönsamhet.

Olika lösningar för finansieringen vid köp av objekt

Titania är intresserat av affärsupplägg där vi kan samarbeta med säljaren av marken eller fastigheten för att hitta en optimal finansieringslösning som är fördelaktig för båda parter, både säljare och köpare. En variant kan vara att säljaren står för en del av finansieringen av ett projekt mot en i förväg överenskommen ersättning för detta. Ett exempel kan t ex vara att Titania endast betalar en del av köpeskillingen i förskott och sedan betalar resten av köpeskillingen samt en extra ersättning till säljaren, först då köparna av de nyproducerade bostäderna får tillträde till dessa efter det att byggnationen är färdigställd.

Det finns många varianter och lösningar för finansieringen och vi är flexibla och öppna för alla förslag när det gäller olika typer av finansieringslösningar, så det finns alltid möjligheter att komma överens om en lösning som passar både er som säljare och oss som köpare av ett objekt.

Alltid intresserade av affärsmöjligheter

Vad gäller övriga externa finansiärer och partnerskap kring specifika fastighetsprojekt är vi också alltid intresserade av affärsförslag. Om ni eller har kapital som behöver placeras med förmånliga villkor och med intressant avkastning, kan vi presentera intressanta objekt och affärsförslag som antingen innefattar direkt ägande i ett fastighetsutvecklingsprojekt eller endast i egenskap av finansiär.

Även det omvända kan vara intressant, att d v s att ni som investerare själv kommer med förslag på objekt med utvecklingspotential, som vi på Titania kan vara en del av.  

Vi är alltid öppna för att diskutera olika affärsförslag och olika ersättningsmodeller med våra finansiärer och affärspartners. Man kan t ex tänka sig en i förväg överenskommen fast procentsats i ersättning på utlånat kapital eller också en del av projektets överskott, som ersättning till våra finansiärer och affärspartners. Allt beror på parternas önskemål och viljor för det specifika projektet.

Seriös och långsiktig partner

Oavsett vilken ersättningsmodell man kommer överens om, så kommer ni som investerare eller finansiär i Titania finna en seriös, personligt engagerad och drivande partner som vill bygga upp långsiktiga relationer för genomförandet av lönsamma projekt. Vi är dessutom alltid öppna för nya och spännande förslag, tankar och idéer, som kan leda till god avkastning på investerat kapital.

Har ni affärsförslag som ni önskar presentera för Titania?  

Om ni har ett affärsförslag som kan vara intressant för Titania och som ni önskar diskutera med ansvarig person, vänligen kontakta oss via mejl så kommer en representant för Titania att kontakta er för en fortsatt diskussion.

I mejlet till Titania, beskriv så detaljerat som möjligt ert affärsförslag, bifoga så mycket fakta, bilder och uppgifter osv som möjligt samt övrig relevant information om vilka förutsättningar som råder för affären. På detta sätt kan Titanias representant snabbt sätta sig in i just er situation och kontakta er så fort som möjligt.